MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

          Beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2003 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer.

          Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2010 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor het recyclagepark.

          Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 houdende de belasting op ophaling en verwerking van afval.

          Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 houdende de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten.

          Beslissing van het schepencollege van 1 september tot het agenderen van de voorliggende politieverordening en het intrekken van de politieverordening betreffende het afvalarm organiseren van evenementen goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november 2006 en de politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Decreet duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) van 23 december 2011 en latere wijzigingen.

          Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) van 17 februari 2012 en latere wijzigingen.

          Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.

          Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (Interregionaal Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval) van 4 november 2008.

          Besluit van de Interregionale verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot erkenning van de vzw Fost Plus als organisme voor verpakkingsafval.

          Wet betreffende de gemeentelijk administratieve sancties van 24 juni 2013.

 

Argumentatie

 

Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken. Hierbij dient prioriteit verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen, in tweede instantie moet het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal selectief ingezameld worden.

 

Het DIFTAR-systeem impliceert dat huisvuil aangeboden moet worden in daartoe voorziene grijze container met elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd. Bij grote(re) appartementsgebouwen en gebouwencomplexen geniet echter de collectieve inzameling aan de hand van ondergrondse huisvuilcontainer(s) de voorkeur. Zo kan er vermeden worden dat grote aantallen containers op één plaats langs de openbare weg worden aangeboden. In dat geval zal er geen individuele grijze huisvuilcontainer maar een toegangspas uitgereikt worden waarmee er toegang verleend wordt tot de ondergrondse container. Het aangeboden huisvuil wordt niet gewogen maar geregistreerd per volume aan de hand van de toegangspas voor 30 of 60 liter. Dit volume refereert naar de schuifgroottes die in de ondergrondse huisvuilcontainer zijn voorzien. Op basis van de programmatie van de toegangspas gaat de bijhorende schuif open.

 

Het thuiscomposteren van het gft heeft de voorkeur op de selectieve inzameling. Bijgevolg heeft elk gezinshoofd de keuze tussen gratis thuiscomposteren en betalende huis-aan-huisinzameling van gft. In dit laatste geval dient het gft, analoog als bij huisvuil, aangeboden te worden in daartoe voorziene groene container met elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd.

 

Daarnaast worden verschillende afvalstoffen huis-aan-huis, via wijkinzameling of selectief via het recyclagepark ingezameld.

 

Het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg het toepassen van ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) moet maximaal voorkomen worden. Hiertoe wordt aan ieder gezinshoofd automatisch een huisvuilcontainer toegewezen welke niet geweigerd kan worden.

 

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald op de aanbieders. Dit gebeurt aan de hand van een vaste en een variabele contantbelasting. De variabele contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de afvalstof en in functie van het aangeboden gewicht of volume. Hierdoor kan het principe “de vervuiler betaalt” toegepast worden, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, in tweede instantie hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/4/2/1.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De "Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen" wordt als volgt goedgekeurd:

 

Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 

Hoofdstuk 1 – algemene bepalingen

 

Afdeling 1 – definities en toepassingsgebied

 

Artikel 1

De definities opgenomen in het Materialendecreet, het VLAREMA en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op deze politieverordening.

 

Artikel 2

Deze politieverordening is van toepassing op de inzameling en het beheer van alle huishoudelijke afvalstoffen.

 

Deze politieverordening is tevens van toepassing op de inzameling en het beheer van alle met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die via een gemeentelijke inzameling worden opgehaald, ingezameld of aangeboden.

 

Afdeling 2 – algemene bepalingen

 

Artikel 3

Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 § 1 van het Materialendecreet is het verboden huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen achter te laten, op te slaan, aan te bieden, in te zamelen, te storten, te verbranden, te verwerken, te beheren in strijd met de bepalingen opgenomen in deze politieverordening.

 

Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 §1 van het Materialendecreet is het verboden voor de aanbieders van met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen om deze bedrijfsafvalstoffen op een andere manier aan te bieden bij de gemeentelijke inzameling in strijd met de bepalingen opgenomen in deze politieverordening. 

 

Artikel 4

Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling :

          gasflessen bestemd voor meermalig gebruik en/of andere ontplofbare voorwerpen;

          munitie en ontplofbare stoffen;

          krengen van dieren en slachtafval;

          oude en vervallen geneesmiddelen;

          bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;

          afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten.

 

Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling bestemd voor het selectief inzamelen van afvalstoffen :

          huisvuil;

          grofvuil.

