MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geconsolideerde jaarrekening 2023 van de stad en het OCMW Hoogstraten (met volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) is beschikbaar.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningestelsels geeft op zijn beurt uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018.

 

Argumentatie

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van het OCMW Hoogstraten geeft - voor de tussenkomst door de stad (!) - volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een tekort genoteerd van 351 600 EUR.

•bij de investeringen is er een overschot van 1 058 085 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: - 814 863 EUR

•autofinancieringsmarge : - 1 008 687 EUR

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van het OCMW Hoogstraten geeft - na de tussenkomst door de stad (!) - volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 463 264 EUR.

•bij de investeringen is er een overschot van 1 058 085 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: 0 EUR

•autofinancieringsmarge : - 193 824 EUR

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van de stad Hoogstraten geeft - voor de tussenkomst door de stad aan het OCMW (!) -volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 11 329 094 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 5 509 354 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: -+ 5 246 350 EUR

•autofinancieringsmarge : 10 524 254 EUR

 

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van de stad Hoogstraten geeft - na de tussenkomst door de stad aan het OCMW (!) volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 10 514 230 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 5 509 354 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: + 4 431 487 EUR

•autofinancieringsmarge : 9 709 391 EUR

 

De geconsolideerde jaarrekening 2023 van de stad en het OCMW Hoogstraten (met volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) is beschikbaar.

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 10 977 494 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 4 451 269 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: +4 431 487 EUR

•autofinancieringsmarge : 9 515 567 EUR

 

 

Deze jaarrekening 2023 zal voorgelegd worden aan:

 

        college en vast bureau van 9/4/2024

        commissie van financiën op 15 april 2024

        gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Schepen Roger Van Aperen (fractie N-VA) geeft aan dat hij na de commissie financiën van maandag 15/04 laatsleden waar de financiële directeur een duidelijke uitleg heeft gegeven over de financiële toestand van de stad Hoogstraten eigenlijk niet veel meer toe te voegen heeft dan enkel het team financiën en alle medewerkers van de stad te danken voor het schitterend resultaat dat de laatste 5 jaar samen werd neergezet. 

De pagina's 9 en 10 omtrent de kerncijfers geven duidelijk aan met welke uitzonderlijke precisie, transparantie we in 2022 een budget hebben gepresenteerd voor budget 2023. 

Bijna alle cijfers zitten tussen de 90 en 100%. In schooltermen zou dit een schitterend resultaat zijn, geslaagd met grote onderscheiding en felicitaties van de jury.

Schepen Roger Van Aperen wilt de gemeenteraad er nog aan de afspraak herinneren adie gemaakt is bij het begin van deze legislatuur: 

        geen verhoging van de aanvullende belastingen op de personenbelasting gedurende deze legislatuur.... en dat zal zo verlopen tot eind 2024

        geen verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing... en ook dit zal zo zijn tot einde 2024. 

        het beloofde gecumuleerd budgettair resultaat zal eind van de legislatuur minstens € 5.000.000,- bedragen wat moet toelaten aan de nieuwe ploeg om goed te starten. Eind 2024 zal dit € 11.000.000 bedragen dus het dubbel van het beloofde... indien de voorziene 35M niet zal gehaald worden dan zal het resultaat nog veel beter zijn en mogelijks oplopen tot 20M. 

Schepen Van Aperen wenst zijn collega's van Hoogstraten Leeft en N-VA te danken voor de steun die hij gedurende deze 6 jaar heeft mogen ontvangen. Het was niet altijd gemakkelijk  want Corona en vooral de energiecrisis met de daarop volgende loonaanpassingen waren niet gemakkelijk maar jullie hebben meegedacht, gevolgd en uiteindelijk mogen jullie ook fier zijn op het resultaat en de verwezenlijkingen.

 

Raadslid Herman Snoeys (fractie Hoogstraten Leeft) wenst allereerst de financieel directeur en de mensen van zijn dienst uitdrukkelijk te danken voor het vele werk en de duidelijke cijfers aangevuld met begrijpbare info die de gemeenteraadsleden voor de gemeenteraad van vandaag en zeker ook voor de commissie financiën van 15 april mochten ontvangen!

