MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In het kader van de beleids- en beheerscyclus werd een meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt voor stad en OCMW Hoogstraten, dat werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad van 16 december 2019. De jaarrekening m.b.t. het financiële boekjaar 2023 dient te worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad. Dit jaar zal de jaarrekening 2023 aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van april worden voorgelegd.

 

Conform artikel 261 van het decreet over het lokaal bestuur van 26 juni 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bestaat de jaarrekening uit de beleidsevaluatie, de doelstellingenrekening, de kredietrealisatie, de staat van het financieel evenwicht, de staat van de opbrengsten en kosten, de balans en een toelichting.

 

Dit besluit betreft de definitieve beleidsevaluatie van 2023.

  

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en   beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels geeft op zijn beurt uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs (fractie Anders) stelt dat er vaak verwezen wordt naar het beleidsplan ruimte, maar dit plan is nog in ontwikkeling, dus er is nog geen duidelijkheid waar dit gaat landen.

Raadslid Jacobs stelt een aantal vragen bij projecten uit het voorliggende rapport:

Wat is de stand van zaken rond het RUP Sportvelden, en mogelijke regularisatie van de tennisvelden in Wortel?

Het plein en parking Gravin Elisabeth wordt niet gerealiseerd.

Op welke manier is er een beslissing genomen over het verplaatsen of behouden van de plaats waar de Mjeelse Pier staat? En heeft deze aangepaste beslissing ( behoud van de huidige plaats) een invloed op de parking?

De kostprijs voor de heraanleg van het gemeenteplein is al zeker met € 381.510 verhoogd. Nu zeggen dat de verkoop van de gronden aan de Pastorij-site niet voorzien waren in het meerjarenplan (€ 350.000 ) en dus een niet-voorziene meeropbrengst voor de stad met zich meebrengt, waardoor de extra kosten voor de heraanleg beperkt blijven, is een verbloeming van de feiten en cijfers.

Het Bike to school project wordt gunstig geëvalueerd. Toch blijken de resultaten tegen te vallen. Welke aanpassingen worden er voorzien om dit project toch tot betere resultaten (= meer fietsgebruik door schoolkinderen) te doen leiden? En wat zijn de plannen met dit project naar volgend schooljaar toe?

Hoe ver staat het onderzoek naar de mogelijkheid om een parking pocket te realiseren op de parking van het bestaande politiekantoor langs de Leemstraat?

 

Schepen Faye Van Impe (fractie N-VA) geeft mee dat het Bike to School-project niet zo gunstig geëvalueerd werd. De scholen geven aan het project zelf niet te willen verlengen, maar liever zelf initiatieven/projecten te ontwikkelen.

 

Schepen Arnold Wittenberg (fractie Hoogstraten Leeft) laat weten dat er rond het RUP Sportvelden momenteel geen acties ondernomen worden, maar dat er volgend tennisseizoen nog getennist en gevolleybald zal worden op de terreinen in Wortel.

 

Schepen Piet Van Bavel (fractie Hoogstraten Leeft) meldt dat het initieel de bedoeling was om de Mjeelse Pier te verhuizen, maar dat dit uiteindelijk aangepast werd omwille van de bezorgdheden van lokale inwoners.

 

Schepen Roger Van Aperen (fractie N-VA) laat weten dat het bestuur nog steeds bezig is met de realisatie van de pocketparkings, maar dat het niet duidelijk is of de parking van de politie aan de Leemstraat hiervoor kan dienen.

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsevaluatie in het semesterrapport Meerjarenplan 2023 - semester 2.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.