MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De stad voert een aantal werkzaamheden uit die in privaat belang van de burger zijn. De stad moet ook regelmatig schade herstellen aan gemeentelijke eigendommen, toegebracht door derden. De uitvoering hiervan bezorgt de stad een financiële kost. Door de financiële toestand van de stad is het noodzakelijk deze kosten te verhalen op de aanvrager of schadeverzoeker.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Wegen met nummer 200-00 en algemeen rekeningnummer: diverse tussenkomsten met nummer 70429999.

In het meerjarenplan is er 10.000 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 10.150 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 10.303 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 10.458 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 10.615 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 10.775 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het uitvoeren van werken aan het openbaar domein voor rekening van derden.

 

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

          35 EUR per werkuur arbeider;

          45 EUR forfaitaire administratiekosten;

          70 EUR per werkuur kraan, bestuurder inbegrepen

          70 EUR per werkuur vrachtwagen, bestuurder inbegrepen;

          55 EUR per werkuur bestelwagen, bestuurder inbegrepen;

          300 EUR per maand container, met een minimum van 100 EUR per gebruik;

          Materialen aan kostprijs;

          Stortkosten aan kostprijs;

          72,50 EUR per m² voor aanpassen van verhardingen.

 

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd op het moment van de aanvraag. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.