Hoogstraten

Zitting van maandag 26 augustus 2019

Om 20.00uur.

 

aanwezig

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos Martens

raadsleden: Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten

 

raadslid Tinne Rombouts vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

Raadslid Dimitri Van Pelt, raadslid Johan Vermeeren en schepen Michel Jansen onthouden zich bij het verslag omdat ze niet aanwezig waren op de gemeenteraad van 24 juni 2019.

 

Aangezien raadslid Tinne Rombouts verontschuldigd is voor de eerste agendapunten wordt agendapunt 2 verplaatst en behandeld na agendapunt 4 zodat dit kan behandeld worden in haar aanwezigheid.

 

Door middel van loting wordt raadslid Mai Sterkens aangeduid om de stemming aan te vangen.

 

BESLUIT

 

Bij 23 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Michel Jansen, Johan Vermeeren en Dimitri Van Pelt)

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 24 juni 2019 worden goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Deze opdracht heeft betrekking op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen. De vooropgestelde looptijd van de overeenkomst bedraagt vier jaar.

 

Het gaat hier om een voorbehouden opdracht in de zin van artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Het college besliste op 8 augustus 2019 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 26 augustus 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 15 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 35 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 71 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij openbare procedure.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen in vijftien percelen.

 

Er wordt voorgesteld om de volgende selectiecriteria op te nemen:

          De inschrijver dient te kunnen aantonen dat hij ervaring heeft met vergelijkbare opdrachten. Dit aan de hand van minimaal drie referenties, uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaar. Elk van deze referenties omvat minstens een volledig groeiseizoen en heeft zowel betrekking op onkruidbeheersing in beplanting/bestrating als op snoeiwerken.

          De inschrijver dient te kunnen aantonen dat hij kan beschikken over voldoende materieel en personeel om de opdracht volgens de technische bepalingen en binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Dit door middel van een overzicht van het materieel (met specificaties) en de arbeidskrachten die ingezet zullen worden voor de uitvoering van de opdracht.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen op basis van de volgende gunningscriteria:

          prijs op een totaal van 70 punten;

          plan van aanpak op een totaal van 30 punten.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Voor deze opdracht dient budget voorzien te worden voor de jaren 2020 - 2023.

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het eenjarig meerjarenplan 2019, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: "Groene ruimte" met nummer 680-00 en algemeen rekeningnummer: 61035100 "Prestaties van derden voor wegen en waterlopen".

 

De financieel directeur heeft op 5 augustus 2019 visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Ward Baets heeft een aantal technische vragen: in het bestek staat er opgenomen dat het onkruid handmatig moet worden verwijderd, concreet zou dit betekenen hakken en wieden. Betekent dit dat er dan geen mechanische hulpmiddelen mogen gebruikt worden? Daarnaast wordt er ook gemeld dat chemische bestrijdingsmiddelen moeten gemijd worden, het raadslid heeft er in het verleden altijd voor gepleit om het woord chemisch niet te gebruiken in deze context.

 

Schepen Jos Martens is inderdaad ook voorstander om zo veel als mogelijk mechanische hulpmiddelen te gebruiken bij het groenonderhoud. De schepen wil dat meenemen en zal bekijken wat er aangepast moet of kan worden in het bestek, volgens wat er wettelijk mogelijk is.

 

Raadslid Marc Haseldonckx vraagt zich af waarom het maximum aantal percelen voor één bedrijf zich beperkt tot 10 percelen? Zijn er dan problemen geweest in het verleden dat één bedrijf een grotere hoeveelheid percelen niet aankan? Schepen Jos Martens bevestigt dat dat inderdaad het geval is en dat er daarom voor deze werkwijze wordt gekozen.

Raadslid Dimitri Van Pelt wil in de marge van deze bespreking terugkomen op het bermbeheersplan,  hij weet dat er in Hoogstraten afwijkingen van het bermbeheersplan worden toegestaan omwille van de pimpernel. Maar ook AWV wijkt geregeld af van hun bermbeheersplan en dit naar eigen zeggen omwille van veiligheid, maar dit is voor het raadslid larie. De hele zone wordt toegewezen aan één aannemer en daarom moet men tijdig starten omdat ze het anders niet rond krijgen. Raadslid Dimitri Van Pelt pleit er voor om AWV hierover aan te spreken en mee te geven dat ze het bermbeheersplan moeten volgen. Schepen Jos Martens neemt dit mee.

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

Het bestek voor de opdracht "Raamovereenkomst voor het onderhoud en snoeien van openbaar groen" wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.

Artikel 3:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, zodat de gevraagde budgetten voor de periode 2020 - 2023 voorzien kunnen worden.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk: Fase Noord.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Deze restauratiefase (fase Noord) heeft betrekking op de restauratie van de gevels, daken en zolders van de noordzijde van het schip, de noordelijke zijbeuk en het noordertransept van de Sint-Katharinakerk en de daarin aanwezige glasramen. De overige delen van schip en koor volgen in later fases.

 

Onderhavige fase is opgedeeld in 3 percelen:

          Perceel 1 bevat alle werken van algemene aanneming voor de bouwkundige restauratiewerken van het exterieur en de zolders, inclusief het leveren en plaatsen van de voorzetbeglazing voor de glas-in-loodramen waar dit van toepassing is (ramen zijbeuk, zijkapel en transept).

          Perceel 2 bevat alle specifieke restauratieve werken voor de gebrandschilderde en niet-gebrandschilderde glas-in-loodramen in de noordgevel.

          Perceel 3 bevat alle specifieke restauratieve werken voor het gebrandschilderde glas-in-loodraam in de westgevel van de toren, met inbegrip van de werken aan de natuursteen en het plaatsen van de voorzetbeglazing. Dit perceel wordt in 2022 (fase interieur schip)  uitgevoerd vanwege de positie achter het orgel, en maakt dus geen deel uit van de opdracht die nu ter goedkeuring voorligt.

 

Het college besliste op 8 augustus 2019 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 26 augustus 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 35 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 71 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij openbare procedure.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen in twee percelen.

 

Er wordt voorgesteld om voor elk perceel selectiecriteria op te nemen die peilen naar de technische- en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers.

 

Er wordt voorgesteld om perceel 1 te gunnen op basis van de prijs.

 

Er wordt voorgesteld om perceel 2 te gunnen op basis van de volgende gunningscriteria:

          prijs op een totaal van 50 punten;

          aanpak demonteringen op een totaal van 20 punten;

          aanpak proefreiniging op een totaal van 15 punten;

          aanpak verwijdering doubleerglas op een totaal van 15 punten.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Restauratie Katharina-kerk" van het eenjarig meerjarenplan 2019, met actienummer: 2/6/23/2, beleidsitem: "Erediensten" met nummer 790-00 en algemeen rekeningnummer: 22100000 "Gebouwen - gemeenschapsgoederen".

