Hoogstraten

Zitting van maandag 25 maart 2024

Om 20.00 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Gert Van den Bogaert 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel en Jef Vissers

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven

 

verontschuldigd

raadsleden: Michel Jansen en Ann Tilburgs

 

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 26 februari 2024 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2024 dient goedgekeurd te worden.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:00:55)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Aanvaarding van het ontslag van de algemeen directeur vanaf 15 april 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Joke Verschueren, geboren op 12 augustus 1974, dient met haar brief van 19 januari 2024 haar ontslag als algemeen directeur in, ingaande op 15 april 2024.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikel 164 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.

        Gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 waarbij Joke Verschueren met ingang van 1 augustus 2016 werd aangesteld als gemeentesecretaris.

        Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 waarbij Joke Verschueren van rechtswege werd aangesteld als algemeen directeur.

 

Argumentatie

 

Joke Verschueren heeft haar ontslag ingediend en zal op 15 april 2024 uit dienst gaan.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:01:42)

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

De gemeenteraad aanvaardt het ontslag ingediend door algemeen directeur Joke Verschueren.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Joke Verschueren diende via haar brief van 19 januari 2024 haar ontslag in als algemeen directeur, ingaande vanaf 15 april 2024. Er dient een waarnemend algemeen directeur aangeduid te worden.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het gemeenteraadsbesluit 'Aanstelling waarnemend algemeen directeur' van 28 september 2020.

 

Argumentatie

 

Volgens artikel 2 van het bovenvermelde gemeenteraadsbesluit 'Aanstelling waarnemend algemeen directeur' van 28 september 2020 wordt in de rangorde, de manager HRM als waarnemend algemeen directeur aangesteld bij afwezigheid van de algemeen directeur. De manager HRM, Mariëlle Stes heeft aangegeven dat zij dit mandaat niet wenst op te nemen. Hierdoor wordt Peter Crols, manager interne organisatie voorgedragen als waarnemend algemeen directeur.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:02:27)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Peter Crols als waarnemend algemeen directeur goed.

Artikel 2:

De personeelsleden die volgende functies uitoefenen, worden aangesteld als waarnemend algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering van Peter Crols, de waarnemend algemeen directeur:

1. manager HRM;

2. manager burger;

3. manager ruimte;

4. adviseur-jurist.

Artikel 3:

De waarnemend algemeen directeur wordt gemandateerd uit voormelde lijst een waarnemend algemeen directeur aan te duiden. Indien geen aanduiding werd gedaan, geldt de volgorde zoals in voormelde lijst bepaald.

Artikel 4:

Dit besluit zal van rechtswege opgeheven worden bij de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa en de voorgelegde begroting 2024.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Stad Hoogstraten neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging PIDPA.

 

Met de aangetekende brief van 1 maart 2024 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Pidpa, die digitaal zal plaatsvinden op 19 april 2024 om 11u30.

 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2023 kon de vergadering kennis nemen van het feit dat de fusietransactie tussen Pidpa en water-link niet meer zal goedgekeurd worden voor het einde van het jaar 2023. De op deze vergadering geagendeerde begroting ging uit van de inwerkingtreding van de fusietransactie per 1 januari 2024 en had dus zuiver betrekking op de gecombineerde watersaneringsactiviteiten van Pidpa en water-link.

 

Daarop heeft deze vergadering beslist om het agendapunt ‘Goedkeuring begroting 2024’ in voortzetting te plaatsen en op een later moment te behandelen.

 

De raad van bestuur heeft besloten om over te gaan tot de organisatie van een buitengewone algemene vergadering op vrijdag 19 april 2024 om 11.30 uur om het agendapunt ‘Begroting 2024’ te behandelen. Het betreft een begroting voor alle activiteiten van Pidpa en dus geen gezamenlijke begroting voor de gecombineerde watersaneringsactiviteiten van Pidpa en water-link die in het kader van de fusietransactie zou worden voorgelegd.

 

De agenda van deze buitengewone vergadering is samengesteld als volgt:

 

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden

2. Begroting 2024 (bijlage per e-mail)

3. Varia

- Vragen van vennoten (geen bijlage)

4. Goedkeuring van het verslag van de vergadering

 

Juridische grond

 

        Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en meer bepaald artikel 423, kan een opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

        Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (verder decreet Integraal Waterbeleid).

