Hoogstraten

Zitting van maandag 23 augustus 2021

Om 22.10uur.

 

aanwezig

voorzitter: Jef Vissers 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

verontschuldigd

schepen: Faye Van Impe

raadsleden: Pim Van der Linden en Ann Tilburgs

 

Door middel van loting wordt raadslid Dimitri Van Pelt aangeduid om de stemming aan te vangen.

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  28 juni 2021.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

Schepen Michel Jansen en raadslid Tinne Rombouts wensen zich te onthouden voor de stemming omwille van hun afwezigheid tijdens de vorige raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BESLUIT

 

Bij 22 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten) en 2 onthoudingen (Michel Jansen en Tinne Rombouts)

Enig artikel:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Er staan in de volgende jaren verschillende Wifi-projecten voor stad en OCMW Hoogstraten op het programma. Deze projecten behelzen zowel nieuwe projecten, uitbreidingen of (gedeeltelijke) vervangingen van bestaande projecten.

 

In het verleden werden de verschillende Wifi-projecten steeds als aparte, alleenstaande projecten bekeken. Op deze manier is het beheer van de verschillende Wifi-netwerken moeilijk, en is het ook voor de gebruikers niet eenvoudig om binnen de verschillende locaties flexibel gebruik te maken van deze netwerken.

 

Om in de toekomst te kunnen voorzien in performante en beheerbare Wifi-netwerken willen we een raamovereenkomst aangaan met één kwaliteitsvolle leverancier.

 

Het vast bureau besliste op 5 augustus 2021 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 augustus 2021.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 41 § 1, 2° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 71 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

Er wordt voorgesteld om selectiecriteria op te nemen die peilen naar de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen op basis van de volgende gunningscriteria:

          prijs op een totaal van 50 punten;

          plan van aanpak en kwaliteit op een totaal van 40 punten;

          catalogus op een totaal van 10 punten.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Voor 2021:

          't Gastenhuys (OCMW):

Valt onder actie "AG Het Gastenhuys" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 2/2/4/11, beleidsitem: SF 't Gastenhuys met nummer 952-02 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 10.600,00 EUR.

Te voorzien budget via budgetwijziging: 10.600,00 EUR.

Budget na budgetwijziging: 10.600,00 EUR.

 

          aanpassing WZC (OCMW):

Valt onder actie "We beheren een woonzorgcentrum" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 2/2/4/1, beleidsitem: WZC Stede Akkers met nummer 953-00 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamateriaal - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 31.800,00 EUR.

Te voorzien budget via budgetwijziging: 31.800,00 EUR.

Budget na budgetwijziging: 31.800,00 EUR.

 

          Aerohive management appliance en Wifi museum (Stad):

Valt onder actie "Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/1/1/2, beleidsitem: Overige algemene diensten, met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 425.000 (na aanpassing cfr. beslissing cbs 10/6 serverinfrastructuur)

Reeds gebruikt budget: 363.131,03 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 61.868,97 EUR.(na aanpassing cfr. beslissing cbs 10/6 serverinfrastructuur)

Budget nodig voor dit besluit: 33.400,00 EUR.

 

Voor 2022:

          Wifi-projecten (excl. basisscholen):

Valt onder actie "Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/1/1/2, beleidsitem: Overige algemene diensten, met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan voor: 75.000 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 75.000 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 40.300,00 EUR.

 

          Wifi-projecten basisscholen (in kader van digisprong):

Valt onder actie "We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/3/2/1, beleidsitem: Basisscholen algemeen met nummer 800-05 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 35.000 EUR (digiborden) + 39.858,00 EUR (digisprong: subsidie die we ontvangen hebben, nog aan te passen in MJP).

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 35.000 EUR

Budget nodig voor dit besluit: 102.300,00 EUR.

Te voorzien budget via budgetwijziging: 62.442,00 EUR (= 102.300,00 EUR - 39.858,00 EUR (subsidie digisprong)).