Voorziene budget in het meerjarenplan: 4.374.973,42 EUR.

Reeds gebruikt budget: 644.046,87 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 3.730.926,55 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 2.442.917,80 EUR (geraamd bedrag incl. btw voor beide percelen).

 

De financieel directeur heeft op 2 augustus 2019 visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Marc Haseldonckx is van mening dat de cijfers die in de toelichting staan opgenomen niet juist zijn. Er staat dat de totale kostprijs van perceel 1 geraamd wordt op  1.974.983,13 EUR is inclusief BTW waarvan een bedrag van 1.912.317,70 EUR subsidieerbaar zou zijn. Het raadslid meent dat er hier foutief van uitgegaan wordt dat de BTW ook gesubsidieerd wordt terwijl dat zeker niet het geval is. Hij meent dat het over heel andere bedragen gaat dan wat  er vandaag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De cijfers die in de brief staan zijn wel juist, maar die in de toelichting staan opgenomen niet.

 

Schepen Roger Van Aperen zal op deze technische vraag een schriftelijk antwoord bezorgen.

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

Het bestek voor de opdracht "Restauratie Sint-Katharinakerk: Fase Noord" wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van het ministeriële besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Hoogstraten wordt verleend.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De gemeenteraad van 25 maart 2019 keurde het reglement voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen en ere-titels goed.

Artikel 5.1 van dit besluit bepaalt hoe de aanvraag voor de toekenning van de titel van ere-burgemeester moet gebeuren.

Aan de toekenning van de titel van ere-burgemeester is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Er is geen uiterlijk teken van deze titel.

 

De gemeenteraad van 29 april 2019 besliste om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse Regering tot het verlenen van een eretitel zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

          Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 houdende goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen en ere-titels.

          Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 waarbij een verzoek werd ingediend bij de Vlaams Regering tot verlening van de titel van ere-burgemeester.

 

Argumentatie

 

Mevrouw Tinne Rombouts was burgemeester van 1 januari 2013 tot 31 december 2018 en voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van de titel van ere-burgemeester.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 bepaalt dat de gemeenteraad een verzoek kan indienen bij de Vlaamse Regering  tot verlening van de titel van ere-burgemeester.

Betrokkene heeft haar instemming gegeven voor het indienen van het verzoek voor het bekomen van deze titel bij de Vlaamse regering.

 

Met het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 13 juni 2019, dat wij ontvingen op 19 juni 2019, werd een afschrift van het ministeriële besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Hoogstraten aan mevrouw Tinne Rombouts wordt verleend overgemaakt .

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Burgemeester Marc Van Aperen licht de achtergrond van het besluit toe en feliciteert uit naam van de ganse gemeenteraad Tinne Rombouts met de titel van ere-burgemeester. Raadslid Tinne Rombouts maakt duidelijk dat ze deze titel niet zal dragen zo lang ze een mandaat bekleedt in de gemeenteraad van Hoogstraten.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Kennis te nemen van het voor eensluidend verklaard afschrift van het ministeriële besluit waarbij de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente Hoogstraten wordt verleend aan mevrouw Tinne Rombouts.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren van het aangepast retributiereglement voor het Gemeenschapscentrum Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Reeds sinds aanvang van het Gemeenschapscentrum wordt er hard gewerkt aan betere verhuurvoorwaarden en de logistieke ondersteuning die we kunnen bieden aan huurders. In 2018 werd fors geïnvesteerd in eigen theatertechnisch materiaal. Deze aankoop bracht het gesprek op gang over welke materialen we mee kunnen voorzien bij een verhuring en aan welke voorwaarden.

 

Na overleg met de Cultuurraad en het beheersorgaan werd door de dienst cultuur een voorstel uitgewerkt dat voor advies naar het beheersorgaan werd gebracht. Hier volgde een positief advies van de Vaste Commissie van Advies dat op dat moment ook spreekt voor de Cultuurraad. De Commissie van Advies is immers samengesteld uit afgevaardigden van diverse adviesraden (cultuur, jeugd, ouderen en mondiaal). Ook de leden van het beheersorgaan zelf (de afgevaardigden van de verschillende politieke strekkingen) spraken zich positief uit over de wijziging, maar zij kunnen geen officieel advies uitbrengen aangezien ze dan zichzelf zouden adviseren.

 

De voornaamste aanpassing van het reglement gaat over wat er is inbegrepen in de huurprijs en eventuele extra voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

 

Concreet wensen we te werken met een standaardset technisch materiaal (basis geluid en licht, projectie en mobiele doeken) die we kosteloos aanbieden voor alle categorieën gebruikers. Daarnaast wensen we een uitgebreide set aan te bieden. Dit omvat al ons technisch materiaal dat we ter beschikking hebben. Dit zou door categorie 0 en 1 kosteloos gebruikt worden, voor categorie 2 en 3 rekenen we een surplus op de huurprijs (respectievelijk 260 en 450 euro surplus). Voor het gebruik van de uitgebreide set geldt wel als voorwaarde dat er verplicht een technieker uit onze pool ingehuurd moet worden. Die pool werd samengesteld door de dienst cultuur en besproken met het beheersorgaan. Door op deze manier te werken kunnen we zicht houden op ons materiaal en de staat waarin het zich bevindt.

 

Alleszins doen we op deze manier een zeer grote geste aan de verenigingen die onze zaal wensen te gebruiken. Een vereniging uit categorie 1 betaalt slechts 225 euro en krijgt daarbij materiaal ter waarde van meer dan 100 000 euro ter beschikking. Er komt wel een kost bij voor een technieker, maar die hoeft niet drastisch op te lopen mits ze goede afspraken maken met de techniekers.

 

En belangrijk: verenigingen hoéven geen gebruik te maken van onze uitgebreide set. Het is een vrijblijvend aanbod, geen verplichting. Immers, ook met onze standaardset zullen ze in zeer veel gevallen al enorm geholpen zijn. Die standaardset is zeer geschikt voor het gros van de verhuringen die plaatsvinden in de Rabboenizaal.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Gelet op het positief advies van de Vaste Commissie van Advies van het Gemeenschapscentrum op 28/5/2019.

 

Argumentatie

 

De wijziging die voorligt past het reglement aan aan de realiteit en betekent een grote stap voorwaarts in het faciliteren van het socio-culturele (verenigings)leven. Daarom vragen we aan de gemeenteraad om dit aangepaste retributiereglement goed te keuren zodat dit vanaf 1 september 2019 in werking kan treden. 

