MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De dienst jeugd deed een oproep om speelstraten te organiseren. De aanvragen moesten gebeuren voor 28 april. De 4 aanvragen die binnen kwamen waren binnen deze termijn.

 

De politie gaf goedkeuring voor alle vier de straten.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 56 en 63 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikelen 119, 130 bis, 133 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet van 28 juni 1988.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.

        Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

        Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken of verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

        De ministeriële omzendbrieven betreffende de gemeentewegen.

        Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

        Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

        Vlarem II: besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houden de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

        Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten.

 

Argumentatie

 

Gezien de tijdige aanvraag en rekening houdend met alle gevraagde adviezen geeft de dienst evenementen en de dienst Jeugd voor de organisatie van bovenvermelde speelstraten een positief advies.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college geeft toestemming aan Kimberley De Mulder om op volgende locatie een speelstraat te organiseren:

Maria Verhoevenstraat, 2320 Hoogstraten met dossiernummer 24-SPEELSTR-07. 

De speelstraat mag doorgaan op

 20 juli 2024   vanaf 13u00 tot 18u00

 03 augustus 2024  vanaf 13u00 tot 18u00

 17 augustus 2024  vanaf 13u00 tot 18u00

 31 augustus 2024  vanaf 13u00 tot 18u00

Alle bepalingen uit de vergunning met referentie  24-SPEELSTR-07 moeten nageleefd worden.

Artikel 2:

Het college geeft toestemming aan Karen Dooms om op volgende locatie een speelstraat te organiseren:

Sebastiaanshof, 2321 Meer met dossiernummer 24-SPEELSTR-09.

De speelstraat mag doorgaan op

 03 juli 2024   vanaf 10u00 tot 16u00

 10 juli 2024   vanaf 10u00 tot 16u00

 17 juli 2024   vanaf 10u00 tot 16u00

 24 juli 2024   vanaf 10u00 tot 16u00

 31 juli 2024   vanaf 10u00 tot 16u00

 07 augustus 2024  vanaf 10u00 tot 16u00

 14 augustus 2024  vanaf 10u00 tot 16u00

 21 augustus 2024  vanaf 10u00 tot 16u00

 28 augustus 2024  vanaf 10u00 tot 16u00

Alle bepalingen uit de vergunning met referentie  24-SPEELSTR-09 moeten nageleefd worden.

Artikel 3:

Het college geeft toestemming aan Tinne Van Mechelen om op volgende locatie een speelstraat te organiseren:

Hooiopper, 2322 Minderhout met dossiernummer 24-SPEELSTR-10.

De speelstraat mag doorgaan op

 van 01 juli 2024 tot 14 juli 2024 vanaf 10u00 tot 22u00

 van 19 augustus 2024 tot 31 augustus 2024 vanaf 10u00 tot 22u00

Alle bepalingen uit de vergunning met referentie  24-SPEELSTR-10 moeten nageleefd worden.

Artikel 4:

Het college geeft toestemming aan Marenthe Michiels om op volgende locatie een speelstraat te organiseren:

Gemeentestraat, 2322 Minderhout met dossiernummer 24-SPEELSTR-11.

De speelstraat mag doorgaan op

 van 22 juli 2024 tot 04 augustus 2024 vanaf 10u00 tot 19u00

 van 12 augustus 2024 tot 25 augustus 2024 vanaf 10u00 tot 19u00

Alle bepalingen uit de vergunning met referentie  24-SPEELSTR-11 moeten nageleefd worden.

Artikel 5:

Het college geeft toelating voor de verkeerswijzigingen zoals beschreven in de vergunningen.

Artikel 6:

Het college geeft toelating tot inname openbaar domein zoals beschreven in de vergunningen.

Artikel 7:

De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 8:

De tijdelijke politieverordening dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.