        Statuten van Pidpa.

 

Argumentatie

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 april 2024 goed te keuren.

 

Tevens wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd voor de begroting 2024 van Pidpa.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:03:17)

 

BESLUIT

 

Bij 21 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Joël Adams, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 4 onthoudingen (Fons Jacobs, Jos Matthé, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de bovenvermelde agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 19 april 2024 goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2024 en

het toelichtend verslag goed.

Artikel 3:

Conform het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 werden de volgende mandatarissen aangeduid voor de algemene vergaderingen van Pidpa voor de legislatuur 2019-2024:

De heer Marcel Verschueren, gemeenteraadslid als vertegenwoordiger,

Mevrouw Ann Fockaert, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Artikel 4:

Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 19 april 2024 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

Artikel 5:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor het gebruik van het leerplan Leer-Lokaal voor het gemeentelijk basisonderwijs.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

OVSG heeft ten behoeve van zijn schoolbesturen en met respect voor de lokale autonomie onder de naam Leer Lokaal een nieuw geïntegreerd leerplan ontwikkeld voor de basisschool. Dit digitaal leerplan (online tool met achterliggende databank) bevat de authentieke en decretaal vastgelegde onderdelen, maar het is ruimer dan dat. Leer Lokaal bestaat namelijk uit een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen en vertrekt vanuit de zestien Europese sleutelcompetenties.

 

OVSG heeft Leer Lokaal ingediend bij de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie heeft een advies tot definitieve goedkeuring uitgebracht. De Vlaamse Regering heeft Leer Lokaal definitief goedgekeurd.

 

Het schoolbestuur wenst op voorstel van de directeurs gebruik te maken van Leer Lokaal voor zijn scholen van het basisonderwijs.

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 45 en art. 62, §1, 9° en §2, 2°

        het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

 

Argumentatie

 

Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen beschikken over door de overheid goedgekeurde leerplannen.

 

Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om eigen leerplannen te ontwikkelen en in te dienen of gebruik te maken van leerplannen die door derden worden ontwikkeld en ingediend.

 

De leerplannen zijn voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te kaderen.

 

Het naleven van de reglementering over de leerplannen is een erkenningsvoorwaarde.

Een officiële school moet bovendien als erkenningsvoorwaarde de leerplannen volgen van ofwel OVSG, POV of het gemeenschapsonderwijs, ofwel eigen leerplannen ermee verenigbaar.

 

Een leerplan moet voldoen aan de volgende decretale en reglementaire criteria:

        het is beperkt in omvang;

        het laat voldoende ruimte voor de inbreng van scholen, leraren, lerarenteams of leerlingen en geeft dit ook aan;

        het neemt alle door het Vlaams Parlement goedgekeurde ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en eindtermen voor het gewoon lager onderwijs letterlijk op waarbij transparant het onderscheid wordt gemaakt tussen welke doelen de eindtermen realiseren en met welke doelen de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd;

        het is in overeenstemming met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder;

        het respecteert de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen;

        het wordt in samenhang ingediend met andere leerplannen;

        het vermeldt de doelgroep;

        het vermeldt de administratieve benamingen van de leerlingengroepen voor wie het leerplan bestemd is;

        het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd (geeft samenhang weer met voorafgaande en volgende leerjaren);

        het leerplan vertoont consistentie met de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen;

        het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering.

 

Het schoolbestuur houdt ook rekening met de volgende bijkomende criteria over het pedagogisch project van de school/scholen:

        de mate waarin het leerplan compatibel is met het open karakter (open staan voor alle leerlingen ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerling) van een school van het officieel gesubsidieerd onderwijs;

        de mate waarin het leerplan compatibel is met het eigen pedagogisch project;

        de mate waarin het leerplan compatibel is met de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs;

        de mate waarin het leerplan de school kansen biedt om het curriculum af te stemmen op de eigen schoolcontext en visie (schooleigen curriculum);

        de mate waarin het leerplan vergezeld wordt van didactische toelichting die ondersteunend is voor de leraren.

 

De commissie onderwijs gaf een positief advies op 8 februari 2024. De beslissing werd ter kennisname voorgelegd aan het ABOC op 20 februari 2024. De schoolraden werden geïnformeerd over het gebruik van het nieuwe leerplan.

