Hoogstraten

Zitting van maandag 28 maart 2022

Om 20.00 uur.

 

aanwezig

voorzitter: Jef Vissers 

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens en Piet Van Bavel

raadsleden: Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten

 

verontschuldigd

schepenen: Arnold Wittenberg en Faye Van Impe

raadslid: Marcel Verschueren

 

Update Oekraïne

 

Korte stand van zaken door burgemeester Marc Van Aperen mbt de opvang van Oekraïense burgers in Hoogstraten.

Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2022.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 28 februari 2022 werd opgemaakt.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2022 dient goedgekeurd te worden.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2022 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Kennisname van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van de stad Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Krachtens artikel 3ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming dient elke gemeente te beschikken over een algemeen rampenplan.

 

In de gemeenteraad van 29 september 2014 werd het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) goedgekeurd.

 

Dit plan kreeg inmiddels een update.

 

U ontvangt afzonderlijk via mail een link naar het document en de bijhorende fiches.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Koninklijk Besluit d.d. 16 februari 2006 betreffende nood- en interventieplannen.

 

Argumentatie

 

Dit aangepast plan dient ter kennisname te worden voorgelegd aan volgende instanties:

• gemeentelijke veiligheidscel

• burgemeester

• gemeenteraad

• provinciegouverneur.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste algemeen nood-en interventieplan (ANIP) van de stad Hoogstraten.

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit zal, samen met het ontwerp van het ANIP, worden verspreid onder de leden van de gemeentelijke veiligheidscel, de Gouverneur van de provincie Antwerpen en de provinciale dienst noodplanning.

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Goedkeuren van de aanpassing van het belastingreglement op afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In zitting van 16 december 2019 keurde de gemeenteraad het belastingsreglement op afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken goed. De geldigheidsduur van dit gemeentelijk retributiereglement verstrijkt op 31 december 2025.

 

De dienst vreemdelingenzaken int momenteel geen belasting voor de afgifte van een bijlage 15bis, 19, 19ter, of 41bis van het KB van 8 oktober 1981 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

 

In een rondvraag in de collega groep "Burgerzaken Kempen" konden we vaststellen dat onderstaande gemeenten al een dergelijke belasting hebben:

 

Gemeente

1ste aanvraag

2de aanvraag

3de aanvraag

4de aanvraag

volgende aanvragen

Geel

30

60

90

120

150

Herentals

30

30

30

30

30

Meerhout

20

20

20

20

20

Merksplas

20

20

20

20

20

Mol

30

60

90

120

150

Ravels

20

20

20

20

20

Turnhout

20

20

20

20

20

 

Gemeente

Aantal vreemdelingen op aantal inwoners

Geel

6.688 op 40.786 (16,40%)

Herentals

4.404 op 28.232 (15,60%)

Meerhout

406 op 10.256 (3,96%)

Merksplas

881 op 8.612 (10,23%)

Mol

4.387 op 37.567 (11,68%)

Ravels

4.572 op 14.810 (30,87%)

Turnhout

9.533 op 45.978 (20,73%)

 

Hoogstraten heeft 6.623 op 21.556 (30,72%) vreemdelingen op zijn grondgebied. Vermoedelijk neemt dit aantal nog toe omdat het aantal seizoenarbeiders die zich wensen in te schrijven voor een lang verblijf (>3 maanden) toeneemt. Een wijziging aan het gemeentelijk belastingsreglement lijkt aangewezen.

 

Wat is de motivatie?

Bepaalde statuten kunnen, zelfs na een weigeringsbeslissing, een nieuwe aanvraag indienen. Hierdoor steken we extra werk in dossiers waarvan we weten dat ze sowieso negatief geadviseerd gaan worden. De belasting zou hier ontradend werken.

 

Het zou gaan om de buitenlandse nieuwkomers die bij de opstart in het bezit gesteld worden van een bijlage 15bis, 19, 19ter of 41bis van het KB van 8 oktober 1981. De belasting is voor nieuwkomers die een lang verblijf (>3 maanden) beogen, zowel voor Europeanen als niet-Europeanen. Maar de Europeanen doen meestal maar 1 aanvraag waardoor de belasting voor hen beperkt blijft. Kandidaat vluchtelingen worden niet in het bezit gesteld van bovenstaande bijlagen waardoor ook het belasting reglement niet van toepassing is op hen. Doen we dit wel, dan schuiven we de belasting door naar de sociale dienst en dat kan niet de bedoeling zijn.

