Hoogstraten

Zitting van maandag 26 augustus 2019

Om 21.53uur.

 

aanwezig

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos Martens

raadsleden: Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  24 juni 2019.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

Raadslid Dimitri Van Pelt, raadslid Johan Vermeeren en schepen Michel Jansen onthouden zich bij het verslag omdat ze niet aanwezig waren op de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019.

 

Door middel van loting wordt raadslid Mai Sterkens aangeduid om de stemming aan te vangen.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Michel Jansen, Johan Vermeeren en Dimitri Van Pelt)

Enig artikel:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 worden goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Jaarlijks stelt de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vast.

Het besluit van de raad van beheer en een afschrift van de jaarrekening van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling bezorgd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelnemende OCMW’s om hiervan kennis te nemen.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de 50 dagen na de verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur.

De provinciegouverneur kan de jaarrekening goedkeuren of niet-goedkeuren binnen een termijn van 150 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de raad voor maatschappelijk welzijn of als de raad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn van 50 dagen na de overzending van de jaarrekening aan de stad.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          OCMW-decreet van 19 december 2008, art. 174, §3, art. 228, §1 en art. 230.

          Besluit van 26 juni 2019 van de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de rekening 2018.

          Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2018 werd door de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen op 15 juli 2019 overgemaakt aan de stad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Dimitri Van Pelt merkt in de jaarrekening op dat de operationele overschotten dalen wat betekent dat de operationele kosten stijgen. Dit is positief want dat betekent dat er meer aanbod is. Het raadslid wil weten of hiermee rekening wordt gehouden in de opmaak van het budget.

 

Schepen Roger Van Aperen zal deze vraag voorleggen op het overleg met Welzijnszorg Kempen, maar hij gaat er vanuit dat dit wel het geval is aangezien dat de logica van goed budgetteren is.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

Artikel 2:

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dient aan de provinciegouverneur bezorgd te worden.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de aanstelling van een plaatsvervanger van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wegens verhindering om medische redenen voor zolang de verhindering duurt.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Natasja Snels is aangesteld als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op de raad voor maatschappelijk welzijn van 02/01/2019. Op dat moment is ook Marleen De Vrij als opvolger bepaald.

 

Natasja Snels is afwezig wegens ziekte voor langere periode. Ze was reeds afwezig op het BCSD van mei, juni en juli 2019. Gezien er op dit moment nog geen vooruitzicht is wanneer ze haar taak opnieuw zal kunnen opnemen, heeft ze de vraag gesteld of ze kan vervangen worden door iemand van de partij om tijdelijk haar taak als BCSD lid te kunnen opnemen.

 

Juridische grond

 

          Artikel 105 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Volgens artikel 105 van decreet lokaal bestuur kan een opvolger worden aangesteld op basis van verhindering wegens medische redenen van een BCSD lid.

Dit wordt gestaafd door medische attesten.

 

Gezien de opvolger afziet van haar taak wordt volgens paragraaf 2 een plaatsvervanger voorgedragen. De plaatsvervanger moet lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en wordt aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voordracht van het effectieve lid van het comité ondertekend hebben.

 

Het lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van verhindering duurt.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Dimitri Van Pelt wenst namens de fractie Anders veel beterschap aan Natasja en succes aan Ann Fockaert voor zolang de vervanging duurt.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verhindering om medische redenen van Natasja Snels als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vanaf mei 2019 tot zolang de verhindering duurt.

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat  Marleen De Vrij, die als opvolger was aangesteld, haar taak als opvolger niet opneemt.

Artikel 3:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voordracht van Ann Fockaert, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, als plaatsvervanger tot zolang de verhindering duurt.