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het betrokken leersteuncentra (Kosmos) en het CLB (Vrij CLB Kempen) geïnformeerd over het gebruik van het leerplan.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs van het meerjarenplan, met actienummer: 2/3/2/1, beleidsitem: 800-05 en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:08:38)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het gebruik van het leerplan Leer-Lokaal door de gemeentelijke basisscholen goed.

Artikel 2:

De dienst onderwijs bezorgd een afschrift van deze beslissing aan leersteuncentrum Kosmos en Vrij CLB Kempen.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de selectieprocedure voor de aanwerving van een directeur van IKO, academie voor beeldende kunsten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Luc Dockx, directeur van IKO Academie voor beeldende kunsten, zal vanaf 1 september 2024 zijn functie als directeur neerleggen. Hierdoor wordt de functie van directeur vacant vanaf 1 september 2024. Een procedure voor de werving van een directeur moet gevoerd worden.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, artikel 4§5 en artikel 45

        De omzendbrief 13CC/VB/ML betreffende de vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming.

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.

        Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein "Beeldende en audiovisuele kunst".

 

Argumentatie

 

Het schoolbestuur moet de selectieprocedure voor directeur vastleggen en goedkeuren. Gezien de recente bekendmaking van deze beslissing werd het ABOC en de commissie niet bevraagd tijdens een vergadering. De commissie onderwijs werd via mail geïnformeerd op 8 maart 2024. Het ABOC werd via mail geïnformeerd op 12 maart 2024.

De functiebeschrijving voor directeur deeltijds kunstonderwijs werd besproken tijdens het ABOC van 24 oktober 2023. De afvaardiging van COV onthoudt zich van een advies aangezien er geen afvaardiging is vanuit IKO. Tijdens dit overleg was er geen afvaardiging van VSOA en ACOD aanwezig. Er werd geen protocol opgemaakt.

Om een vlotte opstart mogelijk te maken vragen we een aanstelling van een nieuwe directeur vanaf 19 augustus 2024. Luc Dockx zal op dat moment nog aangesteld zijn. Om dit mogelijk te maken vragen we de aankoop van lestijden voor de aanstelling van een voltijds directeur tussen 19 augustus 2024 en 31 augustus 2024.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Selectieprocedure:

Valt onder actie "We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/3/2/1, beleidsitem: Deeltijds kunstonderwijs met nummer820-00 en algemeen rekeningnummer: 61500070 Kosten voor werving en selectie.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 0 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 0 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 10 000EUR.

Te voorzien budget via aanpassing meerjarenplan: 10 000 EUR.

Budget na verhoging: 10 000 EUR.

 

Aanstelling directeur tussen 19 augustus 2024 tot  en met 31 augustus 2024:

Valt onder actie "We bieden positief en dynamisch kwaliteitsonderwijs" van het  meerjarenplan, met actienummer: 2/3/2/1, beleidsitem: Deeltijds kunstonderwijs met beleidsitem Deeltijds kunstonderwijs met nummer 820-00 en algemeen rekeningnummer: 61700030 Vergoeding voor Tivoli-uren.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 32 000 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 32 000 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 4 000EUR.

Te voorzien budget via aanpassing meerjarenplan: 4 000 EUR.

Budget na verhoging: 36 000 EUR.

Dit is een raming op basis van de hoogste loonschaal en 10 jaar anciënniteit. De uiteindelijke kostprijs is afhankelijk van het opleidingsniveau en de anciënniteit van de kandidaat.

 

De financieel directeur heeft op 4 maart 2024 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:09:08)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

De gemeenteraad legt het programma van een vergelijkende selectieproef vast:

  1. Selectie op basis van de motivatiebrief en cv. Deze selectie gebeurt anoniem door de voorzitter van de jury.
  2. Een schriftelijke thuisopdracht die peilt naar het inzicht in en de vertrouwdheid met de onderwijsregelgeving, pedagogische en onderwijskundige kennis en inzichten en competenties. De opdracht bestaat minstens uit een verhandeling en een casestudy gebaseerd op realistische situaties.
  3. Een mondelinge proef waarin

        De kandidaat zijn/haar motivatie en cv toelicht.

        De kandidaat een onderdeel van de schriftelijke proef toelicht.

        De jury ruimte krijgt om aanvullende vragen te stellen.