Budget na verschuiving: 137.300 EUR (= incl. 39.858,00 EUR subsidie digisprong)

 

Voor 2023:

 

Valt onder actie "Een ICT-architectuur voor de groep Hoogstraten" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/1/1/2, beleidsitem: Overige algemene diensten, met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: 24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 80.000,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 80.000,00 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 46.200,00 EUR.

 

De financieel directeur heeft op 15 juli 2021 visum verleend.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

Het bestek voor de opdracht "Raamovereenkomst voor de levering en installatie van draadloze netwerken in verschillende gebouwen" wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, zodat het benodigde budget voorzien en opgevolgd kan worden.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van het aangepaste bestek voor de uitbating van de keuken op zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 31 mei 2021 goed dat voor de opdracht "Uitbating keuken zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie" een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking uitgeschreven zou worden.

 

Naar aanleiding van enkele vragen van potentiële inschrijvers diende het bestek aangepast te worden. Het aangepaste bestek werd als bijlage toegevoegd. Alle wijzigingen worden weergegeven in gele markering.

 

Het vast bureau besliste op 22 juli 2021 om het aangepaste bestek ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 augustus 2021.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan het aangepaste bestek.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

De financiële gevolgen werden inzichtelijk gemaakt in het besluit van 31 mei 2021.

 

De goedkeuring voor het aangepaste bestek heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Schepen Roger Van Aperen deelt mee dat het om een kleine aanpassing gaat op vraag van de inschrijvers.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig artikel:

Het aangepaste bestek voor de opdracht "Uitbating keuken zorgcampus Stede Akkers en maaltijdbedeling op locatie" wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuring van de kosteloze grondafstand van een perceel in de Heilig Bloedstraat door OCMW en de Kerkfabriek aan Stad Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Van het notariskantoor Verlinden ontving het stadsbestuur het ontwerp van de akte kosteloze grondafstand voor een perceel grond gelegen te Heilig Bloedstraat te Hoogstraten, eigendom van OCMW en de Kerkfabriek, incl. alle relevante stukken waaronder het opmetingsplan van de landmeter.

 

Het betreft hier een kosteloze grondafstand door de Kerkfabriek Sint-Katharina en OCMW aan Stad Hoogstraten, een perceel grond gekend sectie D, nummer 145/B/P0000, met een oppervlakte van vijfendertig centiare (35ca).

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Deze overdracht heeft als doel een rechtstreekse toegang van op het openbaar domein mogelijk te maken voor het lot 2 kadastraal gekend onder sectie D, nr 145R/deel uit bijgaand plan J19001. Dit lot is ontstaan door splitsing in twee percelen van het originele eigendom van de heer REIJNEN Egbertus Leonardus Adrianus Johanna Maria, wonende te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 1/A. De heer Reijnen zal instaan voor de kosten verbonden aan de benodigde grondafstand, zodat deze kosteloos blijft voor Stad Hoogstraten.

 

Akte opgemaakt door notariskantoor Philippe Verlinden, met  maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 53.

 

Zie opmetingsplan van landmeter Jan Koyen in bijlage, alsook een plan van GIS met aanduiding van het perceel.

 

Het vast bureau, in zitting van 22 juli 2021, nam kennis van het ontwerp van de akte kosteloze grondafstand en legt dit dossier ter goedkeuring voor aan de raad van maatschappelijk welzijn.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn goedkeuring aan de kosteloze overdracht van het perceel grond gelegen te Heilig Bloedstraat van 35 ca, volgens het plan van landmeter Jan Koyen.

Artikel 2:

De modelakte, opgemaakt door notariskantoor Philippe Verlinden, Sint Lenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel, wordt goedgekeurd.

Artikel 3:

Er wordt een volmacht gegeven aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur om namens het stadsbestuur deze akte te ondertekenen.

Artikel 4:

Deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de financiële dienst en alle betrokken partijen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Goedkeuren van de aankoop van een onroerend goed gelegen Heilig Bloedlaan 240 te Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In het begin van deze legislatuur startte het bestuur reeds gesprekken op met de familie Bevers-Balemans om af te toetsen of ze het pand Heilig Bloedlaan 240 wilden verkopen.