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Hoogstraten gaat na welke infrastructuurnoden er op cultureel vlak zijn en werkt oplossing op korte en lange termijn uit" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/12/56/1 en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Johan Vermeeren spreekt zijn tevredenheid uit en vindt dit een goed retributiereglement. Hij vraagt zich af hoe de groep van techniekers wordt samengesteld waaruit geput wordt als het technisch materiaal wordt gehuurd. Verloopt dat via een oproep of is dit gekoppeld aan het aanwezige materiaal?

 

Schepen Arnold Wittenberg verduidelijkt dat de techniekers inderdaad geselecteerd zijn op het feit dat ze het aanwezige materiaal kennen. Maar als mensen zich opgeven, over de juiste technische kennis beschikken en de nodige ervaring hebben dan kunnen ze aan de groep worden toegevoegd.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement voor het Gemeenschapscentrum Hoogstraten goed.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de vervanging van een politiek afgevaardigde in de Sportraad.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De gemeenteraad duidde op 25 maart 2019 de afgevaardigden uit de politieke fracties aan voor de Sportraad.

Vanuit CD&V wordt gevraagd om Joyce Van Looveren te vervangen door Brigitte Broers.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om de vervanging van Joyce Van Looveren door Brigitte Broers als afgevaardigde voor CD&V voor de Sportraad te bevestigen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

De beslissing heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeenteraad vaardigt volgende personen af uit de politieke fracties voor de Sportraad:

- als niet stemgerechtigd lid:

◦ Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft);

◦ Jef Bleukens (N-VA);

◦ Brigitte Broers (CD&V);

◦ Tom Bilcke (Anders).

- als plaatsvervanger

◦ Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft).

Artikel 2:

Dit besluit wordt kenbaar gemaakt aan de Sportraad.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Kennisname van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Jaarlijks stelt de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vast.

Het besluit van de raad van beheer en een afschrift van de jaarrekening van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling bezorgd aan de gemeenteraden van de deelnemende OCMW’s om hiervan kennis te nemen.

De gemeenteraad kan binnen de 50 dagen na de verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur.

De provinciegouverneur kan de jaarrekening goedkeuren of niet-goedkeuren binnen een termijn van 150 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de gemeenteraad of als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die volgt op de dag van het verstrijken van de termijn van 50 dagen na de overzending van de jaarrekening aan de stad.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

          OCMW-decreet van 19 december 2008, art. 174, §3, art. 228, §1 en art. 230.

          Besluit van 26 juni 2019 van de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de rekening 2018.

          Het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2018 werd door de raad van beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen op 15 juli 2019 overgemaakt aan de stad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs las in het jaarverslag van Welzijnszorg Kempen dat ook de dak- en thuislozenwerking ter harte wordt genomen, hij vraagt zich af of ook OCMW Hoogstraten hierbij aangesloten is?

Schepen Roger Van Aperen weet niet uit het hoofd of we aangesloten zijn bij de dak- en thuislozenwerking. Raadslid Jos Matthé licht toe dat in de vorige legislatuur alle woningen steeds zo goed als bezet waren en dat er dus geen bijkomende ruimte was, daarom is er in de vorige legislatuur besloten om niet aan te sluiten bij de dak- en thuislozenwerking.

 

Raadslid Fons Facobs wil ook weten of er al nagedacht is om in de Noorderkempen een CADO te voorzien, is hier nood aan?

Schepen Roger Van Aperen kondigt aan dat er deze week overleg gepland is met Welzijnszorg Kempen en dat hij het daar wil navragen. Hij belooft hierover schriftelijke terugkoppeling te geven.

 

Raadslid Ward Baets vraagt om de analyse van de financieel directeur bij dergelijke jaarrekeningen ineens bij de aanvang toe te voegen en niet pas achteraf, het geeft hem een onbehaaglijk gevoel dat dit pas in laatste instantie bekeken is.

Schepen Roger Van Aperen legt uit dat dit enkel te wijten is aan het feit dat deze jaarrekening in volle zomervakantie is toegekomen en dat ook de financieel directeur recht heeft op vakantie.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2018 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen.

Artikel 2:

Het gemeenteraadsbesluit dient aan de provinciegouverneur bezorgd te worden.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake verkeersregeling uitbreiding De Kluis - uitgesteld.

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: Op vraag van schepen Michel Jansen wordt het aanvullend reglement terug genomen, er zijn nog fouten in geslopen. Het dossier zal aangepast worden en op de gemeenteraad van september opnieuw worden voorgelegd.

Raadslid Marc Haseldonckx wil weten waarom dit dossier niet vooraf aan de verkeersraad wordt voorgelegd en daar besproken? Schepen Michel Jansen schetst dat dit een ingewikkeld dossier is met een uitgebreid signalisatieplan en dat het te moeilijk is om dit met een grote groep te bespreken.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake de nieuwe verkaveling langsheen Poeleinde (Ti Van Schellestraat).

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De werken voor de aanleg van de nieuwe verkaveling langsheen Poeleinde (Ti Van Schellestraat) zijn in volle uitvoering.

De streefdatum voor het einde van de werken is eind september / begin oktober.

Om de verkeersafwikkeling in deze nieuwe verkaveling te regelen, moeten enkele signalisatieborden geplaatst worden.

De verkeersconsulente van de politie Noorderkempen maakte het politiereglement op voor de plaatsing van de nieuwe verkeersborden.

 

De verkaveling zal gesignaleerd worden als een woonerf. Binnen een woonerf is de maximale snelheid beperkt tot 20km/u en mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Vrij parkeren in een woonerf is niet toegelaten, er kan enkel geparkeerd worden op de afgetekende parkeerplaatsen.

 

In Poeleinde zal een tijdelijk oranje verkeersbord geplaatst worden om weggebruikers er attent op te maken dat de verkeerssituatie wijzigt door aanleg van de nieuwe verkaveling. Aan het nieuwe kruispunt moet voorrang van rechts verleend worden.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het dossier goed te keuren.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

De realisatie van de nieuwe verkaveling Ti Van Schellestraat langsheen Poeleinde in Wortel, vereist het plaatsen van nieuwe verkeerssignalisatie.

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Dimitri Van Pelt wil in de marge van dit besluit aanhalen dat hij het een gemiste kans blijft vinden dat er niet geopteerd is voor het behoud van de grote bomen achteraan de verkaveling.

Raadslid Ward Baets wil weten of de timing gekend is voor het aanbieden van de sociale kavels in deze verkaveling?  Volgens schepen Roger Van Aperen is deze timing nog niet gekend.

Raadslid Marc Haseldonckx verduidelijkt dat het hier over een woonerf gaat, hij pleit er voor om in het Infozine een artikel te wijden aan de geldende afspraken en richtlijnen op een woonerf, zodat onze bewoners dit ook leren kennen.