  1. Psychotechnische proeven door een extern bureau, via Poolstok. Via deze psychotechnische proeven gaat men na in welke mate de kandidaat de vaardigheden en competenties o.b.v. de functiebeschrijving (bijlage) bezit.

De nodige informatie over de schriftelijke thuisopdracht en de mondelinge proef worden tijdig aan de geselecteerde kandidaten toegezonden.

Artikel 2:

De beoordeling van de kandidaten gebeurt door een jury. De gemeenteraad legt de samenstelling van de jury vast:

        Voorzitter: (waarnemend) algemeen directeur van stad Hoogstraten

        Secretaris: afgevaardigde van de HRM-dienst van stad Hoogstraten

        Een directeur van een andere academie voor beeldende kunsten.

        Een afgevaardigde van OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) of een andere deskundige op het vlak van leidinggeven in het deeltijds kunstonderwijs.

De jury quoteert afzonderlijk. De schriftelijke opdracht wordt anoniem gequoteerd. Na elke proef is er een deliberatievergadering waarin de juryleden tot een gezamenlijk oordeel komen.

Artikel 3:

De gemeenteraad bepaalt dat om te slagen voor de selectieproef een kandidaat minstens 50% moet behalen voor het mondeling en schriftelijk onderdeel en 60% in het totaal. Kandidaten die niet slagen voor de schriftelijke proef, kunnen niet deelnemen aan de mondelinge proef. De 2 beste kandidaten die slagen worden uitgenodigd voor psychotechnische proeven. Het bureau voor de psychotechnische proeven geeft een advies. De jury vormt een advies over de aanstelling op basis van de resultaten van de mondelinge proef, de schriftelijke proef en de psychotechnische proeven. Het college neemt een eindbeslissing over de aanstelling na kennisname van het proces-verbaal.

Artikel 4:

De gemeenteraad bepaalt dat een geselecteerde kandidaat na een proefperiode van max. 2 jaar vast benoemd wordt. Een kandidaat kan enkel benoemd worden indien hij/zij voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden en een positieve evaluatie heeft gekregen. Als er geen evaluatie is, wordt deze geacht positief te zijn.

Artikel 5:

De gemeenteraad legt de aanwervingsvoorwaarden vast:

        Geldig en tijdig kandideren;

        Slagen voor de selectieprocedure;

        Beschikken over de nodige bekwaamheidsbewijzen: en vereist bekwaamheidsbewijs directeur deeltijds kunstonderwijs instellingen met een 4de graad (data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=ambt&niv=DKO&g=BK&id=99 ) en beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid of dit ten laatste behalen op de vooravond van een vaste benoeming.

        Voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden in het onderwijs in Vlaanderen;

        Een relevante en aantoonbare ervaring hebben in het deeltijds kunstonderwijs en/of een leidinggevende functie;

        Een bewijs kunnen voorleggen van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG (AVSG) of dit verwerven voor de vaste benoeming.

Daarnaast moet een kandidaat het ambt uitoefenen in hoofdambt om vast benoemd te kunnen worden.

Artikel 6:

De gemeenteraad gaat ermee akkoord om een vacaturebericht te verspreiden na de goedkeuring door de gemeenteraad. Dit vacaturebericht wordt via verschillende kanalen verspreid (kanalen stad Hoogstraten, VDAB, weekbladen, OVSG, ...).Dit bericht bevat ten minste:

        Een omschrijving van de vacature;

        De aanwervingsvoorwaarden;

        De wijze waarop men zich kandidaat kan stellen;

        De uiterste datum om zich kandidaat te stellen;

        Het aanleggen van een wervingsreserve en de duur ervan.

Artikel 7:

De einddatum waarop een kandidatuur ingediend moet worden, wordt bepaald door het college. De datum van verzending wordt beschouwd als datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Laattijdig ingediende kandidaturen worden niet aanvaard. Onderstaande timing zal samen met de bekendmaking van de jury ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college:

  1. 26 maart 2024: vacature wordt gepubliceerd via de website van de stad, de website van VDAB, de website van OVSG, Kempenklok, Impuls.
  2. 23 april 2024: deadline kandideren. De kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden op 2 mei 2024 ter aanvaarding voorgelegd aan het college.
  3. 3 mei 2024: kandidaten krijgen de opdracht voor de schriftelijke thuisproef toegezonden.
  4. Een assessment zal plaatsvinden na de mondelinge proef en voor de zomervakantie. Een datum wordt gepland in overleg met de kandidaten.

