Hoogstraten

Zitting van maandag 22 maart 2021

Om 22.11uur.

 

aanwezig

voorzitter: Jef Vissers

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

verontschuldigd

schepen: Michel Jansen

 

Door middel van loting wordt raadslid Herman Snoeys aangeduid om de stemming aan te vangen.

Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Aktename van de beëindiging van de  tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Pim Van der Linden.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Met zijn mail van 4 oktober 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad, Jef Vissers, deelde gemeenteraadslid Pim Van der Linden mee dat hij omwille van studieredenen zich tijdelijk wil laten vervangen als gemeenteraadslid vanaf de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 tot en met eind februari 2021.

Hij werd tijdens deze periode vervangen door Koen Van Leuven.

Aangezien deze periode beëindigd is, neemt Pim Van der Linden zijn mandaat terug op vanaf 1 maart 2021.

 

Juridische grond

 

          Artikel 12, 1°, 14 en 15 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

          Artikelen 68, 70, 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De gemeenteraad van heden nam akte van de beëindiging van de tijdelijke verhindering van gemeenteraadslid Pim Van der Linden.

Aangezien de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad neemt Pim Van der Linden van rechtswege zijn mandaat dus ook terug op als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de beëindiging van de tijdelijke verhindering van Pim Van der Linden als gemeenteraadslid en van rechtswege dus ook als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van  22 februari 2021.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

Raadslid Pim van der Linden onthoudt zich omdat hij op de raad van februari niet aanwezig was.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten) en 1 onthouding (Pim Van der Linden)

Enig artikel:

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren van het jaarverslag van de schuldbemiddelingsdienst van OCMW Hoogstraten als instelling voor schuldbemiddeling om de erkenning te behouden.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

OCMW Hoogstraten is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Deze dienst is opgenomen binnen de werking van de sociale dienst van OCMW Hoogstraten.

 

Binnen de dienst schuldbemiddeling werken op heden 5 personen met hieronder een vermelding van de functie, het tewerkstellingsvolume (vermelding van de tewerkstellingsbreuk in FTE) en al dan niet erkenning:

een juriste, 1/5 FTE, biedt juridische ondersteuning

4 maatschappelijk assistenten (2/5FTE, 2,5/5 FTE, 2,5/5FTE, 4/5 FTE) waarvan er op heden drie personen een opleiding tot schuldbemiddelaar hebben gevolgd.

 

Alle erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning jaarlijks een jaarverslag van het voorafgaande jaar bezorgen bij de Vlaamse overheid.

 

Het aanleveren van dit jaarverslag maakt deel uit van de erkenningsvoorwaarden van een instelling voor schuldbemiddeling (artikel 9 van het decreet van 24 juli 1996, artikel 7bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997). Het ministerieel besluit van 15/1/2018 bepaalt het model van het jaarverslag.

 

Het jaarverslag bestaat uit:

          De cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen.

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal personen/gezinnen in begeleiding volgens een welbepaalde hulpverlening. Ze worden ondergebracht in verschillende rubrieken.

Het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen via de               webapplicatie. Hier kunnen enkel de personen aangegeven worden die een opleiding               hebben gevolgd.

 

De cijfers van de basisregistratie van OCMW Hoogstraten en de antwoorden op de vragen, vindt u in bijgevoegd formulier.

 

Het jaarverslag is opgemaakt met de medewerkers die binnen de dienst schuldbemiddeling werken.

 

in de loop van het werkjaar 2020 werd de wachtlijst van de dienst schuldbemiddeling weg gewerkt.

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 9 van het decreet van 24 juli 1996, artikel 7bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997.

 

Argumentatie

 

Gezien het noodzakelijk is om onze erkenning als instelling voor schuldbemiddeling te behouden, wordt dit jaarverslag ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Jos Matthé vraagt zich af wat de goedkeuring van het jaarverslag van de schuldbemiddelingsdienst nu precies inhoudt. Gaat dit enkel over de cijfers die er als bijlage zijn bijgevoegd? Hij wil ook graag een overzicht krijgen van de evolutie van cijfers om zo te weten of er meer of minder mensen in schuldbemiddeling zijn gekomen.

 

Schepen Piet van Bavel weet dat er een redelijke wachtlijst is geweest voor schuldbemiddeling maar dat die momenteel is weggewerkt.

Schepen Roger Van Aperen maakt duidelijk dat de cijfers die hier worden voorgelegd  inderdaad het jaarverslag vormen.