Voorzitter Jef Vissers vindt dit een goed idee, burgemeester Marc Van Aperen neemt dit mee naar de opmaak van een volgend Infozine.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake de nieuwe verkeersregeling verkaveling Ti Van Schellestraat in Wortel en dit als volgt:

"De Ti Van Schellestraat wordt ingericht als woonerf. Dit wordt gesignaleerd aan de hand van verkeersborden F12a aan de kruising Poeleinde met Ti Van Schellestraat en aan het fietsverbindingsstraatje dat Pater Schrijversstraat verbindt met de Ti Van Schellestraat. Het einde van het woonerf wordt aangeduid aan de hand van verkeersbord F12b ter hoogte van kruising Ti Van Schellestraat met Poeleinde en ter hoogte van Ti Van Schellestraat aan fietsverbindingsstraatje dat deze verbindt met Pater Schrijversstraat."

Artikel 2:

Deze blijvende politieverordening over te maken aan verschillende instanties en te publiceren op de website van de stad Hoogstraten, conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 3:

Deze blijvende politieverordening tevens te publiceren via het loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Gemeentelijke aanvullende politiereglementen over het wegverkeer – goedkeuring delegatie van de vaststellingsbevoegdheid - uitgesteld.

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: Raadslid Marc Haseldonckx wil graag een toelichting bij deze intentie om de vaststellingsbevoegdheid van de gemeenteraad naar het college te delegeren. Gaat dit over alle politiereglementen? Dus ook de reglementen die opgemaakt worden in het kader van schoolstraten of wanneer er een ingrijpende wijziging zal worden doorgevoerd zoals het geplande éénrichtingsverkeer in de Heilig Bloedstraat? Raadslid Marc Haseldonckx vindt dit een uitholling van de bevoegdheden van de gemeenteraad, hij kan hier dan ook niet mee akkoord gaan.

Raadslid Dimitri Van Pelt treedt hem bij, hij is het er wel mee eens dat het weinig zin heeft om in een gemeenteraad een politiereglement goed te keuren van een situatie die in de praktijk al lang realiteit is. Maar het blijft een uitholling van de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadslid Johan Vermeeren nuanceert dat kleinere dossiers inderdaad door het college zouden kunnen beslist worden, maar grote gevoelige dossiers zoals de verkeersafwikkeling in de verkaveling Zuid-Oostcentrum zouden toch best op een gemeenteraad besproken en goedgekeurd worden.

 

Schepen Michel Jansen legt uit dat het niet de bedoeling is om dit toe toe te passen in moeilijke of gevoelige dossiers, maar dat het eerder bedoeld is om in een aantal kleinere dossiers snelheid te kunnen maken. Burgemeester Marc Van Aperen treedt dit bij en stelt voor  om het dossier terug te nemen zodat het herschreven kan worden. Het dossier zal op een latere datum opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuren bijzonder bestek voor Aquafin-project 22.613 'Collector Meerleseweg - Groot Eyssel'.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In Meerleseweg en Groot Eyssel, vanaf het kruispunt met Frankenberg tot voor het rond punt, plant Aquafin project ‘22.613 Collector Meerleseweg - Groot Eyssel (Hoogstraten)’. Voor een aanzienlijk deel van het tracé voorziet Aquafin aanleg van leidingen in de helft van de rijweg met vernieuwing van de toplaag in asfalt boven de andere weghelft en herstelling van de kruispunten conform bestaande toestand.

 

Voor de gemeente zijn volgende bijkomende ingrepen ter hoogte van dit project wenselijk:

          Vernieuwing van de toplaag in asfalt over de ganse wegbreedte ter hoogte van de gestuurde boring onder de Witvenloop.

De toplaag ter hoogte van de gestuurde boring onder de Mark wordt in een later fase aangepakt omdat hier na het Aquafin-project renovatiewerken aan de brug zijn gepland.

          Optimalisatie van een aantal kruispunten.

 

Voor toevoeging van dit gemeentelijk aandeel aan het Aquafin-project werd 'Samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken - Stad Hoogstraten - Aquafin - Project 22.613' goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 januari 2019.

 

Het bijzonder bestek voor Aquafin project 22.613 (in bijlage), opgemaakt door studiebureau Arcadis, voorziet aanbesteding via een open procedure.

De werken worden geraamd op 3.108.629,57 EUR excl. BTW, waarvan 41.831,97 EUR excl. BTW of 50.616,68 EUR incl. BTW ten laste van stad Hoogstraten.

 

Aquafin voorziet aanvraag omgevingsvergunning in augustus 2019.

Na goedkeuring van het bestek door de Hoogstraatse gemeenteraad kan de aanbestedingsprocedure door Aquafin worden opgestart.

Aanvang der werken is voorzien begin 2020 onder voorbehoud van het bekomen van een omgevingsvergunning. De vooropgestelde uitvoeringstermijn bedraagt 185 werkdagen.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 35 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

De gemeenteraad wordt verzocht het bijzonder bestek voor Aquafin-transportproject 22.613 'Collector Meerleseweg - Groot Eyssel' goed te keuren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Waterkwaliteit verbeteren" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/6/19/1, beleidsitem: wegen met nummer 200-00 en algemeen rekeningnummer: 22400000 Wegen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 160.000,00 EUR, waarvan 150.000,00 EUR voor het gemeentelijk aandeel in de werken van Aquafin-project 22.613.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 150.000,00 EUR voor het gemeentelijk aandeel in de werken van Aquafin-project 22.613.

Budget nodig voor dit besluit: 50.616,68 EUR.

Budget van 2019 ad 150 000 EUR dient deels overgedragen te worden van 2019 naar 2020.

Gezien dit technisch niet mogelijk is, aangezien dit twee verschillende Meerjarenplannen zijn, stellen we voor het budget van 150 000 EUR voor dit project te schrappen in 2019 gezien uitvoering voorzien is vanaf 2020.

Te voorzien budget in het meerjarenplan 2020-2025 voor budgetjaar 2020: 51.000,00 EUR voor het gemeentelijk aandeel in de werken van Aquafin-project 22.613.

 

De financieel directeur heeft op 2 augustus 2019 visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Jos Matthé geeft mee dat in de vorige legislatuur vanuit het college geadviseerd werd om rekening te houden met de veiligheid op het kruispunt, de zichtbaarheid mag niet gehinderd worden door beplantingen en dergelijke.

Schepen Jos Martens weet dat er enkel een kleine, lage elektriciteitskast wordt geplaatst, die zou de veiligheid en zichtbaarheid niet mogen hinderen.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek goed voor Aquafin-transportproject 22.613 'Collector Meerleseweg - Groot Eyssel'.

Artikel 2:

Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan Aquafin en aan studiebureau Arcadis.

