Hoogstraten

Zitting van maandag 18 december 2023

Om 20.05 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Gert Van den Bogaert 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

verontschuldigd

raadslid: Herman Snoeys

raadslid Tinne Rombouts vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 27 november 2023.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 27 november 2023 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 27 november 2023 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:01:03)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 27 november 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aanpassing van het reglement 'mantelzorgpremie voor ouders van een kind met een ondersteuningsbehoefte'.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De premie "Toelage aan moeders van gehandicapte kinderen of diegene die instaat voor de opvoeding van gehandicapte kinderen" werd tot voor kort opgevolgd door de dienst burgerzaken die instond voor de administratieve afhandeling van de dossiers.

 

Omdat er momenteel geen concrete (inhoudelijke) opvolging bestaat van deze doelgroep binnen de stadsdiensten, werd deze premie overgeheveld naar team LDC-Thuiszorgdiensten welke reeds bevoegd is voor mantelzorg (voor ouderen). Team LDC-Thuiszorgdiensten heeft het bestaand reglement onder de loep genomen en stelt nu een aantal aanpassingen voor.

 

Deze aanpassingen zijn reeds besproken op het college van 28 september 2023, op de Commissie LDC, buurtwerk en sociale zaken van 19 oktober 2023 en tijdens het college van 30 november 2023.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

        Raadsbesluit van 27 september 2010 betreft goedkeuring van sociale toelagen voor de ondersteuning van de opvang van personen met een handicap aan de ouder of opvoedingsverantwoordelijke.

 

Argumentatie

 

Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
 

        Benaming van de premie meer toegankelijk maken, door de premie om te dopen tot "Mantelzorgpremie voor ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte". Deze naam dekt de lading en is minder stigmatiserend. Bovendien wordt deze terminologie ook gehanteerd bij het Agentschap Opgroeien.
 

        Artikel 3: We willen het onderscheid betreffende de verblijfplaats van het kind of jongere (in de thuissituatie of in een internaat/instelling) loskoppelen van de hoogte van de te verkrijgen premie. Het voorstel is om de premie op 250,00 EUR te behouden ongeacht de verblijfplaats. Dit voelt ook meer rechtvaardig aan, gezien we ervan uit mogen gaan dat de ondersteuningskost van een kind dat verblijft in een internaat minstens even hoog kan zijn als bij thuiswonende kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Dit gaat vermoedelijk slechts over een drietal gezinnen. Er hangt dus een zeer beperkte financiële meerkost aan vast.
 

        Artikel 4: We maken in het toekennen van de premie een onderscheid tussen een minderjarig kind (<18 jaar) en een meerderjarig kind (tussen de 18-25 jaar).
Een minderjarig kind (<18) komt in aanmerking voor de premie vanaf een minimumscore van 4 punten op pijler 1 van de medico-sociale schaal, of minimum 6 punten op de gehele schaal. Dit komt overeen met de erkenning van een handicap van minstens 66%. Bovendien wordt deze grens ook gehanteerd door het Agentschap Opgroeien voor het toekennen van een zorgtoeslag.Voor een meerderjarig kind, onder de 25 jaar, willen we een algemeen attest "erkenning van de handicap" van minimum 9 punten vragen in plaats van 6 (afgeleverd door de FOD - Sociale Zekerheid, Directie-generaal, Personen met een handicap). Hier verstrengen we de criteria dus een beetje. We doen dit omdat 9 punten rechtstreeks overeenstemt met de erkenning van 66% invaliditeit bij meerderjarige personen. Dit terwijl de oorspronkelijk vermelde 6 punten verder nergens gewaardeerd worden. Bovendien vormen deze 9 punten ook de grens om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke mantelzorgpremie (voor +25-jarigen). Op die manier creëren we meer continuïteit en eenvormigheid in de toekenning van de mantelzorgpremies.

 

        Artikel 5: Hier willen we een administratieve vereenvoudiging voorstellen, waarbij we automatisch de toekenning van de premie willen verlenen na het éénmalig ontvangen van een volledig aanvraagformulier en zolang het stadsbestuur beschikt over een geldig attest van invaliditeit. Dit wil zeggen dat, indien de ouders of verantwoordelijke die instaat voor de verzorging van het hulpbehoevend kind, een attest kan voorleggen dat langer dan één jaar geldig is, de premie uitgekeerd zal worden zo lang we over een geldig attest beschikken.

