MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De Vlaamse regering heeft in 2022 beslist extra middelen te voorzien voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s (zie bijgevoegde link).

 

Deze middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve (bv. tegemoetkoming in de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis alsook personeelskosten.

 

Voor Hoogstraten bedraagt deze financiering:

2022   6.536,92 EUR

2023 28.043,38 EUR

2024 28.043,38 EUR

 

In 2022 en 2023 werden deze middelen besteed voor de inzet van een freelancer als versterking van het woonloket m.b.t. energievragen alsook personeelskosten.

 

Het vast bureau heeft de opdracht gegeven aan de diensten om in 2024 een zinvolle besteding van het subsidiebudget voor te stellen en de extra middelen te besteden aan nieuwe initiatieven.

Er wordt een voorstel gedaan voor 3 initiatieven:

        een premie voor het onderhoud verwarmingsketel

        een premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop van radiatorventilatoren en woon/vochtmeters

 

Premie voor gascondensatieketel

De Vlaamse Regering besliste om Mijn Verbouwpremie voor een gascondensatieketel stop te zetten in het kader van de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.
Hoogstraten wil deze premie nog verlengen tot eind 2024. En dit voor plaatsingen van ketels met een productlabel A en een factuurdatum tussen 01/11/2023 tot en met 31/12/2024.
 

De premie

        voor vervanging van een oude gascondensatieketel bedraagt 40% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 800 EUR

        voor vervanging  van een oude verwarmingsinstallatie op stookolie door een gascondensatieketel bedraagt  50% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 1.200 EUR

 

Er werd een reglement uitgewerkt dat een éénmalige financiële tussenkomst regelt.

 

Elke eigenaar/bewoner uit de laagste inkomenscategorie en elke verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) kan een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel.

Onder laagste inkomenscategorie wordt verstaan:

     40.860 EUR voor een alleenstaande

     57.190 EUR voor een alleenstaande persoon + 1 persoon ten laste. Te verhogen met 4.170 EUR per bijkomend persoon ten laste

     57.190 EUR voor een koppel te verhogen met 4.170 EUR per bijkomend persoon ten laste

 

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Beslissing Vlaamse regering extra middelen voor versterking energiecel.

 

Argumentatie

 

        We willen inwoners blijven stimuleren om een energiezuinige verwarmingsinstallatie onder de vorm van een gascondensatieketel met productlabel A te plaatsen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "1/2/3/1 - We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen." van het meerjarenplan.

 

We ontvangen in 2024 subsidies van Vlaanderen ten bedrage van 28.043,38 EUR

 

Dit moet worden ingeschreven op budgetsleutel met algemene rekening 74049999 "andere algemene werkingssubsidies" en beleidsitem 010-00 "Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus"

 

We zetten daartegenover de kosten:

        premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop woonmeters en radiatorventilatoren (zie apart besluit)

        premie voor onderhoud van verwarmingsketel (zie apart besluit)

 

Hiervoor dient budget ingeschreven worden in het meerjarenplan met algemene rekening 64910500 "algemene werkingssubsidie aan gezinnen - ESC 500" en beleidsitem "Grondbeleid voor wonen" met nummer "620-00"

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR,

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

 

Budget nodig voor de 3 besluiten samen: 28.043,38 EUR

Te voorzien budget via budgetwijziging: 28.043,38 EUR

 

De financieel directeur heeft op 1 maart 2024 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:08:17)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de toekenning van een premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.