 

Raadslid Fons Jacobs leert uit dit jaarverslag dat de hoge huurlast in Hoogstraten een van de meest prangende problemen is bij schuldendossiers. Er blijft weinig financiële ruimte over om vaste kosten te betalen waardoor mensen aangewezen zijn op schuldbemiddeling.  In de beleidssignalen staat te lezen dat het streven naar betaalbare huisvesting een belangrijke element is. Het raadslid herhaalt dus dat hij het erg jammer blijft vinden dat het OCMW zijn eigen woningen verkoopt, terwijl hier een sociale woonfunctie aan zou kunnen gegeven worden. Een sociaal bestuur dat meent wat het zelf schrijft had hier een andere invulling aan kunnen geven. Nu kiezen we er als bestuur voor om inwoners met financiële problemen maar wat te laten aanmodderen en sturen we ze naar collectieve schuldbemiddelaars.

 

 

Schepen Roger Van Aperen legt uit dat hij een overleg heeft gehad met het sociaal verhuurkantoor, de toestand van het huis in de Leemstraat is te slecht. Daar kan men op deze manier niets mee doen. De stad zou hier eerst flink wat kosten aan moeten doen voordat het kan verhuurd worden. De schepen vraagt zich af of we het dan niet beter kunnen verkopen en het geld dat dit opbrengt gebruiken om iets te doen aan sociaal wonen. Daarnaast vindt schepen Roger Van Aperen het niet nodig dat het raadslid steeds opnieuw hetzelfde herhaalt.

Maar voor raadslid Fons Jacobs is dit belangrijk, hij zal dit dan ook blijven aankaarten.

 

Raadslid Ann Fockaert maakt duidelijk dat raadslid Jos Matthé via een zoektocht in meeting.mobile de dossiers van de afgelopen jaren kan achterhalen en zo een vergelijking kan maken.

 

Raadslid Fons Jacobs zal dit dossier mee goedkeuren, maar hij meent daarbij dat het bestuur wel moet werken aan zijn eigen aanbevelingen.

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag 2020 van de dienst voor schuldbemiddeling van OCMW Hoogstraten goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Goedkeuren reglement inzake tussenkomst in de vervoersonkosten naar het vaccinatiecentrum via de mindermobielencentrale voor inwoners die minder mobiel zijn met de federale covid middelen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De sociale dienst stelt vast dat:

          Inwoners van Hoogstraten zich moeten laten vaccineren in het vaccinatiecentrum “Weelde Depot” te Weelde-Statie (Ravels) en dit niet vlot bereikbaar is met openbaar vervoer

          Kwetsbare inwoners niet beschikken over eigen vervoer.

 

De Covid middelen die de federale overheid ter beschikking stelt, deels kunnen gebruikt worden voor het verlenen van financiële tussenkomst in het vervoer naar het vaccinatiecentrum.

 

In overleg met de mindermobielencentrale (MMC) Hoogstraten heeft de sociale dienst een reglement uitgewerkt waarbij tussenkomst in het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum "Weelde Depot" in Weelde-Statie is geregeld.

 

Volgende gerechtigden komen in aanmerking:

De inwoner van Hoogstraten die minder mobiel is en voldoet aan onderstaande voorwaarden:

          Minder mobiel zijn: gezondheidsbeperking, geen netwerk hebben voor ondersteuning in vervoer (familie, thuishulp,…)

 

 

Om in aanmerking te komen dient men te voldoen aan bijkomende voorwaarden:

          Het inkomen van de te vervoeren persoon ligt onder de inkomensgrens:

          Samenwonende persoon = 800,00 EUR

          Alleenstaande persoon = 1.200,00 EUR

          Persoon met gezin ten laste = 1.500,00 EUR

 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst:

De financiële tussenkomst bestaat uit de onkosten voor het vervoer via de MMC van en naar het vaccinatiecentrum. Deze bedraagt maximum 5 EUR voor een enkele rit tussen de woonplaats en het vaccinatiecentrum “Weelde Depot”. 

 

Juridische grond

 

          Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

 

Argumentatie

 

Het is van belang dat iedereen zich laat vaccineren.

We vinden het belangrijk dat inwoners die "minder mobiel" zijn zich ook kunnen laten vaccineren en het vervoer naar het vaccinatiecentrum hierbij geen hindernis is.

 

De inwoner van Hoogstraten die een aanvraag doet voor vervoer met MMC en voldoet aan de voorwaarden bepaald in het reglement worden automatisch goedgekeurd en worden ter kennisgeving voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD).

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Dit betreft een federale subsidie die besteed kan worden van 13/05/2020 tem 31/12/2021.