 Indien men een attest kan voorleggen van onbepaalde duur, moet de aanvraag dus   slechts éénmaal voorgelegd worden bij de eerste aanvraag. Dit in tegenstelling tot                             nu, waarbij de ouders belast worden met het jaarlijks invullen van een                                                         aanvraagformulier.

 

        Artikel 6: We willen toevoegen dat de aanvrager het stadsbestuur de toestemming geeft om de nodige opzoekingen te kunnen doen om de geldigheid van de aanvraag te verifiëren en de administratieve last voor de aanvrager op die manier te beperken. Dit wil zeggen dat wij als stadsdiensten zelf MyHandicap kunnen raadplegen om te zien of de aanvrager over de geldige attesten beschikt.

 

        Artikel 7: De aanvraagtermijn wordt opgetrokken tot 1 november. Verder willen we de premie altijd voor het volledige bedrag toekennen wanneer de erkenning van de handicap aangetoond kan worden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Ook wanneer het aangeleverde attest niet voor heel het jaar geldig is.

 Momenteel moet de handicap met een attest geldig voor heel de periode aangetoond   worden en indien dit niet kan aangetoond worden, wordt de premie pro rata                                           uitbetaald. Dit wordt nu dikwijls opgevangen doordat de huisarts een verlenging                                           attesteert (de bevoegde instanties kunnen dikwijls niet tijdig de nodige documenten                             aanleveren). Door de premie ook volledig toe te kennen wanneer het attest in de loop                             van het jaar vervalt, zorgen we er voor dat de aanvrager, de arts en de administratie                             niet onnodig belast worden met de administratieve rompslomp dat dit met zich                                           meebrengt.

 

Verder concluderen we dat we, mits deze aanpassingen, deze premie een stuk naar de Gemeentelijke Mantelzorgpremie toe hebben kunnen trekken. Dit zal de toeleiding van de ene premie naar de andere logischer en duidelijker maken.

 

In een tweede fase willen we nog verder gaan in het afstemmen van de twee premies. Het lijkt logischer om de premie voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte te beperken tot de minderjarige doelgroep. En vanaf 18 jaar toegang te verlenen tot de Gemeentelijke Mantelzorgpremie. Dit zou op zijn beurt inhouden dat we de leeftijdsgrens in het reglement van de Gemeentelijke Mantelzorgpremie verlagen naar 18 (terwijl deze nu pas vanaf 25 jaar van toepassing is). De gemeentelijke mantelzorgpremie is financieel een stuk voordeliger. Gezien dit over een grote aanpassing gaat, zal deze aanpassing pas later geagendeerd worden voor formele goedkeuring, naar de start van de volgende legislatuur toe.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We versterken ieders welbevinden met bijzondere aandacht voor ouderen, kinderen en jongeren" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/2/1/2, beleidsitem: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap met nummer 911-00 en algemeen rekeningnummer: 64910500- algemene werkingssubsidies aan gezinnen en heeft geen financiële impact

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:04:15)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het reglement voor de premie voor een kind met een ondersteuningsbehoefte.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Punt bijlagen/links Mantelzorgpremie kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.docx Download
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen in 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud en snoeien van openbaar groen in 2024. De huidige opdracht loopt af in 2023. Met het uitschrijven van deze opdracht willen we de continuïteit waarborgen.

 

Het gaat hier om een voorbehouden opdracht in de zin van artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Het college besliste op 30 november 2023 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 18 december 2023.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

        Artikel 41 § 1, 1° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

        Artikel 71 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

        Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Er wordt voorgesteld om selectiecriteria op te nemen die peilen naar de technische- en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers.

  

Er wordt voorgesteld om elk perceel te gunnen op basis van de volgende gunningscriteria:

        prijs op een totaal van 70 punten;

        plan van aanpak op een totaal van 30 punten.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: "Groene ruimte" met nummer 680-00 en algemeen rekeningnummer: 61035100 "Prestaties van derden voor wegen en waterlopen".