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van Ann Fockaert d.d. 12/08/2019 ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Intrekking princiepsbeslissing Vast Bureau dd. 13.06.2019 over verkoop gronden en pand in eigendom van het OCMW. (verworpen)

 

MOTIVERING

 

In het verslag van de zitting van het bovengenoemde Vast Bureau lezen we dat het vast bureau de intentie heeft om een aantal weilanden waarvan ze eigenaar is, en die in het totaal een oppervlakte bedragen van 18 ha 07a en 30 ca, wenst te verkopen, omdat “de opbrengst van deze percelen eerder gering is ( ongeveer dertienduizend euro)”  en “ omdat deze dossiers jaarlijks  toch enige tijdsinvestering vragen.” 

 

Daarnaast wenst het  OCMW ook de woning in de Leemstraat 3 te verkopen, omdat die al enkele jaren leeg zou staan.

 

Ondanks het feit dat een bestuur zijn beleidsdaden dient te motiveren, staat er bij de argumentatie geen enkele motivering waarom het OCMW deze gronden en deze woning zou verkopen.

 

Financiële redenen kunnen niet aan de grondslag liggen : volgens de laatst gekende thesauriegegevens had het stadsbestuur op 31/12/2018 nog €22.585.222,91 in kas!

 

Helaas, ondanks een nieuw bestuur met ongetwijfeld frisse ideeën,  herhaalt de geschiedenis zich op korte termijn opnieuw.  Amper een jaar geleden besliste de toenmalige OCMW raad  om meer dan 10 ha landbouwgrond te verkopen, en om de woning Van Aertselaarstraat 8 te Hoogstraten te verkopen, zogezegd om de kosten voor de bouw van nieuwe assistentiewoningen te financieren …

 

Onze fractie trachtte ook toen met voldoende argumenten het bestuur tot andere gedachten te brengen, maar daar had het toenmalige bestuur geen oren naar.  We blijven het een gemiste kans vinden om op de Hemelrijckse heide bv een stadstuin  dicht bij het centrum van Hoogstraten te kunnen ontwikkelen.  Met de stijgende bewoning in appartementen zijn er zeker heel wat inwoners te vinden die op een kleine stadstuin zelf hun groenten willen kweken en hierbij bij kunnen dragen tot een beter milieu en tot gezonde voeding.

 

Maar neen : meer dan 10 ha goede landbouwgrond en een prima woning die via sociaal verhuren een goede bestemming had kunnen krijgen, moest onder de koophamer.  Over alternatieven weigerde het bestuur zelfs maar na te denken.

 

Wie het nieuws wat volgt, weet dat Hoogstraten niet de enige gemeente of OCMW is dat patrimonium ten gelde maakt. Van 2014 tot 2017 werd zo 472 vierkante kilometer eigendom verkocht door steden en gemeenten.  Studies leren ons echter dat op zeer korte termijn de gemeenten wel wat cash geld binnen krijgen, maar zo’n verkoop heeft vooral een negatief langetermijn effect : het is kortzichtig en het is eindig, want zo’n verkoop is niet meer terug te draaien.  Dit is nog maar eens een domein waar de overheid zijn eigen uitverkoop aan het organiseren is

( Anette Kuhk van het Indigo Project aan de KUL Leuven). Het belang van grondbezit om een ruimtelijk beleid te voeren wordt lokaal onderschat.  Je moet als bestuur dus voldoende wisselgronden hebben om een effectief grondbeleid te kunnen voeren. Hoe kan je als overheid doortastend ingrijpen voor de betonstop, voor de kwaliteit van woningen, voor natuur en groen, of voor een transitie naar circulair en veranderingsgericht bouwen, als tegelijk patrimonium en gronden uit de eigen portefeuille verdwijnen?

 

Overheden die menen dat eigendom niet nodig is om beleidsdoelstellingen te realiseren, verengen hun beleid.  Door actief eigendommen in te zetten kan je als bestuur innovatief zijn en het verschil maken.  Door te verkopen geef je als beleid slagkracht en zeggenschap uit handen.