 

Valt onder actie "We organiseren sociale dienstverlening" van het meerjarenplan, met actienummer: "2/1/3/1", beleidsitem: "sociale bijstand" met nummer 900-00

 

          onder algemeen rekeningnummer "64810112- toelage COVID-19 algemene steun” is een budget ten bedrage van 58.784,00 EUR geboekt voor 2020. Hiervan is nog 46 964,78 beschikbaar, welke in eerstvolgende aanpassing MJP dan ook terug ter beschikking zal gesteld worden op dezelfde sleutel voor 2021.

 

          onder algemeen rekeningnummer "74081110 subsidies COVID-19" is reeds een totaal budget ten bedrage van 106.595,00 EUR ontvangen in de periode van 01/05/2020 tot en met 28/02/2021

 

De financieel directeur heeft op 9 maart 2021 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Tinne Rombouts is blij dat de mindermobielencentrale volop mee wordt ingezet voor vervoer naar de vaccinatiecentra. Ze weet dat de inkomensvoorwaarde om hier gebruik van te kunnen maken komt te vervallen. Maar ze vraagt zich af of de burgers hiervan op de hoogte zijn. Tijdens een vorige tussenkomst heeft de burgemeester meegegeven dat er zo weinig mogelijk drempels gingen worden ingebouwd. Ze vraagt zich af waarom de criteria waaraan moet worden voldaan niet duidelijk mee zijn opgenomen in dit reglement? Bovendien zijn er de afgelopen weken al heel wat inwoners ingeënt, hoe is men hiermee dan omgegaan, konden zij hier al gebruik van maken?

 

Schepen Roger van Aperen legt uit dat het bijzonder comité van de sociale dienst de uitzonderingen bepaalt. Zoals ze dat ook voor andere aanvragen doen, dus op individuele basis. Dit reglement dient enkel om een kader te bepalen waarin de 5 EUR per rit ten laste kan worden genomen van de sociale dienst.

 

Raadslid Tinne Rombouts herhaalt haar vraag dat ze graag de criteria wil lezen waarop afwijkingen gaan worden toegestaan.

 

Er heerst verwarring in de gemeenteraad over de vraagstelling en wat er nu wel of niet in dit reglement moet bepaald worden.

 

Raadslid Fons Jacobs geeft een toelichting vanuit zijn eigen werkachtergrond. Er is een overeenkomst tussen de eerstelijnszone en de gemeentebesturen om vervoer te voorzien via de mindermobielencentrale. Daarbij is de afspraak gemaakt dat mensen die hiervan gebruik maken, maximum 5 EUR per rit moeten betalen om op die manier de gelijke behandeling te garanderen. Het reglement dat hier voor ligt is enkel voor diegenen met een laag inkomen, waarvan de bedragen bepaald zijn in het reglement, om het bedrag van 5 EUR per rit terugbetaald te kunnen krijgen. Dat vindt het raadslid wel een jammere zaak, dat mensen met een dergelijk laag inkomen heel wat moeite moeten doen om de 10 EUR terugbetaald te krijgen.

 

Voor raadslid Tinne Rombouts is het toch nog niet helemaal duidelijk. Ze verwijst naar artikel 3 waarin een uitzondering kan aangevraagd worden bij het bijzonder comité? Hoe wordt dit dan afgewogen wil ze weten?

 

Schepen Piet van Bavel wil deze vraag meenemen.

Maar raadslid Fons Jacobs verduidelijkt dat dit op basis van een individueel dossier gebeurt zoals dat bij andere dossiers voor een bijzonder comité gebeurt.

 

Schepen Roger van Aperen maakt ook duidelijk dat er op deze moment al gebruik wordt gemaakt van de mindermobielencentrale, vooral door de eerdere gebruikers. Maar elke vraag die binnenkomt wordt nu ook gehonoreerd, iedereen die hierop beroep wil doen kan dat.

Raadslid Tinne Rombouts vraagt zich af of er dan een verklaring op eer moet worden voorgelegd.

Burgemeester Marc Van Aperen vult aan dat elke aanvraag om gebruik te maken van de mindermobielencentrale wordt ingewilligd, maar wel volgens de criteria.

Dit schept opnieuw verwarring in de gemeenteraad over wat er nu wel of niet in het reglement staat en welke criteria er gelden. Na verschillende verduidelijkingen ligt het reglement voor zoals het is voorgebracht. De specificatie van de afwijking zal gebeuren door het bijzonder comité.

 

Burgemeester Marc Van Aperen geeft aan de gemeenteraad mee dat er donderdag en zaterdag met 4 lijnen is gevaccineerd in Weelde, maar ook dat de cijfers in vaccinet niet accuraat zijn omdat er vertraging zit op de registratie. Voor de burgemeester is het momenteel ook onduidelijk of de 85+’ers al allemaal zijn gevaccineerd.