Artikel 3:

Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst voor de opvolging van de gevraagde budgetten 2020-2025.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Gemeentelijk aandeel in Aquafin-project

23.167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten' : goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Hoogstraten-Aquafin.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Ter hoogte van het kruispunt Castelréweg-Markwijk-Lage Weg doen zich volgende knelpunten voor:

-  de moeilijk leesbare inrichting van dit kruispunt (grote vlaai verharding),

-  sluipverkeer,

-  slechte haalbaarheid bocht Markwijk - Lage Weg voor de schoolbus,

-  onvoldoende zicht richting Lage Weg bij uitrijden van de Markwijk,

-  onvoldoende zichtbaarheid van het poortje tussen dit kruispunt en Koestraat voor aankomend verkeer vanuit Nederland.

 

Het kruispunt ligt binnen de projectzone van Aquafin-project 23167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten'. Dit kruispunt dient in het kader van dit project gedeeltelijk opengebroken (nieuwe leiding met sleufherstel).

 

Op 3 december 2018 besliste het college met de herinrichting van het kruispunt Castelréweg-Markwijk-Lage Weg als gemeentelijk aandeel te participeren in het Aquafin-project 23.167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten' en hierover de nodige afspraken te maken met Aquafin (uittreksel in bijlage).

 

Voor het gemeentelijk aandeel in dit dossier is momenteel nog geen budget voorzien.

Status Aquafin-project : ontwerpfase 1 (voorontwerp) ter goedkeuring bij VMM.

Het benodigde budget zal worden voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025.

 

Voor toevoeging van het gemeentelijk aandeel aan het project is door Aquafin een 'Samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken - Stad Hoogstraten - Aquafin - Project 23.167' opgemaakt waarin staat vermeld welke inbreng de betrokken partijen hebben op financieel en organisatorisch vlak.

Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt het studiewerk en de veiligheidscoördinatie, nodig voor het gemeentelijk aandeel, toegevoegd aan de lopende opdrachten van Aquafin aan respectievelijk Arcadis Belgium en V.E.T.O. & Partners nv. Betreffende contracten werden als bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

De overeenkomst werd reeds ondertekend door Aquafin.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Door participatie in het Aquafin-project 23.167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten' met de herinrichting van het kruispunt Castelréweg-Markwijk-Lage Weg als gemeentelijk aandeel kan men

          Tegemoet komen aan de knelpunten ter hoogte van het kruispunt

          De geplande werken van Aquafin en afkoppelingsproject Markwijk optimaal op mekaar afstemmen

          Kosten en hinder tot een minimum beperken.

 

De voor Hoogstraten wenselijke ingrepen aan het kruispunt worden ruw geraamd op 132.000,00 EUR incl. BTW + studiekost 7.500,00 EUR.

 

De gemeenteraad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en stad Hoogstraten voor dit dossier goed te keuren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan, maar heeft wel financiële impact.

Het bedrag van 139.500,00 EUR dient opgenomen te worden in het meerjarenplan 2020-2025 onder beleidsitem: Wegen met nummer 200-00 en algemeen rekeningnummer 22400000 Wegen;

De financieel directeur heeft op 12 juli 2019 visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs vond dit dossier niet zo duidelijk, het is vrij chaotisch en er worden veel verschillende zaken gecombineerd. Ook op de commissie openbare werken kon niet concreet verteld worden wat er nu precies gaat gebeuren daar.

Schepen Jos Martens geeft aan dat met het dossier dat hier voorligt enkel de samenwerking met Aquafin wordt geformaliseerd. Hoe de bovenbouw van de weg eruit zal zien en hoe deze uitgevoerd zal worden dat moet nog in een later stadium worden geconcretiseerd.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de 'Samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken - Stad Hoogstraten - Aquafin - Project 23.167' goed voor de participatie van stad Hoogstraten in het Aquafin-project 23.167 'Renovatie collector Rijkevorsel en Castelréweg Hoogstraten' met de herinrichting van het kruispunt Castelréweg-Markwijk-Lage Weg als gemeentelijk aandeel.

Artikel 2:

Deze beslissing wordt ter kennisgeving aan Aquafin bezorgd.

Artikel 3:

Deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de financiële dienst voor het op te nemen budget in de volgende MJP.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Goedkeuring van de grondoverdracht wegenis - Koolhof.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het betreft hier een grondoverdracht wegenis door CW Vastgoed Projectontwikkeling voor de ontwikkeling van de verkaveling Koolhof.

Zie in bijlage de aangetekende zending door CW Vastgoed Projectontwikkeling met de bijgevoegde documenten (proces-verbaal, waarborg).

 

In verkavelingen met nieuw aan te leggen wegen wordt in de vergunning opgenomen dat de wegen en weguitrusting na eindoplevering gratis overgedragen dienen te worden naar het openbaar domein van de stad Hoogstraten.

 

De verkavelaars zullen in totaal 5257m² grond overdragen naar het openbaar domein

van de stad Hoogstraten (cfr. het bijgevoegde opmetingsplan van de landmeter d.d.

03/06/2016).

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Maarten Leemans heeft 2 vragen bij dit dossier. In de praktijk blijkt het de gewoonte dat een verkavelaar een repel grond aan de grens van de verkaveling in eigen bezit houdt. Op deze manier wordt het voor aangelanden onmogelijk om op woongebied aan te sluiten zonder dat onderhandeld moet worden met de oorspronkelijke verkavelaar. Raadslid Maarten Leemans vraagt zich af of dit wel wettelijk is, moet het algemeen belang en de goede ruimtelijke planning niet steeds primeren op het particulier belang. De tweede vraag is waarom deze overdracht nu pas gebeurt, dit had toch al jaren geleden in orde moeten zijn.

Schepen Jos Martens verduidelijkt dat deze repel grond dient om te vrijwaren dat aangelanden niet mee willen investeren in de aanleg van de weg, maar achteraf dan wel aansluiten op de wegenis als die eenmaal aangelegd is. Schepen Michel Jansen vult aan dat deze gang van zaken vrij gangbaar is en dat die in heel wat andere dossiers zo wordt toegepast zoals bijvoorbeeld door IOK. Hij meent dat de stad hier geen andere werkwijze in kan hanteren. Schepen Roger Van Aperen weet dat er recente rechtspraak is waar het niet mee overdragen van de repel grond niet aanvaard werd. Maar dan moet er natuurlijk wel naar de rechter worden gestapt. Hij bevestigt dat de stad hier niets aan kan doen, dat moeten de aangelanden onder elkaar uitmaken.