Het eigendom omvat een oude gekoppelde eengezinswoning met een achtergelegen tuin en metalen parkeerbox, grond en verdere aanhorigheden.

Het eigendom grenst aan het perceel van het OCMW.

In eerste instantie zijn er geen concrete plannen met dit pand of perceel.

Op langere termijn houdt dit perspectieven in tot uitbreiding van onze zorgcampus.

 

We hebben het eigendom laten schatten door Klaus Raeymaekers.

Deze schatte het eigendom op 275 000 EUR.

De verkopers formuleerden een vraagprijs van 315 000 EUR.

Naar aanleiding van het vertrek van de huidige huurder zijn de verkopers bereid het eigendom te verkopen voor 295 000 EUR.

Voorstel is om het OCMW het onroerend goed te laten verwerven voor 295.000 EUR.

Aan notaris Michoel en Bremans werd gevraagd een akte op te maken waarin deze verkoop geregeld wordt.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Dit aanbod is een opportuniteit om de eigendommen van het OCMW ter hoogte van de Heilig Bloedlaan verder uit te breiden.

Bestemming op lange termijn is verder te onderzoeken.

De aankoopprijs ligt 7% boven de waarde van onze schatting.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft wel financiële impact.

 

Budget zou dus moeten voorzien worden in eerstvolgende budgetwijziging 2021.

Op AR 22100000 295.000 EUR te voorzien in eerstvolgende budgetwijziging 2021.

 

Op 29 juni 2021 heeft financieel directeur een visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Jos Matthé stelt vast dat er opnieuw boven de schattingsprijs betaald wordt. Als vergelijkingspunt is La Segunda opgenomen, wat naar de mening van fractie CD&V te duur betaald is en wat de schattingsprijs wellicht heeft verhoogd. Hij vreest dat op deze manier de prijzen in Hoogstraten de hoogte in gaan. Raadslid Jos Matthé vraagt wat men met het pand gaat doen, of er al een bestemming voor voorzien is.

 

Schepen Roger Van Aperen geeft aan dat hij al blij is dat er vergelijkbare punten waren om het schattingsverslag te beoordelen.

Het eerste doel is om dit pand in eerste instantie proberen te verwerven, mits akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn. Daarna wordt er samen met de sociale dienst bekeken of dit kan ingezet worden voor verhuur. Het pand zal bijgevolg niet onmiddellijk afgebroken worden.

 

De fractie CD&V wenst zich te onthouden omdat er geen motivatie is waarom er boven de schattingsprijs betaald wordt, omdat het pand in een blauwe zone ligt, omdat de mogelijkheden beperkt zijn en omdat er geen visie is omtrent de toekomstige bestemming van het pand.

 

BESLUIT

 

Bij 16 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert)

Artikel 1 :

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft haar akkoord om het onroerend goed gelegen te Heilig Bloedlaan 240 in Hoogstraten aan te kopen voor 295.000 EUR.

Artikel 2 :

De aankoopakte wordt goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 3 :

Een kopie van deze beslissing zal bezorgd worden aan de financiële dienst voor opvolging van de gevraagde aanpassing van het meerjarenplan.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 30 juni 2021.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

          De financieel directeur bezorgt minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau een overzicht van de thesaurietoestand.

          De thesaurietoestand op 30 juni 2021.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de financieel directeur aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau een overzicht geeft van o.a. de thesaurietoestand.

 

Argumentatie

 

Het totaal van de financiële rekeningen bedraagt 7.206.500,84 EUR.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs is blij dat de schepen dit goed natelt.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de thesaurietoestand per 30 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Kennisname van de jaarrekening 2020 van Welzijnszorg Kempen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, de rekening vast.

 

Het besluit van de Algemene Vergadering en een afschrift van de jaarrekening van de Welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling bezorgd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelnemende OCMW’s.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de 50 dagen na de overzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de provinciegouverneur.