Volgens raadslid Snoeys kan het stadsbestuur een goed rapport voorleggen, met € 61 657 562,- geconsolideerde inkomsten en € 49 680 068,- geconsolideerde uitgaven. In 2023 was er dus een flink overschot! De fractie Hoogstraten Leeft is hier heel blij mee.

Raadslid Snoeys meent natuurlijk ook te weten dat er in 2023 maar 43 % investeringsuitgaven zijn gerealiseerd, maar ook dat er de komende jaren nog heel wat financiële uitdagingen wachten.

Maar de huidige meerderheid kreeg op zeer regelmatige basis hier in de gemeenteraad te horen dat wij alle euro’s van de stad aan het opdoen waren. Raadslid Snoeys denkt dat de cijfers die vandaag voorliggen iets anders zeggen.

 

Raadslid Maarten Leemans (fractie Anders) meent dat er een gedetailleerd overzicht voorligt dat een goed inzicht geeft in de gemeentelijke financiën. Hij bedankt de financiële dienst om dit op deze manier inzichtelijk aan de raadsleden ter beschikking te stellen.

Dat de financiën er nu en ook naar het laatste jaar van deze legislatuur er op papier goed uitzien, is een meevaller. Raadslid Leemans wilt toch enkele kanttekeningen maken bij de cijfers:

        Het afgelopen jaar werden enkele bestemde gelden aangewend: zo werden de gespaarde gelden van het zilverfonds gebruikt om de pensioenen te sparen, ook al zullen de uitgaven voor de pensioenen de volgende niet dalen, integendeel. Ook werd het grondfonds aangewend om bejaardenwoningen in Meersel Dreef te betalen en de renovatie van de Mouterij te bekostigen. Samen gaat dit om een kleine € 5 miljoen éénmalig financiële meevaller.

        Andere eenmalige meevallers kunnen we bijvoorbeeld terugvinden in de verkoop van gronden van het OCMW.

        We hebben vorig jaar ook moeten vaststellen dat in een aantal dossiers het doel primeerde boven de financiën: denk maar aan de grondruil voor de parking bij de Mosten

        Dat een aantal dossiers nog niet in uitvoering zijn, kunnen we zien in de minder hoge cijfers bij de realisatiegraad en dat heeft ook een positieve impact op de financiën. Uiteraard zullen deze projecten op termijn normaal gezien wel gerealiseerd worden en zullen de rekeningen dan betaald worden.

        De voorziene budgetten voor energie moeten gelukkig niet worden opgebruikt, dat er in deze post werd overgebudgetteerd, is te verdedigen gezien het voorzichtigheidsbeginsel. Dat hier dus budgetoverschot is, is een mooi cadeau voor het budget.

De jaarrekening geeft een iets positiever beeld dan wat de meerjarenplanning ons de afgelopen jaren deed vermoeden. Maar dat betekent niet dat we safe zitten. Er staan de volgende legislatuur(en) nog heel wat uitdagingen op de agenda: denk aan het vastgoedplan, dienstverleningsplan, een cultuurhuis, personeelsbeleid,...  En we zijn van mening dat er een inhaalbeweging zal moeten worden gemaakt als het gaat over sociale huisvesting, kinderopvang, het uitvoeren van een mobiliteitskader, een klimaatplan en een plan ruimte. Er liggen dus nog heel wat uitgaven op de boterham waar de voorzetten deze legislatuur al voor werden en worden gegeven.

 

Raadslid Marc Haseldonckx (fractie CD&V) stelt vast dat de jaarrekening afsluit met een positief beschikbaar budget van € 4,4 miljoen vs het initieel  -€ 7,7 miljoen van het meerjarenplan.
Een analyse van de cijfers toont aan dat het positieve beeld van de jaarrekening voornamelijk te wijten is aan minder uitgaven aan personeelskosten (omwille van niet invulling van vacante plaatsen) en aan niet uitgevoerde investeringen goed voor € 12 miljoen (€ 9 miljoen uitgevoerd vs gebudgetteerd € 20,9 miljoen).
Na inbreng van het resultaat 2023 in de M2 wordt het beschikbaar budget voor 2024 opgetrokken naar € 9,96 miljoen in plaats van het gebudgetteerde € 6,6 miljoen.
Maar wel blijft voor 2024 het boekhoudkundig resultaat - € 27,4 miljoen.

