MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In het eerste wegdeel van Hemelstraat hinderen parkerende voertuigen soms een vlotte doorgang op de rijbaan.

 

In de mobiliteitsraad van september ’22 is besproken hoe de hinder door parkerende voertuigen voorkomen kan worden. Er werd besloten om een stilstaan- en parkeerverbod van 10m aan beide zijden van de straat toe te passen, bij het inrijden vanaf de gewestweg N14.

Hiervoor is er een tijdelijke politieverordening als proefperiode ingesteld van 19/12/2022 t.e.m. 30/06/2023.

 

In maart ‘23 werd er een korte bevraging uitgevoerd bij de bewoners van Hemelstraat. Uit deze bevraging is gebleken dat de bewoners overwegend positief waren over het instellen van het stilstaan- en parkeerverbod van 10m.
Daarom wordt er nu gevraagd deze permanent op te nemen in het reglement.

 

Met de technische dienst en in de mobiliteitsraad zal er nog besproken worden hoe we de kruispunten uniform kunnen aanleggen zonder teveel borden. Bijvoorbeeld met lage beplanting.

 

 

Juridische grond

 

        Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (vanaf 01:12:47)

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

 

Artikel 1: Opheffing

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Hemelstraat worden opgeheven.

 

Artikel 2: Voorrangsregeling

Art. 2.1. Verplicht voorrang verlenen

De bestuurders die rijden in Hemelstraat moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die rijden op de voorrangsweg waar Hemelstraat op uitkomt.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord B1, de plaats waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen om voorrang te verlenen is aangeduid door middel van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken:

        In Hemelstraat, voor het kruispunt met Desmedtstraat (N14)

 

Artikel 3: Verbodsbepalingen

Art. 3.1. Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder

In Hemelstraat geldt verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord C3 met onderbord GIV

        In Hemelstraat bij het inrijden vanaf Desmedtstraat (N14)

        In Hemelstraat bij het inrijden vanaf Minderhoutsestraat

 

Artikel 4: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren

Art. 4.1. Stilstaan en parkeren verboden

Op gedeeltes van Hemelstraat geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord E3 met onderbord GXc (10m)

        In Hemelstraat bij het inrijden vanaf Desmedtstraat (N14)

        In Hemelstraat bij het uitrijden richting Desmedtstraat (N14)

 

Artikel 5: Goedkeuring Vlaamse Minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid

Dit besluit en haar bijlage(n) worden ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid via het loket lokale besturen.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.