 

Komt daarbij dat de gronden die verkocht worden, van oudsher in het bezit zijn van het OCMW, of van de vroegere COO’s.  Op deze gronden werden gewassen geteeld, werd voedsel geproduceerd voor bewoners van het rusthuis, of  voor cliënten van het OCMW ,  …  En hoewel dit nu niet meer de bedoeling is, blijft het feit dat deze gronden vele andere nuttige openbare bestemmingen zouden moeten krijgen die opnieuw ten goede komen aan de inwoners van Hoogstraten

 

Door de uitverkoop van eigendommen en gronden komt het OCMW in eenzelfde situatie waarin hun cliënten zich bevinden.  Ook zij vervangen vaak langetermijninvesteringen door kortetermijndenken.  Het OCMW ziet in deze de grond als investeringskapitaal, en niet langer als “ patrimonium ten dienste van de armen”, met een enorm potentieel op de langere termijn  zoals hefbomen inzake klimaat- en sociaal beleid, voedselsoevereiniteit en de groei naar biodiversiteit, allemaal thema’s die ook dit bestuur hoog in het vaandel zou moeten dragen.

 

Tijdens de voorbije warme zomermaanden kwam meer dan eens ter sprake dat Vlaanderen meer dan 6 miljoen bomen zou moeten planten om de opwarming van de aarde voor een gedeelte mee op te vangen.  Er is nu dus om en bij de 18 ha in Hoogstraten voorhanden om daar aan mee te werken. 

 

En waarom zou er niet gedacht kunnen worden aan een natuurbegraafplaats waar je ook na je dood nog een steentje kunt bijdragen aan het milieu door je te laten begraven in een bios urn en nadien uitgroeit tot een mooie boom waar je nabestaanden geregeld naar toe kunnen gaan.

( vb : https://www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl/)

 

Dit zijn éénmalige kansen die we als bestuur niet mogen laten liggen en om duidelijk te maken dat klimaat voor ons bestuur een zeer belangrijk beleidsitem is.  Als het bestuur  deze gronden zomaar zou verkopen ( “ omdat deze dossiers toch enige tijdsinvestering vragen”…)  dan bewijst ze  dat klimaatbeleid voor dit bestuur holle woorden zijn.  De grond van de zaak is een zaak van de grond, en er is nu de gelegenheid om dit ook zo te bewijzen.

 

Voorstel

 

Art 1. De OCMW raad trekt de beslissing van het Vast Bureau van 13/06/2019 in , inzake het princiepsakkoord over verkoop van gronden en pand in eigendom van het OCMW.

 

Art. 2 : Er wordt in overleg met de verschillende betrokken partners een beheersplan opgemaakt voor deze verschillende percelen, waarbij tegemoetgekomen wordt naar doelstellingen inzake milieubehoud, klimaatdoelstellingen, duurzaam beheer, ….

 

Art. 3 : Dit beheersplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW raad en/of gemeenteraad.

 

BESPREKING

 

Het bijkomende agendapunt wordt ingeleid door raadslid Fons Jacobs.

 