 

De belasting is niet verschuldigd wanneer de stukken volgens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsbeslissing kosteloos door het stadsbestuur moeten worden afgeleverd.

 

Juridische grond

 

        De Wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

        Het KB van 8 oktober 1981 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

        Het KB van 10 december 1996 over de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

        Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

        Het MB van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen.

        Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De wet van 18 juni 2018 en de omzendbrief van FOD Justitie van 11 juli 2018 over de overheveling van de voornaamsverandering naar de ambtenaren van de burgerlijke stand.

        De artikelen 119 t.e.m. 136 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

        De algemene onderrichtingen over het houden van de bevolkingsregisters, gecoördineerde versie van 31 maart 2019.

        Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarbij het belastingsreglement op afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken voor de jaren 2020 t.e.m. 2025 werd vastgesteld.

        Het MB van 17 december 2021 tot wijziging van het MB van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven.

 

Argumentatie

 

De afgifte van allerlei administratieve documenten en het verstrekken van administratieve dienstverlening brengt financiële lasten met zich mee. Veel van deze administratieve documenten en prestaties zijn het gevolg van verplichtingen voor de burgers.

 

Om deze kosten terug te vorderen van de aanvrager is het billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Deze belasting verlicht de financiële behoefte van de stad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Fiscale aangelegenheden met nummer 020-00 en algemeen rekeningnummer: Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels met nummer 73150000.

 

In het meerjarenplan is er 185.524 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 188.349 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 191.217 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 194.129 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

De financieel directeur heeft op 18/2/2022 een visum verleend.

 

BESLUIT

 

Bij 13 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Jef Vissers, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 11 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans en Ilse Verachtert)

Argumentatie stemgedrag:

 

De fractie CD&V vraagt zich af hoe dit bedrag is samengesteld, dit is bij de hoogste in vergelijking met de omliggende gemeenten. Hier wordt geen verklaring voor gegeven.
De fractie Anders is geen voorstander van een belasting als dit gaat over zaken waar burgers geen keuze in hebben, als de bestuurlijke overheid beslist dat een document verplicht is dan moet dit zonder kosten ter beschikking worden gesteld. In dit reglement wordt er een onderscheid gemaakt tussen documenten voor Belgen en niet-Belgen, de kostprijs loopt niet gelijk. Hier wil de fractie Anders een duidelijke verklaring voor. Op zijn minst zou het bedrag gelijk gesteld moeten worden.
Artikel 1:

Met ingang van 11 april 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een contante belasting geheven op de afgifte van de administratieve stukken.

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 2:

De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:

A.  Tarief voor de normale procedure:

        Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar: 3,00 EUR

        Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar: 0,00 EUR

        Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: 3,00 EUR

        Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar: 2,00 EUR

 Deze tarieven worden verhoogd met de kosten aangerekend door de federale
 overheid en de bijkomende transportkosten.

B.  Tarief voor de spoedprocedure met levering van de kaart en PIN/PUK op de
 gemeenten:

        Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar: 8,00 EUR

        Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar: 4,00 EUR

        Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven: 8,00 EUR

 Deze tarieven worden verhoogd met de kosten aangerekend door de federale
 overheid en de bijkomende transportkosten.

C. Tarief voor de spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en
 PIN/PUK bij de

Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken - Brussel:

        Elektronische identiteitskaarten voor Belgen vanaf 12 jaar: 10,00 EUR

        Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar: 5,00 EUR

 Deze tarieven worden verhoogd met de kosten aangerekend door de federale
 overheid en de bijkomende transportkosten.

D. Op paspoorten/reisdocumenten voor voor personen ouder dan 18 jaar:

        paspoorten/reisdocumenten gewone procedure: 5,00 EUR

        paspoorten/reisdocumenten dringende procedure: 12,50 EUR

        paspoorten/reisdocumenten superdringende procedure: 12,50 EUR

 Deze tarieven worden verhoogd met de kosten aangerekend door de federale
 overheid en de bijkomende transportkosten.

