Hoogstraten

Zitting van 26 04 2021

Om 20.00 uur.

Virtuele vergadering

 

Verwacht:

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname van het ingediende verzoekschrift van burgers over de aanpak van het nieuwbouwproject cultuurhuis en de impact ervan op de ruime omgeving. Toelichting op de gemeenteraad van de standpunten door vertegenwoordigers van de indieners van dit verzoekschrift.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren beleidsevaluatie 2020.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren jaarrekening 2020 stad en OCMW Hoogstraten.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025/2021-1 (journaalnummer 10101425).

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 22 maart 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring om de zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad te vervangen door audio-opnames.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Vaststelling van het aangepast huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid over het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname van het overzicht van de genomen maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Aanwijzing van mevrouw Lisa Lambeets als sanctionerend ambtenaar belast met het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring aankoop van een perceel grond, ter streke 'Torenakker', kadastraal gekend Hoogstraten, 2de afd., Minderhout, sectie B, nr. 54TP0000.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor het aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij de opdracht voor de realisatie van een ondergrondse parking met pleinzone alsook de exploitatie van het ondergronds en bovengronds parkeren.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuring van de aanpassing van het reglement tijdelijke horeca-uitbating in de vorm van een pop-up zomer- of winterbar.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 18 mei 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 mei 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Kennisname en goedkeuren van de agendapunten van de Algemene vergaderingen van de Sociale verhuurmaatschappijen.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 15 juni 2021.

Publicatiedatum: 16/04/2021
Overzicht punten

Zitting van GR van maandag 26 april 2021.

 

Bespreking bomenkap langs Meerseweg, Bredaseweg,…en mogelijk nog andere plaatsen.  Toelichting over de houding van het  college over deze bomenkap en vraag tot opmaak van een charter hierover. - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 22/04/2021