MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Aannemer Vangeel Wegenbouw heeft rioleringswerken uitgevoerd in de Beemden in Minderhout. Na het einde der werken is dit wegdeel van Beemden ingesteld voor beperkt enkelrichtingsverkeer, om te voorkomen dat kruisende voertuigen over de nieuw aangelegde bermen zouden rijden. Zo kregen deze bermen voldoende tijd om zich te stabiliseren en kon het gras ongehinderd groeien en wortelen.

Er was een tijdelijke politieverordening als proefperiode, zowel voor het beperkt enkelrichtingsverkeer als voor het parkeerverbod. Tijdens de proefperiode is er een enquête gedaan bij bewoners in de omgeving van dit wegdeel Beemden. Uit de evaluatie is gebleken dat de inwoners overwegend positief waren over het beperkt eenrichtingsverkeer. Het parkeerverbod werd niet weerhouden.

De resultaten van de bevraging zijn in bijlage toegevoegd.

Daarom wordt er nu gevraagd aan het college om het dossier te agenderen voor de gemeenteraad ter goedkeuring van het aanvullend reglement betreffende het beperkt enkelrichtingsverkeer.

 

Juridische grond

 

        Artikels 119 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 56 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het college beslist om het aanvullend reglement over het wegverkeer voor de Beemden ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en wel als volgt:

 

Artikel 1: Opheffing

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende de Beemden worden opgeheven. Reglementen met meerdere straten waaronder Beemden blijven wel geldig.

 

Artikel 2: Voorrangsregeling

De bestuurders die rijden in Beemden moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die rijden op de voorrangswegen (N14 Bredaseweg en N 14 Desmedtstraat) waar de Beemden op uitkomt.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

* verkeersbord B1. De plaats waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen om voorrang te verlenen is aangeduid door middel van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken:

  - in Beemden, voor het kruispunt met Bredaseweg (N14)

  - in Beemden, voor het kruispunt met Desmedtstraat (N 14)

* verkeersbord B17:

  - in Beemden richting Lage weg, voor kruispunt met Beemden (zonder    dwarsstreep)

  - in Beemden richting Beemden – Lage Weg (zonder dwarsstreep)

 

Artikel 3: Verbodsbepalingen

Art. 3.1 Verboden rijrichting voor iedere bestuurder

In het wegdeel Beemden tussen Hooiopper en Lage Weg, richting Lage Weg, geldt    verboden rijrichting voor iedere bestuurder, deze maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

* Verkeersbord C1 aangevuld met het onderbord M18

  -  in Beemden, vanaf het kruispunt met Hooiopper, in de richting van de Lage Weg.

 

Art. 3.2 Toegelaten rijrichting op de openbare weg met beperkt eenrichtingsverkeer

In het wegdeel Beemden tussen Lage Weg en Hooiopper, in de richting van Hooiopper, is er beperkt eenrichtingsverkeer ingesteld. Fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

* Verkeersbord F19 aangevuld met het onderbord M12

  - in Beemden, vanaf het kruispunt met de Lage Weg, in de richting van Hooiopper.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.