MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De Vlaamse regering heeft in 2022 beslist extra middelen te voorzien voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s (zie bijgevoegde link).

 

Deze middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve (bv. tegemoetkoming in de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis alsook personeelskosten.

 

Voor Hoogstraten bedraagt deze financiering:

2022    6.536,92 EUR

2023  28.043,38 EUR

2024  28.043,38 EUR

 

In 2022 en 2023 werden deze middelen besteed voor de inzet van een freelancer als versterking van het woonloket m.b.t. energievragen alsook personeelskosten.

 

Het vast bureau heeft de opdracht gegeven aan de diensten om in 2024 een zinvolle besteding van het subsidiebudget voor te stellen en de extra middelen te besteden aan nieuwe initiatieven.

Er wordt een voorstel gedaan voor 3 initiatieven:

        een premie voor het onderhoud verwarmingsketel

        een premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop van radiatorventilatoren en woon/vochtmeters

 

Premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie

In het kader van de werking van het Energiehuis Kempen, voegde de Vlaamse Overheid in 2023 tijdelijk taken toe rond het ondersteunen van gezinnen met betalingsproblemen bij het uitvoeren van het onderhoud en de verduurzaming van de verwarming. Het Energiehuis Kempen werkte een premie uit waarvoor Hoogstraten 31 aanvragen in 2023 en 31 aanvragen in 2024 kan indienen.

 

Omdat er veel meer burgers zijn die recht hebben op de premie willen wij hiervoor de middelen van Vlaanderen voor versterking van de Energiecel inzetten om zo onze kwetsbare burgers een tussenkomst te geven bij het onderhouden van hun ketel.

 

De premie is gelijk aan de kost van het onderhoud inclusief BTW met een maximum van 180,00

EUR. Er werd een reglement uitgewerkt dat een éénmalige financiële tussenkomst ten bedrage van  maximum 182,00 EUR regelt.

 

De aanvrager behoort tot minstens één van de volgende doelgroepen:

        (sociale) huurders: de sociale doelgroep van de gratis energiescan overeenkomstig artikel 6.4.1/8  van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid en eventuele latere wijzigingen (niet cumulatief):

        ‘beschermde afnemers’ (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);

        afnemers voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;

        afnemers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;

        een afnemer die huurt bij een sociale woonmaatschappij;

        huurders die maximaal 672,44 EUR per maand betalen.

 

        Het totale inkomen van de aanvrager en de inwonende gezinsleden, ontvangen in het jaar waarop het meest recente aanslagbiljet betrekking heeft, mag voor aanvragen in 2024 niet hoger zijn dan:

        29.515 EUR voor een alleenstaande zonder personen ten laste

        31.987 EUR voor een alleenstaande persoon met een handicap

        44.270 EUR, te verhogen met 2.475 EUR per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Beslissing Vlaamse regering extra middelen voor versterking energiecel.

 

Argumentatie

 

        We willen al de burgers die in aanmerking komen de mogelijkheid geven om de premie aan te vragen als tussenkomst in het onderhoud van hun centraal stooktoestel.

        Het onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie is een verplichting. Veel gezinnen kampen echter met een vorm van energiearmoede waardoor deze verplichting wordt uitgesteld/niet wordt uitgevoerd. Voorliggende premie kan een extra stimulans betekenen om het onderhoud uit te voeren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "1/2/3/1 - We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen." van het meerjarenplan.

 

We ontvangen in 2024 subsidies van Vlaanderen ten bedrage van 28.043,38 EUR

 

Dit moet worden ingeschreven op budgetsleutel met algemene rekening 74049999 "andere algemene werkingssubsidies" en beleidsitem 010-00 "Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus"

 

We zetten daartegenover de kosten:

        premie voor onderhoud verwarmingsketel

        premie voor vervanging gascondensatieketel (zie apart besluit)

        aankoop woonmeters en radiatorventilatoren (zie apart besluit)

 

Hiervoor dient budget ingeschreven worden in het meerjarenplan met algemene rekening 64910500 "algemene werkingssubsidie aan gezinnen - ESC 500" en beleidsitem "Grondbeleid voor wonen" met nummer "620-00"

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR,

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

 

Budget nodig voor de 3 besluiten samen: 28.043,38 EUR

Te voorzien budget via budgetwijziging: 28.043,38 EUR

 

De financieel directeur heeft op 1 maart 2024 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:08:43)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de toekenning van een premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.