 

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing van artikel 286, § 2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 490 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Besluit van 26 mei 2021 van de Algemene Vergadering welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de rekening 2020.

 

Argumentatie

 

De jaarrekening 2020 dient ter kennisname te worden voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs had enkele vragen doorgegeven en heeft hierop antwoord gekregen van de algemeen directeur. Dit voldoet voor hem.

 

Ook hier vraagt voorzitter Jef Vissers om ook dit antwoord kenbaar te maken aan de andere fracties. Raadslid Fons Jacobs vraagt om dit in de toekomst altijd zo te doen. Dit wordt bevestigd door voorzitter Jef Vissers. Schepen Roger Van Aperen denkt dat de algemeen directeur persoonlijk antwoordt omdat de vraag ook persoonlijk gesteld wordt. Maar in het vervolg kan de vraagsteller de vraag dan ook beter in zijn algemeenheid aan alle raadsleden doorsturen, zodanig dat alle gemeenteraadsleden op de hoogte zijn van de gestelde vragen.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen.

Artikel 2:

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 23 augustus 2021.

 

Intrekking beslissing Vast Bureau dd.22/7/2021 aangaande de nieuwe prijsbepaling voor de noodopvangwoningen. (verworpen)

 

MOTIVERING

 

In de zitting van het Vast Bureau van 22/7/2021 aangaande de goedkeuring van de nieuwe prijsbepaling voor de noodopvangwoning, lezen we dat de minimumhuurprijs voor een studio verhoogd wordt met ruim  10 % ( van 280 naar 310  euro) , en  dat de minimumhuur van een  éénslaapkamerwoning  met 10 euro gaat stijgen, of een stijging van   3 % .

 

Ook het feit dat daarnaast de huur éénzijdig verhoogd wordt na vijf maanden verblijf  om “ te vermijden dat mensen zich settelen en om de druk op te voeren om zelf definitieve huisvesting te zoeken” is ongehoord.

 

De motivatie om deze verhoging door te voeren lijkt ondermaats : omdat het leefloon de voorbije jaren gestegen is ( wat zeer terecht is trouwens) gaat men nu de huur voor deze mensen verhogen, zodat de verhoging van het leefloon rechtstreeks naar het OCMW door gesluisd wordt.  De argumentatie dat de huur  dertig procent moet bedragen van het inkomen is een idee-fixe : dit is een aanbeveling, en zeker geen wet om dat direct te gaan toepassen.  Als OCMW zouden we de zwaksten op de huurmarkt juist moeten steunen en hen de kans te geven om zich met de beperkte verhoging van het leefloon op sociaal gebied te helpen ontplooien.  Nu nemen we hen de verhoging gewoon af door de huur van de noodopvang te verhogen.  Onze fractie wenst zich hier uitdrukkelijk tegen te verzetten.

 

Ook de huurverhoging na vijf maanden is voor ons niet bespreekbaar.  Enkel als het OCMW kan bewijzen dat betrokken persoon of gezin een degelijk huuraanbod heeft afgewezen  waarvan de huur niet hoger is dan 30 % van hun inkomen, pas dan zou een verhoging van de huur van de noodopvang mogelijk kunnen zijn.  Ieder van ons weet dat huurbedragen van 600 euro of lager zo goed als onvindbaar zijn.  Waarom zou het OCMW dan juist de zwakste huurders financieel gaan straffen als er geen betaalbaar aanbod is op de privé-markt.  ? 

 

Het is in de marge dan ook nog  de vraag of het OCMW noodopvang moet realiseren in sociale appartementen.  Momenteel worden vijf van deze woongelegenheden in de Mouterijstraat gereserveerd voor noodopvang . We menen dat de wachtlijsten voor sociale woningen erg groot is, en door deze appartementen te reserveren voor noodopvang, wordt de wachttijd  voor personen op de wachtlijst voor een sociale woning alleen maar langer, wat toch niet de bedoeling kan zijn.

