MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Voor de parking Van Cuyck in Hoogstraten is in het verleden geen politiereglement opgemaakt in verband met parkeren aldaar.

 

Juridische grond

 

•Artikels 119 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

•Artikels 56 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

•Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

•Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

•Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en  bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

•Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

•Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

•Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

•Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 GR 27 april 2020 politiereglement – vaststellingsbevoegdheid

 

Argumentatie

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd dit blijvend politiereglement goed te keuren, conform de goedkeuring van de vaststellingsbevoegdheid door de gemeenteraad van 27 april 2020.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer en dit als volgt:

Om het parkeren op de parking Van Cuyck in Hoogstraten enkel toe te staan voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen wordt deze gesignaleerd aan de hand van verkeersbord E9b.  Deze wordt geplaatst ter hoogte van oprit parking Van Cuyck. Op het parkeerterrein zelf worden de plaatsen voorbehouden voor gehandicapten aangegeven door verkeersbord E9 met aanvulling pictogram rolstoel.

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 3:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.