Voorziene budget in het meerjarenplan voor 2024: 552.138,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 552.138,00 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 233.784,10 EUR (geraamd bedrag incl. btw).

 

De financieel directeur heeft op 24/11/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:05:34)

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

Het bestek voor de opdracht "Onderhoud en snoeien openbaar groen 2024" wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de renovatie van het plat dak van gemeentelijke basisschool De Meerpaal - Kiekeboe.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De opdracht heeft betrekking op de platte daken van gemeentelijke basisschool De Meerpaal - Kiekeboe. De bestaande PVC-dakdichting van het dak van kleuterschool Kiekeboe is verouderd en aan vervanging toe. Op verschillende plaatsen zijn er scheuren in de dakdichting aanwezig waardoor er water in het gebouw komt. Een totale dakrenovatie dringt zich op. Het uitvoeringsdossier hiervoor werd opgemaakt in samenwerking met Polygoon Architectuur bvba.

 

Met het oog op de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op beide daken (zie collegebeslissing 23 november 2023) willen we ook het plat dak van lagere school De Meerpaal volgens de huidige normen na-isoleren.

 

De uitvoering van de dakwerken moet plaatsvinden tijdens de zomervakantie van 2024, zodat de installatie van de fotovoltaïsche panelen aansluitend kan gebeuren.

 

Het uitvoeringsdossier voor de volledige opdracht ligt nu ter goedkeuring voor.

 

Het college besliste op 30 november 2023 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 18 december 2023.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikel 41 § 1, 2° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

        Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen op basis van het gunningscriterium prijs.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen stadspatrimonium" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 4/1/2/1, beleidsitem: "Overige algemene diensten" met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: 22100500 "Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud".

 

De uitvoering van de opdracht vindt plaats in 2024. In 2023 is reeds een bedrag van 429.740,96 EUR aangewend voor Kiekeboe. Dit mag overgedragen worden naar 2024. Voor De Meerpaal werd nog geen budget aangewend.

 

Voorziene budget in het meerjarenplan in 2024: 234.033,60 EUR + 429.740,96 EUR = 663.774,56 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 663.774,56 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 504.287,27 EUR (geraamd bedrag incl. 6% btw).

 

De financieel directeur heeft op 24/11/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:09:11)

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

Het bestek voor de opdracht "Renovatie plat dak school De Meerpaal - Kiekeboe" wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, zodat het aangewende budget van 2023 overgedragen kan worden naar 2024.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de aankoop van een perceel grond, gelegen te Minderhout, Minderhoutsestraat 146, in functie van de realisatie van een brandweerkazerne.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

De stad wenst - voor de realisatie van de brandweerkazerne - een bijkomend perceel grond aan te kopen , gelegen te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutsestraat 146, kadastraal bekend volgens titel sectie B nummers 52/C, 53/B, 54/F, 55/A, 55/2 en 56/B en thans volgens kadastrale legger van 25 september 2023, sectie B, deel van nummer 52G P0000, met een oppervlakte volgens meting van veertien aren zesenvijftig centiaren (14a 56ca). Zie opmetingsplan in bijlage, opgemaakt door landmeter Jan Koyen te Hoogstraten op 24 oktober 2023.

Het perceel werd geschat op 110 EUR per vierkante meter op 31 augustus 2023 ; zie het schattingsverslag - gevoegd in bijlage - opgesteld door landmeter-expert Ingeborg De Vry.

We kunnen dus uitgaan van een getaxeerde waarde van 110 x 1456 = 160.160 EUR.

 

 

 

Juridische grond

 

        CBS-beslissing dd.4/2/2021

        Aankoop grond Torenakker : collegebesluit dd 15/4/2021 en gemeenteraadsbesluit dd 26/4/2021

        Aankoop grond AWV : collegebesluit dd 24/3/2022 en gemeenteraadsbesluit 25/4/2022

        Bestek architect : gemeenteraadsbesluit dd 27/2/2023

        Aanstelling architect : collegebesluit dd 1/6/2023

        Principieel akkoord bijkomende verwerving grond : collegebesluit dd 9/11/2023

        Wijziging ontwerpopdracht : collegebesluit dd 9/11/2023

        Artikelen 40, 41, 11° en 296 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten.