Raadslid Gert Van den Bogaert verduidelijkt dat er een bug zat in het oproepsysteem en dat daardoor de afgelopen weken eerder de jongere oudere doelgroep gevaccineerd is en niet de 85+'ers.

 

BESLUIT

 

Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement betreffende de toekenning van een financiële tussenkomst voor vervoer naar het vaccinatiecentrum goed.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Punt bijlagen/links Reglement_tussenkomst_vervoer_vaccinatiecentrum_covid_middelen.pdf
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2020.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

          De financieel beheerder bezorgt minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau een overzicht van de thesaurietoestand.

          De thesaurietoestand op 31 december 2020.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de financieel beheerder aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau een overzicht geeft van o.a. de thesaurietoestand.

 

Argumentatie

 

Het totaal van de financiële rekeningen bedraagt 10.893.304,38 EUR.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Schepen Roger van Aperen geeft ook graag voor het OCMW nog wat relevante cijfers mee. Op dit moment bedraagt de thesaurietoestand 10.893.304 EUR, daarvan zijn twee bedragen die onbeschikbaar zijn met name een bedrag van 525.000 EUR voor opbouw kapitaal van De Wingerd en 956.946 EUR voor opbouw kapitaal De Linde. Daarvan moet ook de kostprijs van 't Gastenhuys voor 10.000.000 EUR, de opname van de lening van 6.500.000 EUR en de overdracht van een budget van 1.955.968 EUR voor de investeringen die in 2021 zullen worden uitgevoerd. Dit betekent een beschikbaar bedrag van 3.954.427 EUR. Vanaf 2021 zullen daar de uitgaven voor de afbetalingen worden afgetrokken. Waardoor er vanaf 2023 een tussenkomst van de stad nodig is voor een bedrag van 1.012.645 EUR en er op het einde van deze legislatuur 0 EUR op de rekening zal staan.

 

Raadslid Marc Haseldonckx wil weten in hoeverre in deze cijfers de verrekening van de kapitaalafbetaling van het zorgcentrum verwerkt is? Het raadslid herinnert zich dat er intercalaire intresten moesten betaald worden bij het begin van de bouw van dit project. Daarvoor zijn de stortingen, de toelagen gebruikt om dit af te lossen maar er zou dan nog een tekort zijn voor één à twee jaar voor deze afbetalingen. In hoeverre is hiermee rekening gehouden?

Daar kent de schepen het antwoord niet op, dit zal hij nog beantwoorden.

 

Raadslid Maarten Leemans herhaalt dat het moeilijk is om zo ad hoc in te gaan op de cijfers, maar hij heeft begrepen dat dit binnenkort op de commissie financiën zal besproken worden.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de thesaurietoestand per 31 december 2020.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van RMW van maandag 22 maart 2021.

 

Mondelinge toelichting - actuele status corona.

 

VRAAG

 

Burgemeester Marc van Aperen wil nog graag de gemeenteraad inlichten over de actuele situatie van corona. De besmettingen zijn op dit moment niet goed, ook in onze regio is de situatie niet goed. Het aantal besmettingen blijft stijgen, vorige week met 40%. De druk op de intensieve zorg blijft toenemen, er zijn steeds meer clusters in scholen. Uit het overleg met de gouverneur bleek dat men de toestand somberder in ziet dan ooit, ons gedrag zou moeten veranderen. Er zijn geen echt nieuwe uitbraken, maar veel individuele besmettingen wat het moeilijker maakt om op te volgen. Gemiddeld waren er de afgelopen week 7 besmettingen per dag. De gouverneur heeft al duidelijk mee gegeven dat kermissen voor juli niet mogelijk zullen zijn. Er is een overleg gepland over het vaccineren van seizoensarbeiders, waar de burgemeester al lang vragende partij voor is. Hij roept op om het goede voorbeeld te geven en ook mensen aan te spreken als ze gedrag zien dat niet tolereerbaar is.

 

Raadslid Joël Adams speelt hier graag even op in. In de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Wortel tijdens de krokusvakantie waren er ook kinderen van andere scholen aanwezig.  Hij vraagt zich af of dat wel de bedoeling was.

Schepen Faye van Impe weet niet meer precies wat op dat moment de geldende regels waren, maar ze weet wel dat buitenschoolse kinderopvang steeds vrij strikt volgens de regels wordt georganiseerd. Ze vermoedt dus sterk dat dat op dat moment ook kon en mocht.

 

Publicatiedatum: 05/05/2021