Raadslid Maarten Leemans is voorstander om deze repel grond ook over te dragen aan de stad zodat verdere verkavelingen altijd beslist kunnen worden door de stad. Raadslid Dimitri Van Pelt treedt hem bij, volgens hem kan de stad hier wel iets aan doen. Als het tracé van de wegen wordt goedgekeurd dan kan er toch bepaald worden dat de ene kavel rechtstreeks aansluit op de andere kavel.

Schepen Roger Van Aperen legt uit dat de late timing te wijten is aan een inhaaloperatie van de grondoverdrachten, er zullen er in de nabije toekomst nog volgen. Hier is wel steeds een notariële akte voor nodig, dat opmaken vraagt uiteraard de nodige tijd.

Raadslid Marc Haseldonckx heeft opgemerkt dat er in de akte nog niet staat ingevuld wie de kosten van de overdracht moet betalen, hij beklemtoont dat dit voor de overdrager is. Hij dringt aan dat dit correct wordt toegepast en dat als er van wordt afgeweken dat dit de gemeenteraad toekomt om hierover te beslissen. Het raadslid spreekt het vermoeden uit dat dit in het dossier van de overdracht van de Lokbosstraat mogelijk niet op de juiste manier is gebeurd.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de grondoverdracht wegenis Koolhof goed. Een grondoppervlakte van 5257m² zal overgedragen worden aan het openbaar domein van de stad Hoogstraten.

Artikel 2:

De bijgevoegde ontwerpakte opgemaakt door het notariskantoor Michoel & Bremans, wordt goedgekeurd. De kosten voor het opmaken en verlijden van de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Maatregelen inzake waterschaarste naar aanleiding van de klimaatopwarming.

 

MOTIVERING

 

Reeds drie jaar op rij worden wij geconfronteerd met extreem warme zomers, die op alle elementen van het dagelijkse leven een – vaak – negatieve invloed hebben.  Telkens opnieuw komt de problematiek van het water in het algemeen dan met de nodige dringendheid naar boven.  Om de urgentie te duiden, wil ik graag enkele krantentitels van het laatste jaar  hier weergeven. 

 

“ Verlies aan drinkwater in België op recordpeil” ( DS 7/6/2018)

“ Watersector slaat alarm : als het Vlaamse waterbeleid niet snel hervormt, dreigt ons watersysteem het te begeven” ( DS 3/8/2018)

“ Het blauwe goud : Waterschaarste wordt een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren” ( DS     )

“ Vlaanderen heeft zichzelf droog gelegd” ( DS 25/7/2019)

“ Waterstress en  hoe er mee om te gaan” ( DS 8/8/2019)

 

We kunnen dus zeker niet stellen dat we niet voldoende verwittigd werden omtrent  de waterproblematiek waar me mee te maken gaan krijgen, en waar we eigenlijk al mee te maken hebben.  Het simpele feit dat België op de 23ste plaats staat in een wereldrangschikking van landen die onder waterstress lijden , zou toch wel wat alarmbellen moeten doen afgaan. 

 

Dat de klimaatopwarming hier zeker een groot aandeel in heeft, is ongetwijfeld waar; maar we kunnen er ook niet omheen dat de mens zelf ook heel wat verantwoordelijkheid heeft in de mogelijke waterschaarste.  Vroeger bestonden grote stukken van de rivier- en beekvalleien uit nat land dat geregeld overstroomde.  We zijn allemaal gekend met de beemden van vroeger waar qua landbouw weinig te winnen viel, en die dus zoveel mogelijk gedraineerd en droog gemaakt diende te worden ten behoeve van de landbouw.  De overheid hielp hierin flink mee door grachten te graven, waterlopen recht te trekken, ruilverkavelingen uit te tekenen, waarbij “waterzieke” gronden dienden verdroogd te worden.

 

Tijdens hete en droge zomers diende de landbouw de  velden te beregenen met water, en dat gebeurde/gebeurt met water uit waterlopen en door het oppompen van water, wat de verdroging alleen maar erger maakte.  Tegelijk worden in de veeteelt vergunningen afgeleverd voor grote varkens- en kippenstallen, die duizenden kubieke meters water per stal grondwater nodig hebben.  Het grondwaterpeil zakt en er komt geen aanvoer. 

 

In buurland Nederland en bv in Denemarken ging men voorheen op dezelfde manier om met grond en water als hier in Vlaanderen, maar daar is men al een tijdlang bezig om hierop terug te komen.  Rivieren en beken laat men opnieuw meanderen, de valleien worden opnieuw vernat. 

 

Ook een stadje als Hoogstraten kan hierbij een belangrijke rol spelen om deze situatie te helpen omkeren.  Het aanmoedigen van het gebruik van regenwater, het minder verharden van opritten, terrassen en parkeerstroken langs de straat, …zijn kleinere maatregelen die bij veelvuldige toepassing toch effect kunnen ressorteren.    Ruimer gezien zijn bv het gebruik van gezuiverd afvalwater  maatregelen die kunnen bijdragen tot een meer verantwoord watergebruik.

 

Uit een schriftelijke vraag die onze fractie onlangs stelde bij het stadsbestuur, kregen we  het antwoord dat in Hoogstraten in 2018 vergunning werd gegeven tot het oppompen van 543.077 m³ op jaarbasis.  Dat is dus wel meer dan 543 miljoen liter water!!

 

Op onze  vraag voor hoeveel m³ op te pompen water er in het totaal vergunningen lopen,  blijkt dit te gaan over 7.995.992,50 m³  grondwater.  Vermenigvuldig dit zelf maar met 1.000 om het aantal liters te kennen.  Maar, als de waterwinning van Pidpa hier bij geteld wordt, dan komen we uit op een jaarlijks debiet van 12.495.992,50 m³, of op 80.254,3 m³ per dag ( 80.254.300 liter PER DAG) .

 

Op de vraag hoe er controle werd uitgevoerd op de toegestane vergunningen, of vergunninghouders zich houden aan het aantal toegekende  m³ , blijkt er geen systematische verslaggeving  te zijn over de controle en/of handhaving van de vergunningen. 

 

Dat dit een onhoudbare situatie wordt, lijkt vrij duidelijk.  Niet alleen het drinkwater lijkt bij momenten een eindig verhaal te worden, maar ook het  grondwater is zeker niet onuitputtelijk.

 

Het vergunningenbeleid van het stadsbestuur kan hierin een zeer belangrijke en  sturende rol spelen. 

 

Voorstel

 

Art. 1 : De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om bij de opmaak van het gemeentelijke beleidsplan 2020 – 2025  heel wat concrete maatregelen  mee op te nemen inzake het waterbeleid die ook plaatselijk uit te voeren zijn.   In het bijzonder dienen er maatregelen in opgenomen te worden die te maken hebben met de grotere mogelijkheid om hemelwater in de ondergrond te laten opnemen ( minder verharding van opritten, terrassen, parkeerstroken, …), om regenwater zoveel mogelijk te (her)gebruiken,  en om verstandiger om te gaan met drinkwater.