E. Een rijbewijs of voorlopig rijbewijs: 5,00 EUR

De hernieuwing van het rijbewijs of voorlopig rijbewijs met medische attest groep 1:

0,00 EUR

 Deze tarieven worden verhoogd met de kosten aangerekend door de federale
 overheid en de bijkomende transportkosten.

F. Op het voltrekken van een huwelijk (inclusief. trouwboekje): 50,00 EUR

G.  Afgifte van een duplicaat van een trouwboekje: 15,00 EUR

H. Voor verklaringen van wettelijke samenwoonst: 5,00 EUR

I. Heraanvraag van een PIN en PUK-code: 5,00 EUR

J. Wijziging voornaam: gratis

K. Afgifte van een bijlage 15bis, 19, 19ter, of 41bis van het KB van 8 oktober 1981 over

 de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

 vreemdelingen:

        eerste afgifte: 25,00 EUR per bijlage

        tweede afgifte: 50,00 EUR per bijlage

        derde afgifte: 75,00 EUR per bijlage

        vierde afgifte: 100,00 EUR per bijlage

        vijfde afgifte: 125,00 EUR per bijlage

        Er geldt een plafond van 125,00 EUR per persoon voor alle aangiften na de vijfde.

Artikel 3:

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk. De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Artikel 4:

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de gemeente onderworpen zijn.

Artikel 5:

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 6:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Goedkeuren van de aanpassing van het retributiereglement op administratieve prestaties.

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een andere zitting.

 

Reden: agendapunt wordt teruggenomen om aan te passen en te verfijnen

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Principieel akkoord voor het zichtbaar en niet-zichtbaar gebruik van mobiele ANPR-camera's op het grondgebied van politiezone Noorderkempen inzake politieaangelegenheden.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De Lokale Politie Noorderkempen beschikt over verplaatsbare, mobiele ANPR camera’s, welke in diverse voertuigen ingezet kunnen worden (Automatic Number Plate Recognition).

 

De mobiele camera’s zijn ANPR-camera’s die kunnen worden ingebouwd in zowel gestreepte als anonieme dienstvoertuigen. Momenteel beschikt de politiezone Noorderkempen over meerdere voertuigen, welke zichtbaar en niet-zichtbaar ingezet kunnen worden. Ze worden in principe enkel ingezet op het eigen grondgebied. Het ANPR-systeem laat toe de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen te lezen en af te toetsen aan lijsten van geseinde voertuigen. De nummerplaat wordt gelezen, opgeslagen in een backoffice en onmiddellijk vergeleken met lijsten van voertuigen en nummerplaten die voorkomen in een zogenaamde blacklist. Elk passerend voertuig of elke passerende nummerplaat wordt opgeslagen in de backoffice, onafhankelijk van het feit of deze voorkomt in een blacklist of niet. Al deze gegevens worden ook doorgestuurd naar het AMS (ANPR Managed Services: de nationale ANPR gegevensbank).

 

Gedurende de tijd dat deze gegevens opgeslagen blijven in de backoffice kunnen deze, mits het opgeven van een wettelijke reden, gebruikt worden voor doeleinden in het kader van gerechtelijke en/of bestuurlijke politie. Het gebruik van mobiele camera's is een bijkomend technisch hulpmiddel waardoor de politie efficiënter kan worden ingezet.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4 § 1, 1°.

          Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

          Wet op het Politieambt (Art. 46/4, 46/5, 46/6 en 46/12).

 

Argumentatie

 

Om deze ANPR camera's volgens de huidige wetgeving (WPA) te kunnen gebruiken, moet de politiezone over een principiële toestemming van de gemeenteraad beschikken.

Om deze toestemming te bekomen vraagt de korpschef deze goedkeuring bij de gemeenteraad.

De goedkeuring van de procureur des Konings wordt eveneens gevraagd voor het gebruik van de camera’s voor gerechtelijke doeleinden.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Enig artikel:

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ingebruikname van mobiele ANPR-camera's door de lokale politie Noorderkempen.