 

Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden bij de gemeentelijke inzameling op het recyclagepark:

          groente- en fruitafval.

Artikel 5

De visuele controle op de aanbieding van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling wordt uitgevoerd door het personeel van de stad Hoogstraten, door IOK Afvalbeheer, door de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars die zijn aangesteld door de stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer en door de parkwachter op het recyclagepark ingeval van inzameling op het recyclagepark. Degene die de visuele controle uitoefent mag de aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen op foutieve aanbiedingen en de nodige richtlijnen verstrekken.

 

Artikel 6

§1. Het is verboden om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen op het grondgebied van de gemeente, tenzij de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars daarvoor aangewezen zijn door stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer .

Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars daar voor aangewezen door stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer mogen huishoudelijke afvalstoffen inzamelen op het grondgebied van de gemeente.

 

§2. Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht of vrijwillige terugname vallen kunnen ingezameld worden conform artikel 13 van dit reglement.

 

§ 3. In afwijking kunnen scholen en verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente zonder toelating van de gemeente of IOK Afvalbeheer per kalenderjaar maximum twee verschillende afvalstromen selectief inzamelen mits cumulatief voldaan aan de volgende voorwaarden:

          de school aanvaardt enkel de afvalstoffen die afkomstig zijn van het eigen huishouden van de leerlingen en die , aangeboden worden door de eigen leerlingen. Bij verenigingen beperkt zich dat tot de afvalstoffen afkomstig van het eigen huishouden van de aangesloten leden en aangeboden door de aangesloten leden;

          de inzameling slaat op een selectieve fractie, waarvan de inzameling niet is georganiseerd op het recyclagepark of bij de aan-huis-inzameling;

          de inzamelactie wordt uitsluitend georganiseerd op het grondgebied van de gemeente waar de school en/of vereniging is gevestigd;

          de ingezamelde afvalstof moet verplicht afgevoerd worden voor hergebruik of recyclage;

          de inzameling gebeurt op een manier die garanties biedt op milieubescherming en het voorkomen van veiligheidsrisico’s voor personen in de directe omgeving;

          de inzameling en afvoer van de ingezamelde afvalstoffen gebeurt door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;

          de inzamelactie gebeurt in combinatie met een project van sensibilisering over preventie, hergebruik en recyclage van de betreffende afvalstoffen. De initiatiefnemers bezorgen daarover op voorhand informatie aan de gemeente;

          de inzamelactie duurt maximaal 14 opeenvolgende kalenderdagen en de afvalstoffen worden binnen de 3 kalenderdagen na het beëindigen van de inzamelactie afgevoerd.

 

Afdeling 3 – afval op standplaatsen

 

Artikel 7

De uitbater van een inrichting (horeca, take away, winkels,…),  ook tijdelijke (bv. markten, kermissen, braderijen,…), die tabaksproducten, voedingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting onmiddellijk kunnen worden verbruikt moet op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare selectieve inzamelrecipiënten voorzien en in staan voor een correcte verwijdering en verwerking van het afval.

 

De afvalstoffen dienen selectief te worden ingezameld in hun respectievelijke inzamelrecipiënten. Deze inzamelrecipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke afvalstoffen erin gedeponeerd mogen worden.

De locatie waar de inzamelrecipiënten geplaatst worden en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen afvalstoffen kunnen door de gemeente bepaald worden.

De uitbater moet de inzamelrecipiënten zelf tijdig ledigen en het inzamelrecipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein houden. De uitbater ruimt minstens elke openingsdag alle afvalstoffen op die afkomstig zijn van de producten die hij verkocht heeft en dit in een straal van 25 meter vanaf de grens van de inrichting

 

Hoofdstuk 2 – gemeentelijke inzameling huis-aan-huis, per wijk of per straat van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 8

Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer huis-aan-huis al dan niet op afroep ingezameld :

          gft-afval

          grofvuil

          huisvuil

          papier- en karton

          pmd-afval

          kerstbomen

          textiel

          kringloopgoederen

 

Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer per wijk of per woonproject al dan niet via een brengsysteem ingezameld :

          glas

          textiel

          pmd-afval

          papier en karton

          huisvuil

 

Artikel 9

De dagen en uren waarop de inzameling huis-aan-huis, per wijk of per straat wordt georganiseerd, worden bepaald door stad Hoogstraten en IOK Afvalbeheer en gepubliceerd via de afvalkalender en via de website van stad Hoogstraten en IOK Afvalbeheer.