Schepen Roger Van Aperen schetst de achtergrond van deze beslissing. Het pand in de  Leemstraat werd gebouwd in 1967, de laatste bewoning dateert van 2014. In de vorige legislatuur zijn er herhaaldelijke pogingen geweest om de woning te verkopen aan bouwmaatschappij De Noorderkempen. Dat is echter niet gelukt omdat de parkeerverordening in Hoogstraten voorschrijft dat er 1,5 parkeerplaats per wooneenheid moet worden voorzien en dat is op die site niet haalbaar. Dit heeft tot de beslissing geleid om het pand te verkopen. Het klopt dat we patrimonium verkopen, maar volgens schepen Roger Van Aperen gebeurt dit niet onoordeelkundig. Zo is de recente koop van La Segunda een voorbeeld van de aankoop van patrimonium omdat het vast bureau meent dat dit strategisch goed gelegen is. Het besluit waar raadslid Fons Jacobs naar verwijst is een   principiële beslissing waarbij het vast bureau de intentie heeft te kennen gegeven om landbouwgronden van de hand te doen. De opbrengsten van deze gronden zijn beperkt op jaarbasis, op sommige lopen er pachten en weiderechten. Het beheren van landbouwgronden betekent ook dat er in de praktijk op sommige stukken maïs wordt geteeld en dat de opbrengst daarvan verkocht moet worden. Bij gronden die gepacht worden, heeft de pachter recht op voorkoop maar dit geldt niet voor weiderecht. Schepen Roger Van Aperen  herhaalt dat het vast bureau de intentie tot verkoop heeft beslist, op basis daarvan wil het vast bureau in beeld brengen welke afspraken of rechten er lopen. En daarna mogelijkerwijze tot verkoop beslissen. De uiteindelijke beslissing tot eventuele verkoop zal voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Voor raadslid Fons Jacobs zijn er voldoende taken en opdrachten aan het OCMW toegewezen waarvoor deze gronden een mogelijk antwoord kunnen bieden. Hij roept dan ook op om hier grondig over na te denken, éénmaal de beslissing genomen kan er niet op terug gekomen worden. Mogelijks zijn er sommige stukken waarvan het niet zinvol is om die bij te houden, maar met anderen zijn er misschien wel zinvolle taken op te nemen. Raadslid Fons Jacobs dringt aan op een stemming over het voorstel dat ze hebben ingediend met name de intrekking van de principiële beslissing tot verkoop.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt geschorst om 22:13 uur op vraag van raadslid Johan Vermeeren.

Voorzitter Jef Vissers heropent de vergadering om 22:17 uur en legt het besluit ter goedkeuring voor.

De fractie CD&V en Anders gaan akkoord met het besluit dat voorligt, de fractie Hoogstraten Leeft en NV-A gaan niet akkoord. Het besluit wordt dus verworpen.

 

Raadslid Jos Matthé licht graag het stemgedrag van CD&V toe. De verkoop van landbouwgronden einde 2018 was vooral geïnspireerd op het feit dat de pacht van 99 jaar ten einde liep en het OCMW toen niet opnieuw een pacht van 99 jaar wilde aangaan. Daarnaast werd er ook voor gekozen om het huis in de Van Aertselaerstraat te verkopen omdat dit zo in een geheel kon worden verkocht. Bovendien werden er destijds ook inspanningen gevraagd aan het OCMW vanuit de stad om het Gastenhuys financieel te kunnen realiseren. Volgens raadslid Jos Matthé valt de werklast voor het beheer van deze gronden best mee en hij geeft aan dat het weinig zin heeft om de percelen die op Nederlands grondgebied liggen van de hand te doen. Dit maakt dat voor CD&V de verkoop die nu voorligt van een andere orde is dan de verkoop die ze zelf eind vorige legislatuur nog mee heeft goedgekeurd.

 

Een aantal schepenen verbazen zich erover dat de fractie CD&V op zo'n korte tijd van mening kan veranderen.

 

Raadslid Marcel Verschueren verduidelijkt dat er inderdaad in de vorige legislatuur landbouwgrond werd verkocht, zelfs een klein stukje in Nederland. Voor hem is het nog altijd niet begrijpelijk dat er in het schattingsverslag niet stond opgenomen dat er een gedeelte van de landbouwgrond in een zone van openbaar nut lag. Dit was toen niet geweten en dus ook niet op deze manier aan de raad voor maatschappelijk welzijn  voorgelegd. Als dat geweten was dan was er mogelijk een ander beslissing genomen op dat moment.

 

BESLUIT

 

Bij 11 ja stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams en Maarten Leemans) en 16 neen stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Piet Van Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Enig artikel:

Bijgevolg wordt dit voorstel verworpen.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - jaarverslag OCMW

 

VRAAG

 

Raadslid Fons Jacobs wil weten wanneer het jaarverslag van OCMW 2018 beschikbaar is.

 

ANTWOORD

 

Schepen Roger Van Aperen kent de timing niet, hij zal dit navragen.