Artikel 8:

De gemeenteraad gaat ermee akkoord een wervingsreserve aan te leggen voor 2 jaar. Kandidaten die slagen voor alle proeven worden opgenomen in de wervingsreserve.

Artikel 9:

De gemeenteraad gaat akkoord met een aanstelling van een nieuwe kandidaat vanaf 19 augustus 2024.

Artikel 10:

De gemeenteraad gaat akkoord met de functiebeschrijving van directeur voor het deeltijds kunstonderwijs, opgenomen in de bijlage.

Artikel 11:

Een nieuwe directeur wordt geselecteerd via werving. De functie zal in zijn geheel toegekend worden aan één persoon.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de aanwijzing van een GAS-vaststeller via IOK.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Binnen de werking van Kempens Woonplatform heeft het lokaal bestuur geopteerd voor de invoer van het verplicht conformiteitsattest. Stad Hoogstraten heeft hiervoor een verordening goedgekeurd d.d. 29/08/2022. Deze verordening bepaalt dat houders van het zakelijk recht van een woning die over een conformiteitsattest moet beschikken, verplicht zijn om een conformiteitsattest aan te vragen. Bovendien is in de verordening opgenomen dat  er een jaarlijks terugkerende verplichting wordt opgelegd om het conformiteitsattest aan te vragen zolang niet aan deze verplichting voldaan is. Het niet aanvragen van dit attest kan (jaarlijks) gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), zijnde een gemeentelijke administratieve geldboete.

Vanuit de lokale besturen kwam de vraag om via IOK een intergemeentelijke GAS-vaststeller aan te stellen.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals gewijzigd in het bijzonder artikel 3.2. .

        Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals gewijzigd.

        De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 21.

        Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 1 en 2.

 

Argumentatie

 

De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voorziet in de mogelijkheid om GAS-vaststellers intergemeentelijk aan te stellen. In overeenstemming met artikel 21, §1, 2° van deze wet behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om de betrokken overheid of entiteit aan te wijzen waarvan de personeelsleden bevoegd zijn voor de vaststelling van de inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie.

 

De betrokken overheid of entiteit duidt de personeelsleden aan die belast worden met een vaststellingsopdracht en houdt de namen en de rijksregisternummers van deze personen bij. De overheid of entiteit zorgt ervoor dat een gemeente kan nagaan of een personeelslid van de overheid of de entiteit wel degelijk beschikt over een vaststellingsbevoegdheid op het grondgebied van de gemeente. Jaarlijks deelt de betrokken overheid of entiteit aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken mee hoeveel ambtenaren of personeelsleden belast werden met een vaststellingsbevoegdheid.

 

IOK kan als intergemeentelijk samenwerkingsverband door de gemeenteraad worden aangewezen als overheid waarvan personeel kan worden aangeduid om inbreuken vast te stellen die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.

Met het oog op de vaststelling van inbreuken betreffende het verplicht conformiteitsattest is IOK de gepaste partner, aangezien er via Kempens Woonplatform reeds ondersteuning wordt geboden m.b.t. het lokaal woonbeleid. De controle op de conformiteitsattesten ligt in het verlengde van deze ondersteuning.

IOK zorgt ervoor dat de gemeente steeds kan nagaan of het door IOK aangeduide personeelslid beschikt over een vaststellingsbevoegdheid op het grondgebied van de gemeente. Concreet zal IOK op ieder moment moeten kunnen aantonen dat

  1. het personeelslid door het bevoegde orgaan van IOK is aangeduid als personeelslid dat belast wordt met de bedoelde vaststellingsopdracht;
  2. dat het aangeduide personeelslid voldoet aan de minimumvoorwaarden om aangesteld te worden als GAS-vaststeller, conform art. 1 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:11:03)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt goed dat IOK wordt aangewezen als overheid waarvan de personeelsleden bevoegd zijn voor de vaststelling van inbreuken op artikelen 2 en 3 van de verordening betreffende het verplicht conformiteitsattest op het grondgebied van de stad Hoogstraten, welke uitsluitend bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Artikel 2:

Stad Hoogstraten kan steeds bij IOK nagaan of het personeelslid van IOK dat vaststellingstaken uitoefent op het grondgebied van de stad Hoogstraten hiertoe werd aangeduid door IOK en of dit personeelslid voldoet aan alle voorwaarden die gelden voor GAS-vaststellers.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuren van de grondverwervingen in functie van het project fietspad Hoogeind-Meersel.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Om een fietspad en nutsvoorzieningen te kunnen aanleggen langsheen het traject van het geplande fietspad Hoogeind-Meersel, zijn werken buiten het actuele openbaar domein aan de orde. Daartoe dienen de betrokken wegdelen van Hoogeind en Meersel verbreed.

