MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

Het is van oudsher gebruikelijk dat innamen van het openbaar domein en standplaatsen op de openbare markten worden belast. De gemeente zorgt namelijk voor de aanleg, het onderhoud en de terbeschikkingstelling van het openbaar domein en bijhorende infrastructuur. Bovendien vergt de organisatie van de markten op het openbaar domein extra inspanningen van de gemeentelijke diensten m.b.t. veiligheid, ordehandhaving en technische ondersteuning.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

          Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Fiscale aangelegenheden met nummer 020-00 en algemeen rekeningnummer: Plaatsrecht markten met nummer 73600000.

In het meerjarenplan is er 850 EUR aan opbrengsten voorzien in elk jaar op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven ten laste van eenieder die voor de uitoefening van zijn handel of beroep, afgezien van de aard van de koopwaren of van de inrichting, tijdens de marktdagen, op de openbare plaatsen en wegen van de gemeente, een standplaats inneemt een plaatsrecht geheven van:

          jaarabonnement: 0,50 EUR per maand martkdag, per strekkende meter van de inrichting, te betalen tijdens de eerste maand van het dienstjaar;

          half-jaar abonnement: 0,75 EUR per maand marktdag, per strekkende meter van de inrichting, te betalen tijdens de eerste maand van de periode;

          per maand: 1,25 EUR per maand marktdag, per strekkende meter van de inrichting, te betalen maandelijks bij de inname.

 

Artikel 2:

De opmeting van de ingenomen oppervlakte geschiedt door de zorgen van het stadsbestuur. Het plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.