MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Door realisatie van de jeugdlokalen zullen meer bezoekers naar Den Dijk trekken. Fietsers kunnen de site bereiken via de Ganzendries of via het toegangspad aan de Gelmelstraat. Op Den Dijk is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten, uitgezonderd diensten. (hulpdiensten, onderhoudswerken Aquafin, onderhoudswerken technische dienst,…) Bezoekers voor Den Dijk of ouders die hun kinderen naar de jeugdlokalen brengen, moeten gebruik maken van de parkeerplaatsen in de Gelmelstraat, gelegen tussen de bushavens en de N124. Voertuigen van ouders die kinderen komen afzetten of bezoekers van Den Dijk met de wagen zijn niet welkom via de zijde van de Ganzendries.

 

Deze voorstellen zijn besproken met de VZW jeugdlokalen. Daarnaast heeft de VZW een buurtoverleg gedaan in oktober 2022 met de aangelanden, hieruit kwam o.a. het voorstel voor het plaatsen van een paaltje aan de toegang van de Gelmelstraat.

 

8 juni 2023 ging het college akkoord met het tijdelijk aanpassen van de verkeerssignalisatie in de omgeving van de jeugdlokalen Den Dijk. Er wordt nu gevraagd aan het college om deze tijdelijke politieverordening te verlengen t.e.m. eind 2028.

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        2 mei 2019 ging het college akkoord om op te treden als bouwheer binnen het bouwproject jeugdlokalen Den Dijk.

        9 september 2021 werd het principieel akkoord tussen VZW jeugdlokalen en de stad goedgekeurd door het college.

        27 oktober 2022 werd vastgelegd als opleveringsdatum van de gebouwen.

        14 maart 2023 was de oplevering van de kleine buitenaanleg.

        Mei 2023 keurde de GR de huurovereenkomst met VZW jeugdlokalen goed 

        8 juni 2023 ging het college akkoord met het tijdelijk aanpassen van de verkeerssignalisatie in de omgeving van de jeugdlokalen Den Dijk

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Door de komst van jeugdlokalen aan Den Dijk zijn enkele aanpassingen ifv verkeersveiligheid toegepast in de directe omgeving. De voorgestelde ingrepen in deze tijdelijke politieverordening maken deel uit van een proefopstelling. Een proefopstelling kan vrij eenvoudig bijgestuurd of aangepast worden. Aan het einde van de proefperiode kan met alle belanghebbenden bekeken worden of de proefopstelling het beoogde effect geeft, en of deze kan omgezet worden in een vaste situatie. Voor het geheel van wijzigingen is een tijdelijke politieverordening noodzakelijk.

Artikel 2:
De proefperiode wordt verlengd t.e.m. 31/12/2028.

Artikel 3:
De tijdelijke politieverordening omvat het volgende:

Artikel 3.1:
Het instellen van de Ganzendries als fietsstraat en dit aan te geven met volgende signalisatie:

        Een verkeersbord F111 in Ganzendries te plaatsen op de middengeleider na het kruispunt met de ’s Boschstraat

        Een verkeersbord F111 in Ganzendries te plaatsen op de wegberm na het kruispunt met de ’s Boschstraat

        Een verkeersbord F111 in Ganzendries aan het einde van de straat, te plaatsen voor verkeer komende van Den Dijk

Artikel 3.2:
Het terugbrengen van de snelheid van 70km/u naar 50km/u vanaf het einde van de bebouwde kom in de ’s Boschstraat tot ongeveer 50 meter voorbij het kruispunt met de Ganzendries en dit als volgt te signaleren:

        Het plaatsen van een verkeersbord C43 snelheidsbeperking met aanduiding van 50km/u bij het bestaande verkeersbord F3a ‘einde bebouwde kom’ voor verkeer komende vanuit Hoogstraten

        Het plaatsen van een verkeersbord C45 ‘einde snelheidsbeperking’ met aanduiding van 50km/u ongeveer 50m voorbij het kruispunt met Ganzendries, voor verkeer komende vanuit Hoogstraten

        Het plaatsen van een verkeersbord C43 snelheidsbeperking met aanduiding van 50km/u ongeveer 50m voorbij het kruispunt met Ganzendries, voor verkeer komende vanuit Castelré.

Artikel 3.3:
Gemotoriseerd verkeer ontmoedigen aan de Ganzendries door aanpassing van het overgedimensioneerde kruispunt als volgt:

        Het plaatsen van verkeerswerende paaltjes om zo het rijvak rechts van de middengeleider enkel toegankelijk te maken voor fietsers

        Een markering te voorzien om de nieuwe draaicirkel voor gemotoriseerd verkeer duidelijk aan te geven

Artikel 3.4:
Alle verkeer uitgezonderd fietsers, speed pedelecs en diensten te weren van de site van Den Dijk en dit als volgt te signaleren:

        Een verbodsbord C3 met onderbord M11 te plaatsen bij het einde van de Ganzendries

        Een verbodsbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd diensten’ en onderbord M11 te plaatsen bij het oprijden van de site aan de zijde van de Gelmelstraat

        Het plaatsen van een verkeersbord F45b (doodlopende straat, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) bij het oprijden van de site aan de zijde van de Gelmelstraat

        Het plaatsen van een wegneembaar paaltje in het wegdeel naar Den Dijk aan de zijde van de Gelmelstraat na laatste toegang tot eigendom Gelmelstraat 111.

Artikel 4:
De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 5:
De tijdelijke politieverordening dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.