 

Artikel 10

De afvalstoffen moeten aangeboden worden voor de huis-aan-huis inzameling, de inzameling per wijk of per straat  in de voorgeschreven inzamelrecipiënten of op een wijze zoals bepaald in deze politieverordening. Afvalstoffen die aangeboden worden op een andere wijze dan bepaald in deze verordening worden niet aanvaard.

 

De aanbieder sluit het eenmalige inzamelrecipiënt zorgvuldig op de voorziene wijze, (sluiting, trekband, sluitflappen, …) zodat het veilig kan opgenomen worden door het personeel van de inzamelaar.

 

De aanbieder biedt het herbruikbaar inzamelrecipiënt aan met een gesloten deksel zodat het op een veilige wijze kan geledigd worden. Het is verboden het afval zodanig aan te drukken in het herbruikbare recipiënt waardoor het recipiënt niet automatisch kan geledigd worden door het ledigingsmechanisme van de inzamelwagen. De aanbieder dient de niet-aanvaarde afvalstoffen of niet geheel geledigde inzamelrecipiënten dezelfde dag nog terug te nemen. De niet-terugname overeenkomstig deze politieverordening wordt beschouwd als sluikstorten.

 

De aanbieder mag de afvalstoffen voor de huis-aan-huis inzameling ten vroegste vanaf 18.00 uur de dag voor de ophaling zijn afvalstoffen buiten plaatsen. De aanbieder plaatst de aangeboden afvalstoffen aan de rand van de openbare weg en voor het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moeten de voorgeschreven inzamelrecipiënten plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg of op de door stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer bepaalde plaats. De ophaling huis-aan-huis wordt voorzien op de voor de ophaalwagens toegankelijke straten, wegen en pleinen.

 

Het is verboden inzamelrecipiënten op het openbaar domein te laten staan. De geledigde inzamelrecipiënten dienen door de aanbieder op de dag van de lediging terug te worden verwijderd van de openbare weg.

 

Voor volgende afvalstoffen stelt de stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer een herbruikbaar inzamelrecipiënt ter beschikken van de inwoners die gebruik maken van de huis-aan-huis-inzameling :

 

          gft-afval

          huisvuil

          papier en karton

          textiel

 

Elk gezinshoofd is verplicht om het herbruikbare inzamelrecipiënt voor huisvuil bestemd voor zijn adres te aanvaarden.

De huisvuilcontainer wordt huis aan huis geleverd. Deze kan, voor woongelegenheden waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor huisvuil ter beschikking gesteld worden, niet worden geweigerd.

 

Indien wordt vastgesteld dat een container voor selectieve inzameling gedurende 1 jaar of langer niet werd gebruikt voor het aanbieden van de hieraan verbonden fractie dan behoudt IOK Afvalbeheer het recht om de container terug op te halen.

Het herbruikbare inzamelrecipiënt wordt gekoppeld aan het adres waar het wordt afgeleverd.

Het herbruikbare inzamelrecipiënt blijft eigendom van IOK Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de desbetreffende afvalstoffen.

De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van het herbruikbare inzamelrecipiënt. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat het inzamelrecipiënt uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van de desbetreffende afvalstof. In geval van schade, diefstal of verlies neemt de inwoner onverwijld contact op met de Diftar-informatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling of de vervanging van het inzamelrecipiënt. De kosten voor de herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de inwoner gratis een nieuw inzamelrecipiënt ontvangen op voorwaarde dat deze een proces-verbaal laat opmaken.

Het herbruikbare inzamelrecipiënt blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om het herbruikbare inzamelrecipiënt mee te nemen naar zijn nieuwe adres.

 

Voor grote(re) appartementsgebouwen en gebouwencomplexen kan de gemeente de voorkeur geven aan een collectieve inzameling aan de hand van ondergrondse afvalcontainer(s). In dat geval zullen er geen individuele recipiënten toegekend worden, maar een toegangspas uitgereikt worden waarmee er toegang verleend wordt tot de ondergrondse container(s). Het aangeboden huisvuil wordt niet gewogen maar geregistreerd per volume aan de hand van de toegangspas voor 30 of 60 liter. Dit volume refereert naar de schuifgroottes die in de ondergrondse huisvuilcontainer zijn voorzien. Op basis van de programmatie van de toegangspas gaat de bijhorende schuif open.

De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de toegangspas en ondergrondse afvalcontainers. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de ondergrondse container uitsluitend mag aangewend worden voor het achterlaten van de desbetreffende afvalstof. De vulschuif mag enkel gevuld worden met zakken overeenkomstig het toegelaten volume. In geval van schade, diefstal of verlies stelt de inwoner de gemeente hiervan onmiddellijk in kennis met het oog op de vervanging van de toegangspas.

