MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle werd op 15 januari 2024 goedgekeurd door de kerkraad.

 

        Overschot in de exploitatie van 111 143,35 EUR

        Geen overschot of tekort in investeringen in 2023

        Kastoestand per 31/12/2023 van 111 143,35 EUR

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikelen 45 t/m van het Eredienstendecreet van 7 mei 2004.

        Artikelen 39 tot en met 43 van het Besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering m.b.t. de boekhouding van de kerkfabrieken.

 

 

Argumentatie

 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle goed.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Allerheiligste Verlosser Meerle goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.