 

Trouwens, in de motivering bij dit agendapunt lezen we opnieuw ( voor de zoveelste keer eigenlijk) dat de nood naar opvang groot is.  Wij blijven het dan ook erg vreemd vinden dat het bestuur in het verleden meer dan eens overgegaan is tot de verkoop van eigen patrimonium en ondertussen sociale huisvesting moet aanslaan om noodopvang te realiseren.   Qua beleid kan dit tellen!!

 

Voorstel :

 

Art. 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn trekt de beslissing van het vast   Bureau dd. 22/07/2021 aangaande de nieuwe prijsbepaling voor de noodopvangwoningen in.

 

Art. 2 : Er wordt een voorstel van nieuwe prijsbepaling ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de commissie lokale dienstencentra, buurtwerk en sociale zaken  Op basis hiervan kan dan eventueel een nieuwe en aangepaste prijsbepaling door het Vast Bureau of de Raad voor maatschappelijk welzijn gebeuren.

 

BESPREKING

 

Schepen Piet Van Bavel wenst hierop te reageren. Bijdrage wonen is de bijdrage voor de huur, inclusief de vaste kosten voor water, gas en elektriciteit.

 

Het principe dat wordt gehanteerd voor het vastleggen van de bijdrage wonen is:

 

- 30% van het inkomen. Er is voor geopteerd om geen bijdrage vast te leggen maar juist rekening te houden met de financiële situatie van de cliënt.

- Waarbij per woontype een minimum- en een maximumprijs wordt vastgelegd

 Maximumprijs: we willen immers geen woning ter beschikking stellen tegen een vergoeding hoger dan de marktwaarde

 Minimumprijs: we willen geen woning ter beschikking stellen tegen een vergoeding die goedkoper is dan de sociale huurmarkt

 

De bijdrage die wordt gevraagd in Hoogstraten voor de noodopvangwoning is zeer schappelijk. Dit is ook gebleken uit navraag bij de omliggende gemeenten en de prijssetting die gehanteerd wordt binnen de wooncel van welzijnszorg Kempen.

 

In veel gemeenten wordt er een aparte berekening gedaan voor energiekosten op basis van meterstanden. Indien we dit zouden doen op basis van de huidige tarieven die gelden op de energiemarkt zou de bijdrage veel hoger liggen.

 

De bijdrage wonen is ook de voorbije jaren niet geïndexeerd geweest. De laatste verhoging dateert van 2016. Het voorstel is ook om de prijzen vanaf heden te indexeren in januari.

 

De bijdrage inclusief kosten die gevraagd worden, is zeer schappelijk. Het geeft mensen de ruimte om hun zaken op orde te zetten, te sparen, schulden af te betalen, ... De verhoging die wordt voorgesteld, lijkt schepen Piet Van Bavel dan ook schappelijk.

 

Ook de huurverhoging na 5 maanden. De noodopvang wordt toegekend voor een eerste periode van 5 maanden. Dit geeft cliënten de ruimte om hun situatie opnieuw te regulariseren en de moeilijkheden die er zijn/zijn geweest onder controle te brengen.

 

Het OCMW kiest ervoor om een verlenging van een eerste verblijfsperiode (5 maanden) in de noodopvang opnieuw te verlengen voor een nieuwe periode van 5 maanden. We kiezen ervoor om dit na deze eerste periode niet telkens met een maand te verlengen en maandelijks de bijdrage te verhogen.

We kiezen ervoor om de bijdrage met 75€ te verhogen om mensen ook aan te zetten om een oplossing te zoeken. Het is immers financieel een voordelige situatie. Indien mensen niet aangezet worden tot verhuis, gebeurt dit vaak niet.

 

 Het feit dat er geen betaalbaar aanbod op de privémarkt is, is geen reden om de bijdrage niet te verhogen. We willen immers niet dat mensen blijven zitten tot er een aanbod sociale woning is, de wachttijden zijn immers heel lang. Indien we dit zouden doen, dan zou er geen aanbod meer zijn voor acute noodsituaties.

 Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) heeft daar de mogelijkheid om een maandelijkse huurtoelage toe te kennen in afwachting van een aanbod voor een sociale woning of een huurtoelage van wonen Vlaanderen. Het BCSD keurt dit in veel dossiers ook goed.

 Uiteraard heeft het BCSD ook de mogelijkheid om in elk dossier een uitzondering op de regel toe te staan. Dit wordt bij sociaal zwakke huurders ook gevraagd en op basis van het sociaal financieel verslag kan het BCSD hier deze uitzondering ook ten allen tijde toekennen.

 

Tijdens de vorige legislatuur zijn de meeste woningen in de Mouterijstraat in erfpacht gegeven aan bouwmaatschappij De Noorderkempen. Blok 2 (16 wooneenheden) zijn in eigen beheer van het OCMW gebleven.

 

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) is hier in ondergebracht. Het bleek immers dat de verouderde woningen (Gustaaf Segersstraat 11 en Van Aertselaerstraat 8) waar alleenstaande mannen in opgevangen werden niet evident was. De woningen waren verouderd en het onderhoud was zeer moeilijk op te vangen. Vandaag heeft elk cliëntsysteem (alleenstaande/koppel) zijn eigen wooneenheid onder de vorm van een studio/éénslaapkamerappartement wat een grote meerwaarde is en waardoor we ook zwakke groepen toch een opvangplaats kunnen geven.

 

De noodopvang (studio’s/ 1 slaapkamerappartement) van Van Aertselaarstraat is intussen ook ondergebracht in Mouterijstraat. De Van Aertselaerstraat is immers sterk verouderd en de woningen voldeden niet meer aan de woonnormen. Er zijn andere plannen met dit pand, we willen hier als stad eigenaar van blijven en er 2 grotere woningen/appartementen voor grotere gezinnen van maken en deze sociaal verhuren. In Hoogstraten is hier een grote vraag naar en we willen als bestuur hier dan ook op inzetten.

 

Schepen Piet Van Bavel wenst nogmaals te herhalen dat er steeds uitzonderingen mogelijk zijn op basis van een sociaal verslag. Een reglement is zeker nodig, maar uitzonderingen worden vaak toegestaan door het bijzonder comité.

 

Raadslid Fons Jacobs stelt dat het terecht is wat schepen Van Bavel zegt, maar dat het geen antwoord is op zijn vragen. Er is een ellenlange wachtlijst voor sociale woningen, en toch gebruiken we noodwoningen in sociale appartementen. Er is nood aan opvang en toch hebben wij in het verleden al woningen verkocht.

 

Raadslid Fons Jacobs stelt dat iemand met 1200 EUR leefloon onmogelijk iets kan huren op de privé-markt. De woningen met lagere huurprijzen zijn vooral uitgeleefde woningen, waarbij de eigenaar niet geneigd is om in te investeren in het pand. Een openbaar bestuur kan deze vicieuze cirkel doorbreken door te investeren in sociale huisvesting of door huurtussenkomsten. Nu wordt dit individueel beslist, misschien moet hier een reglement voor voorzien worden om ervoor te zorgen dat het een recht wordt. We kunnen als lokaal bestuur veel doen om hier een stuk in tegemoet te komen.

Vandaar de vraag van raadslid Fons Jacobs om de beslissing in te trekken en een reglement op te maken, liefst in overleg met het hele bestuur.

 

Schepen Piet Van Bavel deelt de bezorgdheid van raadslid Fons Jacobs, en er worden al stappen gezet. Schepen Piet Van Bavel wil toch nog benadrukken dat als je voor 30% van je inkomen kan huren, inclusief alle kosten, dit zeer menselijk en zeer schappelijk is.

 

BESLUIT

 

Bij 3 ja stemmen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans) en 21 neen stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Joël Adams, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig besluit:

Bijgevolg is het voorstel van beslissing verworpen.

 

Publicatiedatum: 06/10/2021