 

Het nieuwe gemeentelijk rooilijnplan werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 22 februari 2021. Er werd beroep aangetekend tegen deze beslissing. Dit beroep werd op 14 januari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard door de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken overeenkomstig artikel 25 van het decreet gemeentewegen. Op 8 maart 2022 werd het stadsbestuur op de hoogte gebracht van deze beslissing. Op 14 maart 2022 werd de bekendmaking van definitieve vaststelling van het nieuwe rooilijnplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2021 heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking.

 

IOK verleent bijstand bij de verwerving van de noodzakelijke gronden, op vraag van het college (30/05/2011). Deze bijstand bestaat uit bemiddeling met het oog op minnelijke aankoop en opmaak van de hiervoor vereiste bestuursdocumenten en plannen en, indien nodig, voorbereiding en opmaak van een onteigeningsdossier.

 

Ook de Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties verleent bijstand bij de grondverwervingen. Deze bijstand bestaat uit de opmaak en verlijden van aktes voor de grondverwervingen. De Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties vraagt geen vergoeding voor deze bijstand, wel worden de kosten (opmaak aktes, provisie overdrachten, …) doorgerekend aan de stad.

 

Het college heeft op 9 juni 2022 kennis genomen van 7 dossiers voor overdracht van 13 loten, op 11 augustus 2022 van 3 dossiers voor overdracht van 5 loten, op 9 maart 2023 van 3 dossiers voor overdracht van 5 loten, op 4 mei 2023 van 3 dossiers voor overdracht van 5 loten, op 8 juni 2023 van 2 dossiers voor overdracht van 7 loten, op 31 augustus 2023 van 1 dossier voor overdracht van 1 lot, op 28 september 2023 van 4 dossiers voor overdracht van 5 loten en op 8 februari 2024 van 3 dossiers voor overdracht van 6 loten. Deze zijn respectievelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 juni 2022, 29 augustus 2022, 27 maart 2023, 22 mei 2023, 26 juni 2023, 25 september 2023, 23 oktober 2023 en 26 februari 2024.

 

Momenteel zijn er dus reeds  26 dossiers voor overdracht van 47 loten goedgekeurd door de gemeenteraad voor dit project.

 

De Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties bezorgde ondertussen opnieuw 5 dossiers voor overdracht van  8 loten waarvoor ontwerpaktes werden opgemaakt. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Er zullen nog dossiers volgen van zodra er meer akkoorden zijn met de betrokken eigenaars.

 

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

 

 

Argumentatie

 

Van de Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties ontving het stadsbestuur  5 ontwerpaktes voor de grondverwervingen in het kader van de aanleg van het fietspad Hoogeind-Meersel en dit voor volgende percelen grond gelegen te Hoogstraten:

 

Lot 10: een perceel grond, gelegen Hoogeind 109A, met een oppervlakte van negentig centiare (90ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 0417 K 2 P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van eenendertig are tweeëndertig centiare (31a 32ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 491 E P0000.

Lot 11: een perceel grond, gelegen Hoogeind 109A, met een oppervlakte van negennegentig centiare (99ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 0417 P P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van zeventien are achttien centiare (17a 18ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 492 A P0000.

 

De vergoeding voor lot 10 en 11 samen bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00).

 

Lot 32: een perceel grond, gelegen Meersel 1, met een oppervlakte van tien are eenenzestig centiare (10a 61ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A nummer 220 F P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van drie hectare vijfenzeventig are zesenveertig centiare (3ha 75a 46ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 495 B P0000.

 

De vergoeding voor lot 32 bedraagt honderddrieëndertigduizend euro (133.000,00).

 

Lot 48: een perceel grond, gelegen Maeyhoek, met een oppervlakte van één are tien centiare (1a 10ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 236 E P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van achttien are vierentachtig centiare (18a 84ca), met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer A 498 C P0000.