 

Argumentatie

 

Na onderhandeling met de eigenaar is deze bereid om het perceel te verkopen aan 176.176 EUR, zijnde 10% boven de schattingsprijs (160.160 EUR).

 

Conform hoger aangehaalde omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019, kan er van de schattingsprijs worden afgeweken, mits dit wordt gemotiveerd aan de hand van objectieve redenen die daarvoor worden ingeroepen.

 

De aankoop van het voormelde perceel gebeurt in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne en is essentieel teneinde de nodige grondoppervlakte te verwerven. De ligging ervan is specifiek voor de stad van strategisch belang en uniek aangezien het - samen met de reeds verworven gronden  - het enige perceel is dat beschikbaar is op de door HVZ Taxandria aangeduide as voor de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne.

Voor de volledigheid:  de eigenaar van het andere aanpalende perceel - ter hoogte van de Desmedstraat te 2322 Minderhout en kadastraal bekend onder sectie B, 2de afdeling nummer 54 S - wenst onder geen beding te verkopen, noch te ruilen.

Uit de volumestudie van de aangestelde architect op basis van de prestatie-eisen opgegeven door HVZ Taxandria blijkt ontegenstelbaar dat op de huidige percelen in eigendom de nieuwe brandweerkazerne niet kan worden gerealiseerd. Voor realisatie is een perceel van deze grootte noodzakelijk. Dit wordt ook bevestigd door onze afdeling ruimte.

 

Deze aankoop betreft dus een eenmalige opportuniteit welke zich slechts zelden aandient. Bovendien is het het enige beschikbare perceel dat perfect aansluit bij de reeds verworven percelen.

 

Door notaris Michoel & Bremans werd een ontwerp van verkoopovereenkomst bezorgd ( zie bijlage) welke hier ter goedkeuring voorligt.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Samenwerking Veiligheid" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/3/1/1, beleidsitem: "Brandweer" met nummer 410-00 en algemeen rekeningnummer: 22000000 "Onbebouwde terreinen".

Voorziene budget in het meerjarenplan in 2023 : 185 000 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 185 000 EUR

Budget nodig voor dit besluit: 176 176  EUR.

 

De financieel directeur heeft op 6/12/2023 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:12:13)

 

BESLUIT

 

Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Fons Jacobs, Michel Jansen, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert)

Enig artikel:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan hetdoor notaris Michoel & Bremans opgemaakte ontwerp van verkoopovereenkomst - gevoegd in bijlage en deel uitmakend van onderhavig besluit - waarbij de stad het perceel grond, gelegen te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutsestraat 146, kadastraal bekend volgens titel sectie B nummers 52/C, 53/B, 54/F, 55/A, 55/2 en 56/B en thans volgens kadastrale legger van 25 september 2023, sectie B, deel van nummer 52G P0000, met een oppervlakte volgens meting van veertien aren zesenvijftig centiaren (14a 56ca) aankoopt voor een prijs van 176.176 EUR.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor de wijziging van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

        Beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2003 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer.

        Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2010 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor het recyclagepark.

        Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 houdende goedkeuring van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en  vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten, geldig tot 31/12/2025.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in het bijzonder artikel 26.

        Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.

        Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

 

Door IOK Afvalbeheer wordt compost en potgrond te koop aangeboden op het gemeentelijk recyclagepark.

 

In 2022 werden volgende hoeveelheden verkocht:

 

aantal zakken

tuincompost 40 l

593

topgazoncompost 40 l

279

potgrond 50 l

419

 

De actuele prijzen voor deze dienstverlening werden de laatste 10 jaar niet meer geïndexeerd. Op basis van de onderlinge kostenstructuur voor transport en verpakkingsmaterialen is het noodzakelijk om ook een tariefwijziging door te voeren voor de zakken.

Door de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer op 27 oktober 2023 werd goedkeuring gegeven voor deze tariefwijziging.


Onderstaand de actuele en nieuwe tarieven:

 

Tarief 2023     

Tarief 2024

Tuincompost 40 liter – prijs per zak 

2 euro

3 euro

Topgazoncompost 40 liter – prijs per zak

4 euro

5 euro

Potgrond 50 liter – prijs per zak  

 

4 euro

5 euro

 

  

Deze prijsaanpassingen worden bij bestellingen van paletten compost (en potgrond)  vanaf 1 januari 2024 doorgerekend aan de gemeenten.

