MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Er kwam van bezorgde ouders wonende in Hoefijzer de melding dat ze de verkeersafwikkeling gevaarlijk vinden. Na overleg in de mobiliteitsraad van 05/09/2022 werd er geadviseerd om opnieuw éénrichtingsverkeer in te stellen, en dit tegen de klok in. Hiervoor is er een tijdelijke politieverordening als proefperiode ingesteld van 21/11/2022 t.e.m. 05/05/2023.

 

Er is navraag gedaan bij de bewoners van Hoefijzer. Uit deze bevraging is gebleken dat de bewoners overwegend positief waren over het instellen van het éénrichtingsverkeer.
Daarom wordt er nu gevraagd aan het college om het dossier te agenderen voor de gemeenteraad ter goedkeuring van het aanvullend reglement.

 

 

Juridische grond

 

        Artikels 119 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 56 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het college beslist om volgend aanvullend reglement over het wegverkeer ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad:

 

Artikel 1: Opheffing

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Hoefijzer worden opgeheven.

 

Artikel 2: Verbodsbepalingen

Art. 2.1. Verboden rijrichting voor iedere bestuurder

Op een gedeelte van Hoefijzer geldt verboden rijrichting voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord C1 met onderbord M12

        in Hoefijzer met de klok mee, vanaf het kruispunt met Lindendreef

 

Artikel 3: Gebodsbepalingen

Art. 3.1. Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer

Op een gedeelte van Hoefijzer is er een eenrichtingsverkeer ingesteld. Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        verkeersbord F19 met onderbord M18

        in Hoefijzer tegen de klok in, vanaf het kruispunt met Lindendreef

 

Art. 3.2. Verplicht rechts

Op gedeeltes van Hoefijzer dient er verplicht rechts af te slaan.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        verkeerbord D1b

        in de richting van Lindendreef tegen de klok in, vanaf de kruispunten komende van de parkeergarages in Hoefijzer

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.