 

De vergoeding voor lot 48 bedraagt achthonderd euro (800,00).

 

Lot 49: een perceel grond, gelegen Maeyhoek, met een oppervlakte van twee are zevennegentig centiare (2a 97ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A nummer 236 K P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van eenendertig are dertien centiare (31a 13ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 498 D P0000.

 

De vergoeding voor lot 49 bedraagt zesduizend zeshonderd euro (6.600,00).

 

Lot 62: een perceel grond, gelegen Meerselse Bergen, met een oppervlakte van twee are achtentwintig centiare (2a 28ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 337 C P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare eenennegentig are tweeënzeventig centiare (1ha 91a 72ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 501 A P0000.

Lot 63: een perceel grond, gelegen Meerselse Heide, met een oppervlakte van twee are drieëntwintig centiare (2a 23ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 0337 E P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van zesennegentig are achtenzeventig centiare (96a 78ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 501 B P0000.

Lot 64: een perceel grond, gelegen Meerse Bergen, met een oppervlakte van vier are negenenvijftig centiare (4a 59ca), met aanhorigheden op en met grond, te nemen uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel, sectie A  nummer 0336 P0000  met een oppervlakte volgens kadaster van drie hectare negenenzeventig are vijfentwintig centiare (3ha 79a 25ca), met gereserveerd individueel perceelidentificatienummer A 501 C P0000.

 

De vergoeding voor lot 62, 63 en 64 samen bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00).

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Fietspad Hoogeind-Meersel-Heieinde" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/3/1/3, beleidsitem: Wegen met nummer 200-00 en algemeen rekeningnummer: 22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 874.235,96 EUR in 2024

Reeds gebruikt budget: 153.000,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 721.235,96 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 177.800,00 EUR.

 

De financieel directeur heeft op 22/2/2024 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:11:31)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Artikel 1:
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de grondverwerving van 8 percelen grond gelegen aan Hoogeind 109A van 90 m², gelegen aan Hoogeind 109A van 99 m², gelegen aan Meersel 1 van 1061 m², gelegen aan Maeyhoek van 110 m², gelegen aan Maeyhoek van 297 m², gelegen aan Meerselse Bergen van 228 m², gelegen aan Meerselse Heide van 223 m², gelegen aan Meerse Bergen van 459 m².

Artikel 2:
De modelaktes, opgemaakt door de Vlaamse Afdeling Vastgoedtransacties, worden goedgekeurd.

Artikel 3:
Er wordt een volmacht gegeven aan een Vlaams Commissaris van de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, om in naam van de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur en namens het stadsbestuur deze aktes te ondertekenen.

Artikel 4:
Deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de financiële dienst en alle betrokken partijen.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Goedkeuring voor de nota Strategisch Vastgoedplan Hoogstraten en kennisname van de gebouwinventaris.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Met dit besluit geven we concrete invulling aan de volgende beleidsdoelstellingen :

        het meerjarenplan 2020 - 2025, actie 5/1/4/1 - we zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer.

        het meerjarenplan 2020 - 2025, actie 4/1/2/1 - we verbeteren de energie-efficiëntie van het eigen patrimonium.

        het klimaatactieplan 2030 van Hoogstraten, met onder speerpunt 1 : de stad gebruikt 40% minder energie, als opstap naar fossielvrij tegen 2050, met concrete actie; Voor al onze gebouwen maken we een vastgoedplan op.

 

Voorgaande besluitvorming :

 

CBS 23/12/2021: goedkeuren van de projectfiche Strategisch vastgoedplan (SVP)

        opstart van een stuurgroep met de schepen van Financiën, de schepen van Patrimonium, de financieel directeur, manager interne organisatie, manager ruimte, diensthoofd stadsprojecten en stafmedewerker duurzame ontwikkeling.

        goedkeuren van de planning in grote lijnen en de begeleiding door een externe expert voor de opmaak van het SVP.

CBS 28/07/2022: goedkeuren van de procedure en het bestek voor de begeleiding bij de opmaak van het Strategisch vastgoedplan voor Hoogstraten.

CBS 10/11/2022: gunning aan Factor4 voor de begeleiding bij de opmaak van het SVP.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het klimaatneutraal maken van het patrimonium is een grote uitdaging, zowel vanuit operationeel als financieel standpunt. De tijdshorizon om dit doel te realiseren ligt ongeveer 25 jaar in de toekomst, dit is binnen 4 BBC-cycli. Een coherente strategische aanpak over de legislaturen heen is dus noodzakelijk om deze doelstelling te bereiken.