 

Op de intercommunale recyclageparken van Beerse/Merksplas en Meerhout en op het recyclagepark van Westerlo waarvoor IOK Afvalbeheer de tarieven vastlegt,  zal het nieuwe tarief vanaf 1 januari 2024 ook doorgerekend worden aan de burgers.

 

IOK Afvalbeheer streeft er naar om de verkoopprijs aan de burgers uniform te houden binnen het ganse werkingsgebied.

 

In zitting van 30 november 2023 beslist het college deze wijziging van het gemeentelijk retributiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering" van het meerjarenplan, met

actienummer: 1/4/2/1

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:39:39)

 

BESLUIT

 

Bij 23 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Joël Adams, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van 'artikel 6 - Producten' van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten als volgt:

 

 

Tarief

Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft:

6,00 EUR per rol

Rol van 50 zakken van 10 liter

 

Rol van 10 zakken van 120 liter

 

Papieren zakken voor inzameling gft:

6,00 EUR per pakket

pakket van 80 zakken van 8 liter

 

Gemengde plastic: rol van 12 zakken van 60 liter

3,00 EUR per rol

PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

PMD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

Fijne compost: zak van 40 liter

5,00 EUR per zak

Gewone compost: zak van 40 liter

3,00 EUR per zak

Potgrond: zak van 50 liter

5,00 EUR per zak

Compostbak

30,00 EUR per stuk

Compostvat (incl. verluchtingstok)

25,00 EUR per stuk

Verluchtingstok

5,00 EUR per stuk

Ophaling grof vuil aan huis (max. volume 2 m³)

25,00 EUR per ophaling

 

Artikel 2:

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Goedkeuring voor het eindverslag trage wegen Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Trage wegen nemen een belangrijke rol in in het vervolledigen en sluiten van ons functioneel en recreatief netwerk voor zachte weggebruikers.

 

In 2012 maakte de werkgroep “Oude Voetwegen” van Erfgoed Hoogstraten vzw een inventaris op van de trage wegen in Hoogstraten. Dit document was een goede basis, maar er is nood aan een trage wegenplan dat een actueel beeld geeft van de trage wegen en een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan wordt voor het lokaal patrimonium aan trage wegen.

 

Er werd daarom een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Regionaal Landschap de Voorkempen voor de opmaak van een Trage wegenplan.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Besluit schepencollege "Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap de Voorkempen voor de opmaak van een Trage wegenplan" van 23 december 2021.

        Besluit schepencollege "Goedkeuren eindverslag trage wegen Hoogstraten en agenderen gemeenteraad" van 30 november 2023.

 

Argumentatie

 

Het trage wegenplan is het resultaat van een participatief traject en bevat concrete suggesties ter verbetering van de kwaliteit en fijnmazigheid van het trage wegennetwerk in Hoogstraten. Het beantwoordt maximaal aan de huidige maatschappelijke behoefte op vlak van  mobiliteit, recreatief gebruik en natuur- en landschapsbeleving en vormt de basis voor een trage wegenbeleid met volgende belangrijke pijlers:

        Duurzame mobiliteit

        Kindvriendelijke gemeente

        Het verhogen van de historische, recreatieve en toeristische waarde

        Het vormen van ecologische verbindingen

 

Een belangrijk onderdeel van dit trage wegenplan is de inventaris van de trage wegen, die een volledig beeld geeft van de actuele toestand van het trage wegennetwerk.

 

Het trage wegenplan is onlosmakelijk verbonden aan andere beleidsplannen zoals het goedgekeurde mobiliteitskader, het masterplan kindvriendelijke publieke ruimte en het klimaatactieplan:

        verbetert de autonome mobiliteit van kinderen

        biedt veilige fiets- en wandelverbindingen in de dorpskernen

        zet aan tot duurzame verplaatsingen

        biedt kansen voor het versterken van het blauw-groene netwerk

.

