MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Stad Hoogstraten heeft, verspreid over haar grondgebied, een aantal elektriciteitskasten geplaatst en is bereid deze ter beschikking te stellen aan bepaalde gebruikers. Deze terbeschikkingstelling van elektriciteitskasten ten behoeve van derden brengt voor de gemeente extra kosten met zich mee. Met dit reglement beoogt de gemeente dan ook de doorrekening van deze kosten, alsook de kosten van het elektriciteitsverbruik, naar de effectieve gebruikers zonder daarbij een meerwaarde of winst te willen realiseren.

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het betreft een loutere doorrekening van de kosten voor het gebruik van de elektriciteitskasten, en dit enkel aan de effectieve gebruikers. Het feit dat er voor sommige groepen van gebruikers bijkomende kosten van installatie en controle zijn, rechtvaardigt een aangepast tarief.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Elektriciteitsvoorziening met nummer 640-00 en algemeen rekeningnummer: diverse tussenkomsten met nummer 70429999.

In het meerjarenplan is er 3.500 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 3.553 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 3.607 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 3.662 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 3.717 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 3.773 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven ten laste van diegenen die gebruik maken van een door de gemeente ter beschikking gestelde elektriciteitskast.

 

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

 

 

32A (blauwe ingang)

63A (rode ingang)

Ééndagsactiviteit

15 EUR

30 EUR

Meerdaagse activiteit (max. 4 dagen)

25 EUR

50 EUR

Extra dag

5 EUR

10 EUR

Maandelijkse markt

2 EUR

4 EUR

 

Artikel 3:

Enkel de gebruiker die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag mag gebruik maken van een gemeentelijke elektriciteitskast.

 

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd door de gebruiker op het moment van de aanvraag. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 5:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.