 

Het strategisch vastgoedplan bevat de volgende concrete resultaten :

        De nota strategisch vastgoedplan Hoogstraten: dit document legt de principes vast om het eigen patrimonium geleidelijk koolstofneutraal te maken. Het bevat ook een definiëring van een adviesgroep Patrimonium, met samenstelling, rol en taken.

        Een gebouwinventaris met tijdlijn als bijlage: hierin worden de principes van het SVP toegepast op elk gebouw dat deel uitmaakt van  het patrimonium van de stad. Het is een tabelmatig overzicht met een voorstel van investeringsschema per gebouw (‘technische tijdlijn’). Dit overzicht is een dynamisch document. De investeringstrajecten zijn niet in steen gebeiteld, en zullen gaandeweg ongetwijfeld moeten aangepast worden aan wijzigende omstandigheden (maatschappelijke trends, technologische opties, veranderende wetgeving, etc.). Daarom wordt de gebouwinventaris met de tijdlijn ter kennisname voorgelegd.

 

Tijdens het traject is er vrij frequent geïnformeerd en overleg gepleegd over de voortgang van het dossier en om principes en keuzes af te stemmen :

11/01/2023: startvergadering stuurgroep : projectplanning, verwachtingen afstemmen, aanpak toelichten, afspraken maken,...

16/01/2023: toelichting commissie openbare werken

08/03/2023: uitbreiding van de stuurgroep met afvaardiging van CD&V en Anders,  herhaling van de toelichting bij stuurgroep 1 voor Jos Matthé en Fons Jacobs (later vervangen door Maarten Leemans).

15/06/2023:  stuurgroep 2 : bespreken en afkloppen principes SVP

04/09/2023:  stuurgroep 3 : eerste bespreking van de gebouwinventaris met technische tijdlijn

08/11/2023: workshop rond financiële aspecten van het SVP

11/10/2023: toelichting aan de gemeenteraadsleden over de aanpak en resultaten van het strategisch vastgoedplan.

20/11/2023: stuurgroep 4 : bespreking financiële aspecten, laatste versie gebouwinventaris met technische tijdlijn, afspraken rond besluitvorming.

09/01/2024: tweede toelichting aan de gemeenteraadsleden met Factor 4, bespreken van agendering op de gemeenteraad.

 

Intussen is er verder gewerkt aan de finalisering van het SVP. Er stonden bijvoorbeeld voor een aantal gebouwen nog geen keuzes over het tijdspad richting renovatie of vervreemding. De nota SVP is intussen klaar voor goedkeuring op de gemeenteraad. De gebouwinventaris met technische tijdlijn zal ter kennisname mee voorgelegd worden.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We zorgen voor een effectief patrimoniumbeheer" van het meerjarenplan, met actienummer: 5/1/4/1.

Valt onder actie "We verbeteren de energie-efficiëntie van het stadspatrimonium" van het meerjarenplan, met actienummer: 4/1/2/1.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:11:58)

 

BESLUIT

 

Bij 17 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de nota Strategisch Vastgoedplan Hoogstraten goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad neemt kennis van de bijlagen van het Strategisch Vastgoedplan, waaronder de gebouwinventaris met technische tijdlijn.

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Ilse Verachtert (fractie CD&V) over het beeld ‘De Tuinders’ ter hoogte van de Sint-Katharinakerk.

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audio opnamen (vanaf 00:58:46)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=122263

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Fons Jacobs (fractie Anders) over mogelijke personeelsproblemen in de hulpverleningszone Taxandria

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audio opnamen (vanaf 01:02:22)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=122263

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Maarten Leemans (fractie Anders) over (dynamische) borden 30 km/u en de vervanging van de lindebomen in de Vrijheid

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audio opnamen (vanaf 01:03:09)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=122263

 

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 25 maart 2024.

 

Mondelinge vraag van raadslid Dimitri Van Pelt (fractie Anders) over het verdwijnen van de bomen in de Tinnenpotstraat

 

VRAAG

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden via de audio opnamen (vanaf 01:07:27)

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=122263

 

Publicatiedatum: 29/04/2024