Het trage wegenplan bestaat uit 3 delen:

  1. Begeleidende nota: achtergrondinfo die een uitgebreid kader geeft voor een onderbouwd trage wegenbeleid op maat van de stad Hoogstraten en een beschrijving van de gevolgde methodiek.
  2. Eindverslag met de visie en adviesnota die een duidelijk overzicht geeft van de meest belangrijke en prioritaire suggesties die naar voor kwamen tijdens het participatief traject.
  3. Het digitale kaartmateriaal.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We verduurzamen de vervoerssystemen in Hoogstraten" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/3/2/1.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:44:58)

 

De gemeenteraad wordt geschorst op vraag van de fractie Hoogstraten Leeft om 21:17 uur.

 

De voorzitter heropent de gemeenteraad om 21: 31 uur

 

BESLUIT

 

Bij 17 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Fons Jacobs, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 1 onthouding (Michel Jansen)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het "Eindverslag Trage Wegen Hoogstraten. Basis voor een fijnmazig, kwaliteitsvol trage wegennetwerk." goed.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportzones.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In 2018 werd een behoeften- en scenario- onderzoek voor sportzone Wereldakker opgemaakt om een onderbouwde visie te kunnen opmaken voor de verdere ontwikkeling van de recreatieve cluster in antwoord op de effectieve behoeften aan sportinfrastructuur.

 

Vandaag blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden onvoldoende ruimte bieden om de huidige, en steeds groeiende, behoeften op te vangen. Dit is de aanleiding om een RUP op te maken in functie van de opvang van behoeften voor sportvoorzieningen.

 

Op 2 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen recreatie op te maken. Deze bestaan uit 3 RUP’s, die zoveel als mogelijk éénzelfde traject doorlopen:

- RUP Wereldakker

- RUP Parking De Mosten

- RUP Sportzones (Heistraat en tennis Wortel)

 

Volgende stappen in de procedure van de opmaak van het RUP Sportzones zijn ondertussen doorlopen:

        Goedkeuring start- en procesnota door CBS op 22 april 2021.

        Adviesvraag en publieke raadpleging van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021, met een digitaal participatiemoment op 19 mei 2021.

        Beslissing Team MER van 2 september 2022 dat er geen plan-MER opgesteld moet worden, rekening houdend met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking hiervan in de scopingsnota.

        Plenaire vergadering op 12 januari 2023.

        Voorlopige Vaststelling door de gemeenteraad op 27 maart 2023.

        Openbaar onderzoek van het ontwerp-RUP 19 april – 17 juni 2023

        Georganiseerd informatiemoment 27 april 2023

        Advies van de GECORO 29 juni 2023

        Definitieve vaststelling van het RUP 28 augustus 2023

 

 

Het RUP werd in zitting op 19/10/2023 door de deputatie van de Provincie geschorst. Er kon niet akkoord gegaan worden met het deelplan Lokale Recreatiepool Langenberg.

 

Om deze reden wordt dit deelplan volledig uit het RUP gehaald en wordt het RUP met deelplan recreatiezone Minderhout opnieuw voor definitieve vaststelling voorgelegd.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

        Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van 17 februari 2017.

        Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten.

 

Argumentatie

 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 19 april 2023 tot en met 17 juni 2023, met een publiek informatiemoment op 27 april 2023.

 

Op 29 juni 2023 heeft de GECORO alle adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld, gecoördineerd en een gemotiveerd advies geformuleerd aan de gemeenteraad. De conclusie van het advies van GECORO is als volgt:

"De GECORO vraagt om het deelplan Langenberg in zijn totaliteit te schrappen:

        De GECORO dringt aan op een algemene visie op de toekomst van ruimtelijk beleid, in plaats van de ad hoc behoeften in te vullen die we vandaag kennen. Hierdoor is het advies beperkt.

        De GECORO pleit voor voldoende ruimte voor toekomstige recreatieve behoeften, geclusterd en op een centrale locatie.

        nu worden RUP’s besproken ontstaan uit niet vergunde situaties, waarvoor gevraagd wordt een planologische oplossing te accepteren. Dit gaat ten koste van een ruimtelijke visie.

        de argumentatie om te clusteren met de voetbalterreinen in Wortel of minstens kernversterkend te werken voor Wortel werd niet onderzocht.

        de opmaak van dit deelplan is niet wenselijk.

