MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Datum aanvraag 19 februari 2024

Dit is binnen de wettelijke aanvraagtermijn.

 

Dit is een jaarlijks wederkerend evenement.

 

Evaluatie vorige editie is positief met aandachtspunten:

Rekening houden met de buren en de overlast proberen te beperken.

 

Gezien de kleinschaligheid van dit evenement zijn de standaardadviezen van kracht.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 56 en 63 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikelen 119, 130 bis, 133 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet van 28 juni 1988.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

        Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

        Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        De ministeriële omzendbrieven betreffende de gemeentewegen.

        Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

        Vlarem II: besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houden de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

        Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten.

 

Argumentatie

 

Gezien de tijdige aanvraag en rekening houdend met alle gevraagde adviezen geeft de dienst evenementen voor de organisatie van bovenvermeld evenement een positief advies.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college geeft toestemming aan Toon Verleije, Fanfare voor Eer en Deugd om volgend occasioneel evenement te organiseren:

"Rommelmarkt Meersel-Dreef" met dossiernummer 24-EVENEMENT-054. 

Het evenement mag doorgaan op

alle zondagen van juni, juli en augustus

en dit telkens op volgende locatie: Dreef te 2328 Hoogstraten.

Artikel 2:

De organisator is verplicht om alle bepalingen uit de vergunning met referentie 24-EVENEMENT-054 na te leven.

Ingeval van niet naleven van de bepalingen van de vergunning en/of van het reglement op de occasionele evenementen beschreven in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, kan er een sanctie opgelegd worden waaronder een boete of intrekking van de vergunning, eveneens beschreven in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement.  (gepubliceerd op www.hoogstraten.be/politieverordening)

Het niet vervullen van deze formaliteiten wordt ook meegenomen in de evaluatie van dit evenement en kan voor een eventuele toekomstige aanvraag een negatief advies opleveren. 

Artikel 3:

Het college geeft toelating voor het parkeerverbod zoals beschreven in bijlage.

Artikel 4:

Het college geeft toelating voor de verkeerswijzigingen zoals beschreven in bijlage.

De verkeerswijzigingen moeten worden uitgevoerd conform de uitgetekende plannen.

Artikel 5:

Het college geeft toelating tot inname openbaar domein zoals beschreven in bijlage.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.