Hoogstraten

Zitting van maandag 25 maart 2024

Om 21.20 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Gert Van den Bogaert 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

verontschuldigd

raadsleden: Michel Jansen en Ann Tilburgs

 

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:00:36)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Aanvaarden van het ontslag van de algemeen directeur vanaf 15 april 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Joke Verschueren, geboren op 12 augustus 1974, dient met haar brief van 19 januari 2024 haar ontslag als algemeen directeur in, ingaande op 15 april 2024.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikel 164 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

        Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 waarbij Joke Verschueren met ingang van 1 augustus 2016 werd aangesteld als gemeentesecretaris.

        Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 waarbij Joke Verschueren van rechtswege werd aangesteld als algemeen directeur.

 

Argumentatie

 

Joke Verschueren heeft haar ontslag ingediend en zal op 15 april 2024 uit dienst gaan.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:01:08)

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het ontslag ingediend door algemeen directeur Joke Verschueren.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Joke Verschueren diende via haar brief van 19 januari 2024 haar ontslag in als algemeen directeur, ingaande vanaf 15 april 2024. Er dient een waarnemend algemeen directeur aangeduid te worden.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het raadsbesluit 'Aanstelling waarnemend algemeen directeur' van 28 september 2020.

 

Argumentatie

 

Volgens artikel 2 van het bovenvermelde raadsbesluit 'Aanstelling waarnemend algemeen directeur' van 28 september 2020 wordt in de rangorde, de manager HRM als waarnemend algemeen directeur aangesteld bij afwezigheid van de algemeen directeur. De manager HRM, Mariëlle Stes heeft aangegeven dat zij dit mandaat niet wenst op te nemen. Hierdoor wordt Peter Crols, manager interne organisatie voorgedragen als waarnemend algemeen directeur.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:01:25)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanstelling van Peter Crols als waarnemend algemeen directeur vanaf 15 april 2024 goed.

Artikel 2:

De personeelsleden die volgende functies uitoefenen, worden aangesteld als waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van Peter Crols, de waarnemend algemeen directeur:

  1.   manager HRM;
  2.   manager burger;
  3.   manager ruimte;
  4.   adviseur-jurist.

Artikel 3:

De waarnemend algemeen directeur wordt gemandateerd uit voormelde lijst een waarnemend algemeen directeur aan te duiden. Indien geen aanduiding werd gedaan, geldt de volgorde zoals in voormelde lijst bepaald.

Artikel 4:

Dit besluit zal van rechtswege opgeheven worden bij de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het reglement inzake de premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel met productlabel A ter vervanging van een oude verwarmingsketel.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De Vlaamse regering heeft in 2022 beslist extra middelen te voorzien voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s (zie bijgevoegde link).

 

Deze middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve (bv. tegemoetkoming in de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis alsook personeelskosten.

 

Voor Hoogstraten bedraagt deze financiering:

2022   6.536,92 EUR

2023 28.043,38 EUR

2024 28.043,38 EUR

 

In 2022 en 2023 werden deze middelen besteed voor de inzet van een freelancer als versterking van het woonloket m.b.t. energievragen alsook personeelskosten.

 

Het vast bureau heeft de opdracht gegeven aan de diensten om in 2024 een zinvolle besteding van het subsidiebudget voor te stellen en de extra middelen te besteden aan nieuwe initiatieven.

Er wordt een voorstel gedaan voor 3 initiatieven:

        een premie voor het onderhoud verwarmingsketel

        een premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop van radiatorventilatoren en woon/vochtmeters

 

Premie voor gascondensatieketel

De Vlaamse Regering besliste om Mijn Verbouwpremie voor een gascondensatieketel stop te zetten in het kader van de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.
Hoogstraten wil deze premie nog verlengen tot eind 2024. En dit voor plaatsingen van ketels met een productlabel A en een factuurdatum tussen 01/11/2023 tot en met 31/12/2024.
 

De premie

        voor vervanging van een oude gascondensatieketel bedraagt 40% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 800 EUR

        voor vervanging  van een oude verwarmingsinstallatie op stookolie door een gascondensatieketel bedraagt  50% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 1.200 EUR

 

Er werd een reglement uitgewerkt dat een éénmalige financiële tussenkomst regelt.

 

Elke eigenaar/bewoner uit de laagste inkomenscategorie en elke verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) kan een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel.

Onder laagste inkomenscategorie wordt verstaan:

     40.860 EUR voor een alleenstaande

     57.190 EUR voor een alleenstaande persoon + 1 persoon ten laste. Te verhogen met 4.170 EUR per bijkomend persoon ten laste

     57.190 EUR voor een koppel te verhogen met 4.170 EUR per bijkomend persoon ten laste

 

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Beslissing Vlaamse regering extra middelen voor versterking energiecel.

 

Argumentatie

 

        We willen inwoners blijven stimuleren om een energiezuinige verwarmingsinstallatie onder de vorm van een gascondensatieketel met productlabel A te plaatsen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "1/2/3/1 - We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen." van het meerjarenplan.