De GECORO vraagt om het deelplan lokale recreatieve cluster Minderhout aan te passen zodat:

        de smalle strook tot aan de Minderhoutsestraat niet meer opgenomen wordt.

        de verkaveling niet meer binnen het plangebied opgenomen wordt.

Andere, gerelateerde aanpassingen in de toelichtende nota zijn hierbij eveneens aangewezen.

Daarnaast vraagt de GECORO dat het stadsbestuur zijn taak met betrekking tot handhaving zal uitoefenen mocht blijken dat er een overtreding gemaakt wordt bij de feitelijke invulling van de sportzones.

Tenslotte vraagt de GECORO dat het stadsbestuur bij de feitelijke invulling van de sportzones rekening zal houden met het mobiliteitsprofiel van de sporten in functie van de goede ruimtelijke ordening."

 

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de GECORO van 29 juni 2023 en sluit zich, in overeenstemming met het schorsingsbesluit van de provincie Antwerpen, volledig aan bij dit advies. Het deelplan Lokale Recreatiepool Langenberg werd geschrapt uit het RUP.

 

 

Het RUP Sportzones is in overeenstemming met de bepalingen van het gemeentelijk, het provinciaal en gewestelijk ruimtelijk structuurplan.

 

Watertoets

In toepassing van artikel 1.3.1.1 van het gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid (waterwetboek) dient het plan onderworpen te worden aan de watertoets.

In toepassing van het gewijzigde besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, in het bijzonder artikel 2 en 4 en de in bijlage III, IV en V opgenomen kaarten.

Het deelplangebied lokale recreatieve cluster Minderhout is niet gelegen in overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee en in fluviale overstromingsgevoelige gebieden.

Het deelplangebied lokale recreatieve cluster Minderhout is deels gelegen in pluviaal overstromingsgevoelig gebied. In het noordelijk deel van het plangebied ligt een gebied met een kleine tot middelgrote kans op overstromingen of een kleine kans bij klimaatverandering (klimaathorizon 2050). Deze sluit aan bij een zone met tuinen die niet binnen het plangebied van het RUP werd meegenomen, maar ook een aanduiding kreeg op de pluviale overstromingskaart. Rondom de Akkerbeek zijn ook zones waar er kans is op overstroming, maar buiten de zone van het plangebied.

Het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het decreet.

In de milieueffectenbespreking, als onderdeel van de start- en scopingsnota, werd onderzoek gevoerd naar de waterhuishouding van het gebied, de mogelijke impact bij de uitvoering van het RUP en maatregelen die daarbij zijn aangewezen. Een bespreking hiervan is opgenomen in de toelichtingsnota.

Hierdoor kan geoordeeld worden dat de planinhoud geen aanleiding geeft tot een significant nadelig of schadelijk effect op het watersysteem. Het plan is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid, de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.2.2 van het waterwetboek werden in acht genomen bij de opmaak van het plan en daarbij werd uitgegaan van de relevante beginselen zoals geformuleerd in artikel 1.2.3.

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 van het waterwetboek (gecoördineerde decreten betreffende het integraal waterbeleid), in acht heeft genomen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We verbreden het ruimtelijk instrumentarium" van het meerjarenplan, met actienummer 1/1/1/3, beleidsitem: Ruimtelijke planning met nummer 600-00 en algemeen rekeningnummer: 21400000 Plannen en studies.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 64.698,46 EUR.

Reeds gebruikt budget: 48.473,75 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 16.224,71 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 0 EUR.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (01:36:13)

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportzones definitief vast.

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Mondelinge vraag van Joël Adams (fractie CD&V) over de verbouwingswerken aan jeugdhuis 't Slot.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audionotulen (vanaf 01:44:17)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=121527

 

Publicatiedatum: 26/01/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 18 december 2023.

 

Mondelinge vraag van raadslid Jos Matthé (fractie CD&V) over de verkeersveiligheid ter hoogte van de bankautomaat Batopin.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan via de audionotulen beluisterd worden (vanaf 01:47:20)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=121527

 

Publicatiedatum: 26/01/2024