 

Art. 2. De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om een reglement op te maken voor het toekennen van grondwaterwinningen en om hieraan een duidelijk handhavingsbeleid aan te koppelen zodat er kan nagegaan worden of de toegekende  voorwaarden in de vergunningen na geleefd worden.

 

BESPREKING

 

 

Het bijkomend agendapunt zoals ingediend door de fractie Anders wordt kort door raadslid Fons Jacobs ingeleid.

 

Schepen Michel Jansen biedt volgend antwoord.

 

In de omgevingsanalyse is de problematiek van waterschaarste effectief als uitdaging benoemd en concreet toegelicht. In de meerjarenplanning zijn twee actieplannen opgenomen rond water en daarnaast wordt ook de impact van bedrijven bewaakt via vergunningsbeleid.

Binnen deze actieplannen worden concrete acties uitgewerkt.  Een aantal projecten staan reeds in de steigers zoals:

- Opmaak basishemelwaterplan

- Burgemeestersconvenant – luik klimaatadaptatie

- Diverse afkoppelingsprojecten hemelwater (Markwijk, Past. Van Dykstraat, Borselhoeve en Beemden)

- Behoud/opwaardering grachtenstelsel in rioleringsprojecten  (Meerleseweg-Groot Eyssel + zijstraten)

 

Het wetgevend kader i.v.m. grondwaterwinningen is vastgelegd in Vlaamse Wetgeving.

Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de VMM-Afdeling operationeel waterbeheer. Deze dienst wordt beschouwd als ter zake deskundig en geeft gericht advies.

In dit advies wordt (zoals aangegeven op website VMM)  rekening gehouden met onder meer de basisdoelstellingen uit de kaderrichtlijn water. Algemeen geldt:

• een verdere daling van het waterpeil en kwaliteitsdegradatie ten gevolge van winningen vermijden;

• rationeel watergebruik: zo efficiënt mogelijk en het juiste water (kwaliteit) voor de beoogde toepassingen;

• het duurzaamheidsprincipe: het streven naar een duurzaam evenwicht zodat ook op lange termijn nog grondwater kan gewonnen worden met minimale negatieve effecten.

 

Met deze basisprincipes in het achterhoofd wordt onderzocht of de draagkracht van de watervoerende laag de winning toestaat  en wordt bepaald of de aangevraagde winning voldoende duurzaam watergebruik nastreeft.

 

Voor waterlichamen die, conform de Kaderrichtlijn Water, als bedreigd of kwetsbaar gekarakteriseerd zijn, worden via de vergunning beperkingen opgelegd. Mogelijke beperkingen zijn het verkorten van de looptijd van de vergunningen (2 - 6 jaar) zodat tijdig bijgestuurd kan worden, het vergunde debiet beperken of het opleggen van bijzondere voorwaarden (zoals het inzetten van alternatieve bronnen, het uitvoeren van een wateraudit of waterbalansstudie en/of het monitoren van de peilen). De opgelegde beperkingen zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden van de betrokken activiteit en van de locatie waar deze plaatsvindt. De beperkingen komen bovenop de sectorale voorwaarden. (bron https://www.dov.vlaanderen.be/page/grondwatervergunningen)

 

Ook wordt rekening gehouden met de stroomgebiedbeheerplannen welke elke zes jaar geactualiseerd worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven.

 

Bij behandeling van vergunningsaanvragen hanteert het college momenteel een voorzichtigheidsprincipe en dit vanuit een algemene bezorgdheid omtrent grondwaterproblematiek en draagkracht van de omgeving in het licht van de klimaatopwarming. Water is een kostbaar goed waarmee zuinig en oordeelkundig moet worden omgesprongen. Teneinde een (verdere) daling van het waterpeil en mogelijke kwaliteitsdegradatie ten gevolge van winningen te voorkomen, zullen vergunningen voor grondwaterwinningen voor beregening worden beperkt in tijd (in toepassing van art. 68 van het omgevingsvergunningsdecreet) . Op deze manier kan de vinger aan pols gehouden worden om de problematiek rond grondwaterverlaging en -degradatie op te volgen. Het beperken van de termijn laat toe dat er een regelmatige evaluatie kan ingebouwd worden m.b.t. diverse factoren die het waterverbruik bepalen:

* rationeel watergebruik: zo efficiënt mogelijk,  voor de beoogde toepassingen

* wijziging technieken en inzichten

* wijziging visie overheden

* wijziging in teelt en bedrijfsoppervlakte

 

Naast het beperken van de vergunning in tijd wijst het college op oordeelkundig gebruik. De exploitant dient te handelen conform de praktijkgids ‘Duurzaam watergebruik in de openluchtgroenteteelt’. De opmaak van een gemeentelijk reglement lijkt niet haalbaar gelet op de complexiteit van de materie, het verspreid zitten van vergunningverlenende bevoegdheden en handhaving. De problematiek is bovendien niet lokaal, maar moet bekeken worden in een ruimer kader.

 

Raadslid Fons Jacobs is tevreden met dit uitgebreide antwoord en roept op om aandacht te besteden aan dit thema en binnen de mogelijkheden maatregelen te nemen.

 

Raadslid Ward Baets wijst erop dat de handhaving in de praktijk wat anders loopt dan dat dat er in dit bijkomend agendapunt wordt geschetst. Bij vergunningen wordt opgelegd dat er een watermeter moet worden geplaatst en die wordt ook gecontroleerd. Niet alleen moet op jaarlijkse basis het debiet worden doorgegeven zoals dit ook voor particulieren geldt, de meter is bovendien geijkt en door VMM worden er ook ter plekke controles uitgevoerd.

 

 

 

In de marge van deze bespreking polst raadslid Johan Vermeeren naar de stand van zaken van het meerjarenplan 2020-2025, dat is immers door schepen Michel Jansen in zijn antwoord aangehaald.

Burgemeester Marc Van Aperen licht toe dat de opmaak van het meerjarenplan in de laatste fase zit, hij zal de timing van  de opmaak ervan nasturen aan de gemeenteraadsleden.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - werkbezoek Zakpota

 

VRAAG

 

Raadslid Dimitri Van Pelt heeft in het collegebesluit over het recente werkbezoek aan Zakpota gelezen dat er onder andere zou gesproken worden over de vernieuwde beleidsdoelstellingen. Hij vraagt zich of het de goede volgorde is om deze al te bespreken met de mensen van Zakpota vooraleer ze aan de gemeenteraad zijn toegelicht?

