MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Er zijn wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van de Pastoor Van Dykstraat die zijn afgerond in de loop van 2022.

Hierbij zijn parkeervakken aangelegd. Deze waren nog niet opgenomen in een reglement, en dit willen we rechtzetten door een tijdelijk politiereglement op te maken, in afwachting van het aanvullend reglement voor de volledige verkeerssituatie van de straat. Het aanvullend reglement zal worden opgemaakt door de verkeersdeskundige.

 

Juridische grond

 

        Artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 56 §2 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;

        De bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – hoofdstuk X – 3, signalisatie van werken.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

In de Pastoor Van Dykstraat, komende vanuit de Desmedtstraat, bevinden zich op de rechterzijde, ter hoogte van huisnummer 2, drie parkeerplaatsen, evenwijdig met de straat.

Deze worden gesignaleerd door:

- verkeersbord E9a

- de verkeersborden worden aangevuld met onderbord GXc: de parkeerreglementering geldt over een afstand van 16 m

 

Artikel 2:

Ter hoogte van het perceel weiland ernaast, voorzien voor huisnummers 4 tot 10, zijn 2 aparte parkeerplaatsen aangelegd, evenwijdig met de weg.

Deze worden gesignaleerd door:

- verkeersbord E9a

 

Artikel 3:

In de Pastoor Van Dykstraat ter hoogte van huisnummer 16 en 18 is er een parkeerplaats aangelegd, evenwijdig met de weg.

Deze worden gesignaleerd door:

- verkeersborden E9a

 

Artikel 4:

In de Pastoor Van Dykstraat richting de Minderhoutsestraat zijn er 2 aparte parkeerplaatsen voorzien aan elke kant van de weg. Deze liggen telkens tegenover elkaar.

Deze worden gesignaleerd door:

- verkeersborden E9a

 

Artikel 5:

In de Pastoor Van Dykstraat, ter hoogte van de tragewegverbinding naar de Carolinestraat zijn er 5 parkeerplaatsen voorzien dwars op de weg, naast elkaar.

Deze worden gesignaleerd door:

- verkeersborden E9a

 

Artikel 6:

De tijdelijke politieverordening treedt in werking op 10/04/2024 en geldt tot en met 31/12/2025.

 

Artikel 7:

De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 8:

De tijdelijke politieverordening dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.