 

Voor volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen koopt de aanbieder die gebruik maakt van de inzameling huis-aan-huis het door de gemeente aangeduide eenmalige inzamelrecipiënt aan in de daarvoor aangeduide verkooppunten :

          pmd-afval.

De inwoners die een inzamelrecipiënt aanbieden voor ophaling zijn verantwoordelijk voor het inzamelrecipiënt en het eventuele zwerfvuil dat hiervan afkomstig is. De inwoners staan zelf in voor het opruimen ervan.

De aanbieder dient er voor te zorgen dat het inzamelrecipiënt zorgvuldig gesloten is en geen scheuren of barsten of lekken vertoont. Het afval dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophaler.

Het is verboden de langs de openbare weg staande inzamelrecipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel tijdens de uitoefening van hun functie.

 

Artikel 11

Volgende aanvullende afvalspecifieke bepalingen zijn van toepassing op de gemeentelijke inzameling  huis-aan-huis, per wijk of per straat :

 

1° Het huisvuil wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar aangesteld door stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer.

Het totale gewicht van het aangeboden inzamelrecipiënt mag niet groter zijn dan:

 15 kg voor een container van 40 liter

 50 kg voor een container van 120 liter

 80 kg voor een container van 240 liter

 200 kg voor een container van 1100 liter

Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling kunnen per een uitzondering aanvragen. De inwoner dient vooraf contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687. De afvalzak moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De afvalzak mag maximum 15 kg wegen.

 

2° Het grofvuil wordt vier keer per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar aangesteld door stad Hoogstraten of IOK Afvalbeheer. Voor de ophaling op afroep moet vooraf een afspraak gemaakt worden met de vermelding van de op te halen afvalstoffen. Praktische afspraken worden gemaakt over de manier van aanbieding.

Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 40 kg. Het grofvuil mag geen buitenafmetingen hebben die groter zijn dan 2 meter. In totaal mag maximaal 2 m³ per ophaalbeurt worden aangeboden.

 

3° Het glas wordt ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente.

Het glas dient afhankelijk van de kleur in de daarvoor voorziene glascontainer gedeponeerd te worden. Het glas dient leeg en voldoende gereinigd te zijn en ontdaan van deksels en doppen. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 20.00 uur en 08.00 uur.

 

Papier en karton wordt 12 keer per jaar huis-aan-huis ingezameld. Het gewicht van het inzamelrecipiënt mag niet groter zijn dan:

 16kg voor een container van 40 liter

 100 kg voor een container van 240 liter

 200 kg voor een container van 500 liter

 440 kg voor een container van 1000 liter

 440 kg voor een container van 1100 liter

Indien de hoeveelheid papier die de burger wenst aan te bieden sporadisch beperkt groter is dan de grootte van het ter beschikking gestelde recipiënt dan kan de burger het extra papier/karton naast het ter beschikking gestelde recipiënt bijplaatsen. Hierbij moet het papier en karton aangeboden worden in bundels of in een stevige verpakking zoals papieren zakken of dozen zodat wegwaaien voorkomen wordt en zodat bij het nat worden de verpakking voldoende stevig blijft en door de ophalers gemanipuleerd kan worden. Het papier en karton mag in geen geval in een plastic zak worden verpakt. Het gewicht van het aangeboden pakket mag niet groter zijn dan 25 kg.

 

Gft-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. Het totale gewicht van het inzamelrecipiënt mag niet groter zijn dan:

 15 kg voor een container van 40 liter;

 50 kg voor een container van 120 liter;

 200 kg voor een container van 1100 liter.

Het staat de gebruikers van de GFT-container vrij om gebruik te maken van de biodegradeerbare afzakken die te koop worden aangeboden via de gemeentelijke verkoopkanalen en dit samen met hun GFT of organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval in de container te deponeren. Andere (biodegradeerbare) zakken worden niet aanvaard in de GFT-container.

 

6° Het kga wordt tweemaal per jaar ingezameld via wijkinzameling op de standplaatsen vermeld op de afvalkalender. De begeleider van het ophaalvoertuig zal de kga in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten deponeren. De aanbieder mag dit niet zelf doen.

