MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Het decreet betreffende duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 (Belgisch Staatsblad 28 februari 2012) (het Materialendecreet genoemd) heeft als doelstelling het vaststellen van maatregelen voor het tot stand brengen van materialenkringlopen met als hoogste prioriteit de preventie van afvalstoffen.

 

Argumentatie

 

Ter voorkoming van afval stelt de stad hulpmiddelen ter beschikking. Om thuis te composteren, biedt de stad compost en potgrond aan van hoge kwaliteit, gerecycleerd door IOK Afvalbeheer. De financiële toestand van de stad vereist dat een retributie wordt gevraagd aan de gebruiker van de dienstverlening.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Overig afval- en materialenbeheer met nummer 309-00 en algemeen rekeningnummer: Verkoop van aangekochte goederen met nummer 70000999.

In het meerjarenplan is er 155.000 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 157.360 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 159.756 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 162.189 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 164.659 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 167.166 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de hulpmiddelen voor thuiscomposteren:

          2 EUR voor een zak van 40 liter compost af te halen op het containerpark;

          4 EUR voor een zak van 40 liter topdressing af te halen op het containerpark;

          4 EUR voor een zak van 50 liter potgrond af te halen op het containerpark;

          12,50 EUR voor een wormenbak;

          25 EUR voor een compostvat met stok;

          5 EUR voor een beluchtingsstok;

          30 EUR voor een compostbak.

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de hulpmiddelen aan de persoon, die de hulpmiddelen vraagt. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.