MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geldigheidsduur van het gemeentelijke belastingreglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

          Hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

          Artikel 29 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer;

          Artikels 27.1, 27.2, 27.4, 27.6, 27bis en 27ter van het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

          Ministerieel besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

          Ministerieel besluit van 09 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

          Besluit van de gemeenteraad d.d. 13 december 1999: “Goedkeuren van een aangepast politiereglement m.b.t. de parkeerreglementering voor de Vrijheid, een gedeelte van de H. Bloedlaan en in het eerste gedeelte van de erop uitgevende zijstraten”, zoals aangepast bij gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2008;

 

Argumentatie

 

          De stad m.b.t. het parkeren in de blauwe zone (officiële benaming: zone met beperkte parkeertijd) wenst een belastingsreglement aan te nemen, als onderdeel en ter ondersteuning van een globaal parkeerbeleidsplan m.b.t. het winkelcentrum van de stad: de Vrijheid; Dat het belastingsreglement een efficiënte en effectieve behandeling van de overtredingen m.b.t. deze zone mogelijk dient te maken;

          Het globaal parkeerbeleidsplan moet een oplossing bieden voor de parkeerproblematiek gerelateerd aan het winkelcentrum van de stad (de Vrijheid); Dat de parkeerplaatsen op de Vrijheid overdag immers in zeer belangrijke mate (± 70%) worden ingepalmd door langparkeerders, zodanig dat er een aanzienlijk gebrek aan parkeerplaatsen ontstaat voor de winkelende klanten die slechts kortstondig gebruik maken van deze parkeerplaatsen; Dat de filosofie achter de blauwe zone-reglementering het overdag bannen van langparkeerders uit het winkelcentrum betreft, middels een regelmatige en volgehouden controle op het correct gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone, gekoppeld aan een effectief handhavings- en uitvoeringsbeleid;

          Deze belasting zodoende niet slechts een vergoeding voor het verstrekken van een dienst betreft (nl. het ter beschikking stellen van een parkeerplaats voor een bepaalde duur) doch tevens beleidsondersteunend werkt - nl. de ontrading van een bepaald gedrag (overdag langparkeren in het winkelcentrum) – en het algemeen belang dient (bereikbaarheid/toegankelijkheid winkelcentrum voor klanten – comfort klanten – ondersteunen plaatselijke middenstand/economie gevestigd in het winkelcentrum);

          Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich meebrengt;

          Het hoeft geen betoog dat een reglement op het parkeren in een blauwe zone enkel zin heeft ingeval van een effectief uitvoeringsbeleid, zodat de belasting werkelijk wordt geïnd; Dat zodanig daadkrachtig uitvoeringsbeleid bovendien noodzakelijk is teneinde het voormelde globale parkeerbeleidsplan een kans op slagen te geven;

          Een belasting – na inkohiering – op zich reeds een uitvoerbare titel uitmaakt zodat de uitvoering eenvoudiger en dus sneller en goedkoper kan;

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Fiscale aangelegenheden met nummer 020-00 en algemeen rekeningnummer: Parkeren met nummer 73611000.

In het meerjarenplan is er 27.000 EUR aan opbrengsten voorzien in elk jaar op deze sleutel.

 

BESPREKING

 

Raadslid Marc Haseldonckx vindt de stijging van de parkeerboete nogal fors. Volgens hem was het bedrag van 15 EUR destijds een goed afgewogen bedrag, om ook het winkelen in het winkelcentrum van Hoogstraten blijvend aan te moedigen.

Schepen Arnold Wittenberg redeneert dat een verhoogd boetebedrag net een aanmoediging is om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te vrijwaren en dus roulatie te voorzien.

Volgens raadslid Marc Haseldonckx zal de verhoging van de boete dat niet oplossen, dan moet er meer handhaving gebeuren.

Raadslid Tinne Rombouts zou het jammer vinden dat hierdoor de warme aantrekkingskracht van stad Hoogstraten teniet wordt gedaan.

Raadslid Ann Tilburgs vindt het vreemd dat hierover in de commissie financiën geen vragen werden gesteld, bovendien geldt deze boete toch enkel als je je niet aan de regels houdt en niet reglementair parkeert.

 

Fractie CD&V stemt tegen omdat ze het een forse verhoging vinden van het boetebedrag.

 

BESLUIT

 

Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 7 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Joël Adams en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een contante belasting geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering (reglementering zone met beperkte parkeertijd) van toepassing is.

 

Artikel 2:

§1. Zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) (cfr. artikel 27.1 koninklijk besluit 1 december 1975)

1)      De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

          Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeerssignalisatie;

          Een forfaitaire belasting van 25 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.

2)      De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig (of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig) van maximaal 1 parkeerschijf, overeenkomstig het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen.
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven op elke werkdag (waaronder begrepen de zaterdag) - dus uitgezonderd de wettelijke feestdagen en 11 juli, of op de dagen vermeld op de signalisatie - en dit telkens van 9:00u tot 18:00u.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen op de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.

3)      De belasting is niet verschuldigd op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9g is aangebracht, zoals aangeduid in artikel 70.2.1.3° van voornoemd koninklijk besluit van 1 december 1975, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.

4)      De belasting is niet verschuldigd voor de voertuigen die gebruikt worden door personen die de door de gemeente uitgereikte officiële gemeentelijke parkeerkaart, bewonerskaart of dagkaart zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Deze kaart vervangt de parkeerschijf.

5)      De belasting is niet verschuldigd voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap die de kaart - uitgereikt conform het ministerieel besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap - zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. Deze kaart vervangt de parkeerschijf.

6)      De belasting is niet verschuldigd voor de voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig leesbaar op de inrij is aangebracht.

§2. Openbare weg met blauwe zone reglementering (cfr. artikel 27.2 koninklijk besluit 01/12/1975).

Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E5 of E7, zijnde een verkeersbord voor beurtelings parkeren zoals aangeduid in artikel 70.1.2.2° van het koninklijk besluit van 01 december 1975, of een verkeersbord E9a tot E9g, zijnde een verkeersbord dat het parkeren toelaat of regelt zoals aangeduid in artikel 70.1.2.3° van voornoemd koninklijk besluit, indien dit verkeersbord is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf staat afgebeeld.

 

Artikel 3:

Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig is geplaatst (of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig) of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of de gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen, of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van de in artikel 2 bedoelde forfaitaire belasting.

 

Artikel 4:

§1. De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat (titularis van het inschrijvingsrecht).

§2. De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

 

Artikel 5:

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

 

Artikel 6:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.