Een realistische kijk op de financiële cijfers stelt dat er toekomstgericht nog heel wat onzekerheden zijn op financieel vlak. Wat met de financiële haalbaarheid indien alle geplande en overgeboekte investeringen toch worden uitgevoerd? Wat met de personeelskosten als alle openstaande vacatures in het organogram worden opgevuld?
We kennen in 2023 reeds een personeelsuitgavestijging met € 1,9 miljoen tov boekjaar 2022.

Toekomtgericht is er geen budget voorzien voor verkeerveiligheid, met name de aanleg van fietspaden Ulicotenseweg, Chaamseweg, Gelmelstraat, Lak en uitvoering fietspad Meersel-Dreef. En wat met de Kerkstraat in Meerle?

Het geplande cultuurhuis is op de lange baan geschoven omwille van budgettaire redenen. De financiële impact op de exploitatie-uitgaven, mocht dit project worden uitgevoerd, is momenteel gewoonweg niet haalbaar.

Brandweerkazerne en politiekantoor, ramingen voor de bouw zijn gekend. Maar de eerste steen moet nog worden gelegd. Wat zullen uiteindelijk de meerkosten zijn voor deze projecten?

Vastgoedplan CO2 neutraliteit. Geraamd kostenplaatje aan de huidige prijzen is € 41 miljoen om het gemeentelijk patrimonium energie neutraal te maken. Hiervan wordt € 20 miljoen gepland in de volgende legislatuur. Dit is momenteel niet opgenomen in de geraamde budgetten en is ook financieel niet realistisch.

In hoeverre zal Vlaanderen na 2024 nog tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage, nu 50 % en goed voor 360.000 euro.
Blijven de subsidies zoals nu gekend. Ook Vlaanderen zal sterk dienen te besparen.

Ongetwijfeld zullen er nog prioritaire doelstellingen toekomstgericht invulling moeten krijgen.

En wat betreft de voorliggende cijfers, we mogen niet vergeten dat er deze legislatuur voor € 16,5 miljoen werd geleend, het zilverfonds werd opgesoupeerd en het grondfonds zwaar werd aangesproken. Samen ook goed voor € 4,7 miljoen.

Het bedrag op de rekening (gegevens uit de thesaurietoestand) betreft volgens raadslid Haseldonckx een momentopname. Het enige wat duidelijkheid geeft over de financiële mogelijkheden is je beschikbaar budgettair kapitaal.
Wat zegt bv een bedrag van € 100 miljoen op je rekening als je nog € 97 miljoen openstaande facturen moet betalen. Dan heb je uiteindelijk maar € 3 miljoen  beschikbaar  om mee te werken.

Het beschikbaar budgettair resultaat eind deze legislatuur zal volstaan om de personeelskosten en de werkingskosten te betalen voor de komende legislatuur, en dat is het. Er zal structureel en fundamenteel dienen te worden ingegrepen om voldoende financiële middelen te genereren om na 2024 nog te kunnen investeren . Onder andere belastingverhogingen zijn dan ook niet uit te sluiten.

 

Schepen Roger Van Aperen (fractie N-VA) laat nog weten dat met de gemeenteraad de bestemming van de niet bestemde gelden (grondfonds en zilverfonds) versoepeld heeft. Hier is dus iets mee gedaan.

 

BESLUIT

 

Bij 15 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Ann Tilburgs, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert) en 11 onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) zoals vastgesteld door het vast bureau voor wat betreft het OCMW goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) voor wat betreft het gedeelte van de stad goed.

Artikel 3:

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) voor wat betreft de consolidatie van stad en OCMW goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.