 

We ontvangen in 2024 subsidies van Vlaanderen ten bedrage van 28.043,38 EUR

 

Dit moet worden ingeschreven op budgetsleutel met algemene rekening 74049999 "andere algemene werkingssubsidies" en beleidsitem 010-00 "Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus"

 

We zetten daartegenover de kosten:

        premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop woonmeters en radiatorventilatoren (zie apart besluit)

        premie voor onderhoud van verwarmingsketel (zie apart besluit)

 

Hiervoor dient budget ingeschreven worden in het meerjarenplan met algemene rekening 64910500 "algemene werkingssubsidie aan gezinnen - ESC 500" en beleidsitem "Grondbeleid voor wonen" met nummer "620-00"

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR,

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

 

Budget nodig voor de 3 besluiten samen: 28.043,38 EUR

Te voorzien budget via budgetwijziging: 28.043,38 EUR

 

De financieel directeur heeft op 1 maart 2024 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:08:17)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de toekenning van een premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het reglement inzake de premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van een verwarmingsinstallatie voor kwetsbare gezinnen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De Vlaamse regering heeft in 2022 beslist extra middelen te voorzien voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s (zie bijgevoegde link).

 

Deze middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve (bv. tegemoetkoming in de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen naar aanleiding van de energiecrisis alsook personeelskosten.

 

Voor Hoogstraten bedraagt deze financiering:

2022    6.536,92 EUR

2023  28.043,38 EUR

2024  28.043,38 EUR

 

In 2022 en 2023 werden deze middelen besteed voor de inzet van een freelancer als versterking van het woonloket m.b.t. energievragen alsook personeelskosten.

 

Het vast bureau heeft de opdracht gegeven aan de diensten om in 2024 een zinvolle besteding van het subsidiebudget voor te stellen en de extra middelen te besteden aan nieuwe initiatieven.

Er wordt een voorstel gedaan voor 3 initiatieven:

        een premie voor het onderhoud verwarmingsketel

        een premie voor vervanging gascondensatieketel

        aankoop van radiatorventilatoren en woon/vochtmeters

 

Premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie

In het kader van de werking van het Energiehuis Kempen, voegde de Vlaamse Overheid in 2023 tijdelijk taken toe rond het ondersteunen van gezinnen met betalingsproblemen bij het uitvoeren van het onderhoud en de verduurzaming van de verwarming. Het Energiehuis Kempen werkte een premie uit waarvoor Hoogstraten 31 aanvragen in 2023 en 31 aanvragen in 2024 kan indienen.

 

Omdat er veel meer burgers zijn die recht hebben op de premie willen wij hiervoor de middelen van Vlaanderen voor versterking van de Energiecel inzetten om zo onze kwetsbare burgers een tussenkomst te geven bij het onderhouden van hun ketel.

 

De premie is gelijk aan de kost van het onderhoud inclusief BTW met een maximum van 180,00

EUR. Er werd een reglement uitgewerkt dat een éénmalige financiële tussenkomst ten bedrage van  maximum 182,00 EUR regelt.

 

De aanvrager behoort tot minstens één van de volgende doelgroepen:

        (sociale) huurders: de sociale doelgroep van de gratis energiescan overeenkomstig artikel 6.4.1/8  van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid en eventuele latere wijzigingen (niet cumulatief):

        ‘beschermde afnemers’ (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);

        afnemers voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;

        afnemers met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;

        een afnemer die huurt bij een sociale woonmaatschappij;

        huurders die maximaal 672,44 EUR per maand betalen.

 

        Het totale inkomen van de aanvrager en de inwonende gezinsleden, ontvangen in het jaar waarop het meest recente aanslagbiljet betrekking heeft, mag voor aanvragen in 2024 niet hoger zijn dan:

        29.515 EUR voor een alleenstaande zonder personen ten laste

        31.987 EUR voor een alleenstaande persoon met een handicap

        44.270 EUR, te verhogen met 2.475 EUR per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

 

Juridische grond

 

        Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Beslissing Vlaamse regering extra middelen voor versterking energiecel.

 

Argumentatie

 

        We willen al de burgers die in aanmerking komen de mogelijkheid geven om de premie aan te vragen als tussenkomst in het onderhoud van hun centraal stooktoestel.

        Het onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie is een verplichting. Veel gezinnen kampen echter met een vorm van energiearmoede waardoor deze verplichting wordt uitgesteld/niet wordt uitgevoerd. Voorliggende premie kan een extra stimulans betekenen om het onderhoud uit te voeren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "1/2/3/1 - We zetten in op het persoonlijk begeleiden van inwoners door verschillende projecten die energiezuinig en duurzaam wonen ondersteunen." van het meerjarenplan.

 

We ontvangen in 2024 subsidies van Vlaanderen ten bedrage van 28.043,38 EUR

 

Dit moet worden ingeschreven op budgetsleutel met algemene rekening 74049999 "andere algemene werkingssubsidies" en beleidsitem 010-00 "Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus"

 

We zetten daartegenover de kosten:

        premie voor onderhoud verwarmingsketel

        premie voor vervanging gascondensatieketel (zie apart besluit)

        aankoop woonmeters en radiatorventilatoren (zie apart besluit)

 

Hiervoor dient budget ingeschreven worden in het meerjarenplan met algemene rekening 64910500 "algemene werkingssubsidie aan gezinnen - ESC 500" en beleidsitem "Grondbeleid voor wonen" met nummer "620-00"

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0,00 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR,

Beschikbaar budget op vandaag: 0,00 EUR.

 

Budget nodig voor de 3 besluiten samen: 28.043,38 EUR

Te voorzien budget via budgetwijziging: 28.043,38 EUR

 

De financieel directeur heeft op 1 maart 2024 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (00:08:43)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de toekenning van een premie voor onderhoud van het centraal stooktoestel van de verwarmingsinstallatie goed.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Marc Haseldonckx (fractie CD&V) over het grasplein aan de esplanade van ’t Gastenhuys

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audio opnamen (vanaf 00:09:27)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=122262

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.