Het aangeboden kga wordt om identificatie te vereenvoudigen zoveel mogelijk aangeboden in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf informatie aan over de aard, samenstelling en eventuele gevaren. Producten van verschillende aard mogen niet samengevoegd worden. De aanbieder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. Injectienaalden moeten verplicht aangeboden worden in een naaldcontainer.

 

Kerstbomen worden éénmaal per jaar huis-aan-huis op afroep opgehaald.

Kerstbomen dienen los te worden aangeboden, zonder pot of versiering. Kerstbomen met wortelkluit mogen maximaal 3 meter lang zijn.

 

8° Het pmd-afval wordt 24 keer per jaar huis-aan-huis ingezameld. Het maximale volume van de verpakkingen bedraagt 8 liter. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van het inzamelrecipiënt vastgemaakt worden.

 

Textielafval wordt viermaal per jaar huis-aan-huis ingezameld door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar aangesteld door IOK Afvalbeheer. Textielafval dient aangeboden te worden in een gesloten zak. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.

10° Kringloopgoederen worden huis-aan-huis ingezameld op afroep door het door het erkende kringloopcentrum WEB waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. De kringloopgoederen dienen overeenkomstig de afspraken met kringloopcentrum WEB aangeboden te worden. Kringloopgoederen komen in aanmerking voor hergebruik voor hun oorspronkelijke doel.

 

Hoofdstuk 3 – gemeentelijke inzameling op het recyclagepark van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 12

Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage en nuttige toepassing van deze afvalstoffen.

 

Het recyclagepark is gelegen te Krekelstraat 14 – 2321 Meer en is toegankelijk voor de inwoners van de gemeente op de data en openingsuren opgenomen in de afvalkalender en vermeld op de website van de gemeente en IOK Afvalbeheer. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

 

Op het recyclagepark gelden de bepalingen van het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door IOK Afvalbeheer. Het aanleveren van afvalstoffen is enkel toegelaten onder de bepalingen van dit huishoudelijke reglement.

 

Hoofdstuk 4 – inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

 

Artikel 13

Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen.

 

Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht verpakkingsafval kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en georganiseerd wordt door de respectievelijke verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme overeenkomstig de afgeleverde erkenning.

 

Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen conform artikel 3.3.6 van Vlarema.

 

Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of eindverkoper op vrijwillige basis teruggenomen worden kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen.

 

Hoofdstuk 5 – inzameling van afvalstoffen buiten de gemeentelijke inzameling

 

Artikel 14

Inwoners die zich van grote hoeveelheden afvalstoffen willen ontdoen kunnen hiervoor een afzetcontainer huren bij een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

De inwoner die zich wil ontdoen van afvalstoffen via een afzetcontainer, op het openbaar domein, dient hiervoor steeds toelating te vragen aan de gemeente. Het is de inwoner zelf die deze toelating moet aanvragen en gebonden is om de voorwaarden uit de toelating na te leven.

Het is verboden containers met bedrijfsafval (type rolcontainer 1.100 l) buiten te plaatsen op het openbaar domein, behalve ten vroegste om 18.00 uur de avond voor de voorziene ophaling. Na lediging moeten de inzamelcontainers dezelfde dag terug verwijderd worden van het openbaar domein.

 

Hoofdstuk 6 – strafbepalingen

 

Artikel 15

Volgende afvalgerelateerde kleine vormen van overlast worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig artikel 119bis van de Gemeentewet, voor zover de wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien:

          het achterlaten van een maximaal volume van 100 liter niet-gevaarlijk huishoudelijk afval

          het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in strijd met het politiereglement

          het achterlaten van zwerfvuil (o.a. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere lege verpakkingen)

          het aanbieden van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling op een wijze die niet overeenstemt met de bepalingen van deze politieverordening

          het niet plaatsen van de nodige inzamelrecipiënten door verkooppunten voor tabaksproducten, drank en voeding bestemd voor onmiddellijke consumptie

          het niet opruimen, minstens elke openingsdag, van alle afvalstoffen die afkomstig zijn van de pr―oducten die de uitbater verkocht heeft en dit in de directe omgeving van de inrichting

 

Artikel 16

Alle andere overtredingen op de bepalingen van deze politieverordening worden bestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien.

 

Hoofdstuk 7 – slotbepalingen

 

Artikel 17

Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels  286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Artikel 18

Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, dadelijk toegezonden aan de Deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan IOK Afvalbeheer en de OVAM.

 

 

Artikel 2:

Volgende gemeenteraadsbeslissing worden opgeheven:

          Politieverordening betreffende het afvalarm organiseren van evenementen goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november 2006;

          Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.