 

ANTWOORD

 

Schepen Faye Van Impe verduidelijkt dat het bestuursakkoord als basis genomen is, en daarin staan doelstellingen opgenomen in functie van klimaatadaptatie. Er is vooral lokaal verkend wat er mogelijk is. Op de eerstvolgende vergadering van de mondiale raad zullen de beleidsdoelstellingen worden toegelicht en besproken.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - vervoerregioraden

 

VRAAG

 

Raadslid Maarten Leemans wil weten of we adviserend lid zijn van de vervoerregio Antwerpen?

 

ANTWOORD

 

Schepen Michel Jansen bevestigt dat dit het geval is, hij is adviserend lid van deze vervoerregio (naast die van vervoerregio Turnhout, waar Hoogstraten formeel toe behoort) aangezien deze regio voor Hoogstraten ook belangrijk is.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - stand van zaken Slot in Wortel

 

VRAAG

 

Raadslid Joël Adams wil weten wat de stand van zaken ivm de verkoop van het Slot.

 

ANTWOORD

 

Burgemeester Marc Van Aperen hoopt hier binnenkort een antwoord op te krijgen, er was een gesprek met de eigenaars en die zijn zich daar nu over aan het beraadslagen.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - huurcontracten Meerle ons dorp

 

VRAAG

 

Raadslid Tinne Rombouts herinnert de raadsleden aan het feit dat het binnenkort 1 september is en dat dit opnieuw het nodige schoolverkeer teweeg zal brengen in Hoogstraten. Ze hoopt dat er voldoende voorbereidende werken zijn gedaan en dat bv. alle fietspaden werden gecontroleerd, daarnaast hoopt ze dat de wijkagenten aanwezig zijn in de buurt van de schoolomgeving om in de eerste dagen van september te zorgen dat alles goed verloopt. Het raadslid geeft aan dat ze nog geen affiches heeft gezien in het straatbeeld over de start van het schooljaar, hopelijk wordt hier snel de nodige communicatie nog over gevoerd.  Niet alleen voor de scholen is 1 september een belangrijke datum, voor de verenigingen geldt dat ook en al zeker voor de verenigingen in Meerle die vanaf het nieuwe schooljaar gebruik willen kunnen maken van hun nieuwe locatie binnen het project Meerle ons dorp. Raadslid Tinne Rombouts had dan ook verwacht dat de huurcontracten voor de jeugdverenigingen op de agenda zouden staan deze gemeenteraad.

 

ANTWOORD

 

Schepen Jos Martens licht toe dat op een week tijd de oplevering al twee keer werd uitgesteld, omdat er nog steeds bemerkingen zijn. Stekelbees zal zeker deze week opgeleverd worden zodat ze kunnen verhuizen. Schepen Faye Van Impe vult aan dat er vertraging is opgelopen in de opmaak van de huurovereenkomsten,  die zijn nog niet afgehandeld door de notaris. Schepen Roger Van Aperen weet dat de notaris aan wie deze opdracht eerst werd toegekend na een aantal maanden heeft aangegeven dat hij de opdracht niet kon of wilde uitvoeren, waardoor er een andere notaris moest worden aangesteld. Dit verklaart de vertraging.

Raadslid Tinne Rombouts is uiteraard niet tevreden met dit antwoord, als er in de laatste week voor de oplevering nog zoveel opmerkingen zijn wat is er dan aan afspraken gemaakt in de voorafgaande werfvergaderingen. Ze spreekt de hoop uit dat Stekelbees begin september kan starten, maar daarnaast is het ook de bedoeling dat de Chiro en Den Dorpel het nieuwe werkjaar kan beginnen in het nieuwe gebouw. Ze vraagt hiervoor extra aandacht om dit snel te laten schakelen.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - nominatie UNESCO-werelderfgoed

 

VRAAG

 

Raadslid Tinne Rombouts beklemtoont dat we een uniek gegeven hebben van koloniën in Hoogstraten, samen met Merksplas. In 2012 is er een aanvraag ingediend om met 7 koloniën erkend te worden als UNESCO-werelderfgoed. Dat was geen evidente oefening, ook voor UNESCO was het de eerste keer dat er een landschap ter goedkeuring voorlag. De feedback was positief maar er waren nog een aantal bedenkingen en vragen waarbij de vraag gesteld is om bijkomende aanvullingen aan te leveren. Er werd een advies gevraagd aan ICOMOS en dat is ondertussen ook afgeleverd, dit advies maakt het er niet gemakkelijker op aangezien er voor 4 dossiers geen discussie was en voor 3 andere dossiers de situatie heel wat moeilijker lag. Het is echter wel een genuanceerd ICOMOS-advies waarbij er nog mogelijkheden zijn om het naar een positief advies om te buigen. Raadslid Tinne Rombouts weet dat Wortel een positief advies gekregen heeft en Merksplas heeft veeleer een negatief advies. Het raadslid wil weten of we met het dossier verder gaan of niet?  Ze heeft begrepen dat er vanuit Hoogstraten een terughoudendheid is en daar maakt ze zich zorgen over.

 

ANTWOORD

 

Burgemeester Marc Van Aperen en schepen Michel Jansen zijn verbaasd dat raadslid Tinne Rombouts deze informatie op deze manier openbaar maakt. Het gaat over vertrouwelijke informatie waarvan met de verschillende betrokken burgemeesters is afgesproken om hier strikte geheimhouding te hanteren totdat er een duidelijk standpunt is. Voor hen kan het dan ook niet door de beugel dat deze vertrouwelijkheid op dergelijke manier in de gemeenteraad wordt geschonden. Na een woelige discussie hierover, besluit voorzitter Jef Vissers het gesprek te beëindigen en stelt hij voor om dit onderwerp na de vergadering in beperkte kring terug op te nemen.

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 26 augustus 2019.

 

Mondelinge vraag - openstaande vragen

 

VRAAG

 

Raadslid Marc Haseldonckx is blij met de antwoorden die hij gekregen heeft op zijn nog openstaande vragen, maar hij zegt verbouwereerd te zijn om te moeten lezen dat deze antwoorden al eerder gegeven zouden zijn. Het raadslid blijft erbij dat hij deze antwoorden niet heeft ontvangen.  Hij weet dat de budgetten van de kerkfabrieken besproken zijn op de collegezitting van 21 december 2018 waardoor het niet meer haalbaar is om dit nog in 2018 aan de gemeenteraad voor te leggen.  Hij wijst er op dat het een verplichting is om deze ter kennisname te brengen naar de gemeenteraad en dat er daardoor nu niet meer geanticipeerd kan worden.  De budgetten van de kerkfabrieken hadden gemakkelijk in de gemeenteraad van januari of februari 2019 voorgelegd kunnen worden. Hetzelfde geldt trouwens voor de jaarrekeningen van 2018 van de kerkfabrieken, die moeten ook nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd.