MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In bijlage het oude retributie reglement. (Gemeenteraad 27/03/2017)

Welke zaken zijn aangepast?

 

          Boete voor laattijdig binnenbrengen materialen gelijkgesteld. De boete is voor het laattijdig binnenbrengen en dient dus niet af te hangen van het soort materiaal (boek of multimedia).
Het maximumbedrag per materiaal is verlaagd naar 6,50 EUR. Na 13 weken wordt een factuur opgemaakt. Als het boetebedrag dan blijft oplopen krijgen we ongelijkheid tussen zij die de factuur via overschrijving betalen en zij die de kosten aan de balie komen betalen. Daarom mag het bedrag na 13 weken niet meer oplopen. (13 x 0,50 = 6,50 EUR)

 

          Kopieerkaarten: verwijderd uit reglement. De kosten komen nu direct op de bibliotheekpas. Aparte kopieerkaarten worden niet meer verkocht.

 

          Vormingsactiviteiten: verwijderd uit reglement. Elke vorming is een nieuw product. De prijs kan per vorming worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met laagdrempeligheid, kosten van de lezing/workshop/vorming, prijs voor gelijkaardige vormingen in de omgeving...

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Besluit van het college van 6 maart 2017 betreffende de aanpassingen van het retributiereglement.

          Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende de aanpassingen van het retributiereglement van de bibliotheek.

 

Argumentatie

 

Het gemeentebestuur doet inspanningen om het bibliotheekgebruik te bevorderen. Het is evenwel billijk om een vergoeding te vragen aan personen die bibliotheekwerken en -materialen lenen of gebruik maken van andere diensten van de bibliotheek. De financiële toestand van de gemeente maakt het wenselijk een retributie te heffen voor het uitlenen van die bibliotheekwerken en -materialen en het gebruik van andere diensten van de bibliotheek. Het betreft louter een gedeeltelijke doorrekening van de kosten voor de dienstverlening exclusief personeelskosten, en dit enkel aan de effectieve gebruikers van de dienst.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "De bibliotheek zet in op taal - en leesbevorderingen bij alle doelgroepen" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/5/3/4, beleidsitem: Openbare bibliotheken met nummer 703-00 en algemeen rekeningnummer: Boetes met nummer 73900010.

In het meerjarenplan is er 20.000 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 20.300 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 20.605 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 20.915 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 21.229 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 21.548 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESPREKING

 

Raadslid Maarten Leemans kaart de ongelijkheid aan van de hoogte van de boete op het moment dat dit aan de balie wordt betaald of via een factuur.

Schepen Arnold Wittenberg legt uit dat het moment van betaling van de boete verschilt als de boete wordt bepaald en verstuurd of als de boete aan de balie wordt betaald.

Daarnaast licht hij ook toe dat er geen vaste kostprijs meer wordt bepaald voor de vormingsmomenten, die worden elk afzonderlijk per vorming bepaald.

Raadslid Ilse Verachtert vraagt zich af of de kosten voor het drukwerk in de bibliotheek ook stijgen of blijven die hetzelfde? Volgens schepen Arnold Wittenberg zijn die hetzelfde gebleven.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op:

          Inschrijvingsgeld: 0 EUR;

          Reserveren: Werken kunnen gereserveerd worden mits betaling van 0,50 EUR;

          Leenverkeer: Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het kader van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd mits betaling van 5 EUR;

          Vervanging lenerskaart: Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 1,50 EUR;

          Bijkomende retributie bij laattijdige inleveren van werken:

          0,50 EUR per materiaal per begonnen week (de maximale retributie voor het te laat terug inleveren wordt bepaald op 6,50 EUR per uitgeleend materiaal);

          Verkoop van gebruiksartikelen:

          A4-kopie in zwart/wit: 0,05 EUR;

          A4-kopie in kleur: 0,30 EUR;

          A3-kopie in zwart/wit: 0,10 EUR;

          A3-kopie in kleur: 0,60 EUR

          Schadevergoedingen:

          Bij verlies of beschadiging van het ontleende werk moet de actuele aanschafwaarde van het werk betaald worden.

          Verwijderde of beschadigde RFID-tag: 2 EUR;

          Administratiekosten:

          De portkosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief vallen ten laste van de lener;

          Bij een verloren of beschadigd materiaal: 4 EUR;

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd door de houder van de lenerskaart of door diegene die er burgerlijk verantwoordelijk voor is.

 

Artikel 3:

De vastgestelde retributie dient betaald te worden op het ogenblik van de dienstverlening of, voor het laattijdig terugbrengen van geleende materialen, bij het inleveren van deze werken. Als de retributie niet onmiddellijk betaald kan worden, moet de betaling gebeuren ten laatste op het moment dat het verschuldigde bedrag 10 EUR bedraagt, zo niet wordt de lenerskaart geblokkeerd en wordt de lener van elke vorm van dienstverlening uitgesloten tot de verschuldigde retributie volledig is betaald.

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.