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Goedkeuring voor de leidraad inzake de marktbevraging voor het verwerven van erfpachtrechten op parkeerplaatsen.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De parkeer- en mobiliteitsdruk in het stadscentrum is momenteel zeer hoog. Dit valt in grote mate te wijten aan een inefficiënte organisatie van de parkeerplaatsen voor voertuigen in het stadscentrum, in het bijzonder door het versnipperd aanbod van parkeerplaatsen voor voertuigen én de gebrekkige oriëntering van en naar die parkeerplaatsen.

 

Voertuigen worden op heden niet naar de meest geschikte parkeerplaatsen voor het bepaald type parkeerder geleid. De parkeerplaatsen in de nabijheid van de commerciële ruimtes in het stadscentrum worden hierdoor te vaak door langparkeerders langdurig bezet. Dit leidt tot “zoekverkeer” en een belemmering van het verkeer.

 

Stad Hoogstraten én haar inwoners wensen het stadscentrum bovendien te vergroenen én verfraaien, alsook de oversteekbaarheid en doorwaadbaarheid van de Vrijheid te optimaliseren. De komst van het nieuwe Cultuurhuis verhoogt daarbovenop de behoefte voor parkeerplaatsen op een wandelafstand.

 

Om op het grondgebied een bruisend, leefbaar en duurzaam stadscentrum te kunnen creëren/behouden, waar verschillende doelgroepen kunnen (samen)leven, werken, handelen en ontspannen, acht Stad Hoogstraten het beleidsmatig wenselijk om een nieuw parkeerbeleid voor voertuigen te ontwikkelen.

 

Met de ontwikkeling van een nieuw parkeerbeleid voor voertuigen beoogt Stad Hoogstraten om aan de noden van de verschillende doelgroepen op het grondgebied van Stad Hoogstraten – in de mate van het mogelijke – tegemoet te proberen komen, zowel nu als in de toekomst.

 

Stad Hoogstraten denkt voor dit nieuw parkeerbeleid onder andere aan:

          het aanbieden van bijkomende openbare stedelijke parkeerplaatsen;

          het beter/efficiënter organiseren van het parkeren van voertuigen, met bijvoorbeeld een betere afstemming tussen het kort- en langdurig parkeren;

          het realiseren van een betere oversteekbaarheid en doorwaadbaarheid van de Vrijheid.

 

Stad Hoogstraten heeft parkeerbehoeften geïdentificeerd binnen enkele kwadranten, waarbinnen het beleidsmatig wenselijk geacht wordt de openbaar beschikbare parkeercapaciteit te kunnen verhogen, door middel van één of meerdere parkeerpockets met bijkomende openbare stedelijke parkeerplaatsen.

 

Het college besliste op 10 maart 2022 om de leidraad ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 28 maart 2022.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met in het bijzonder de beginselen inzake transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid.

          De bepalingen van Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

 

Argumentatie

 

De opdracht is niet onderworpen aan de reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten noch aan de reglementering inzake concessies. De procedure moet uiteraard wel gevoerd worden met toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, met in het bijzonder de beginselen inzake transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid.

 

Er werd een leidraad opgemaakt.

 

Er wordt voorgesteld om een publieke oproep te lanceren, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

 

Er wordt voorgesteld om de volgende beoordelingscriteria op te nemen, en dit per kwadrant en per parkeerpocket:

          erfpachtvergoeding op een totaal van 70 punten;

          plan van aanpak en kwaliteit van het voorstel op een totaal van 30 punten.

 

Er wordt voorgesteld om de limietdatum en het limietuur voor het indienen van een voorstel vast te stellen op 30 juni 2022 voor 12.00u.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Parking gravin Elisabeth : bouw + exploitatie" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 1/3/2/5, beleidsitem: "Overige mobiliteit en verkeer" met nummer 290-00 en algemeen rekeningnummer: "Andere onroerende infrastructuur" 22800000.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 1.500.000,0 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 1.500.000,00 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: Stel 415 parkings aan 75 euro/maand x 12 maanden = 373.500,00 EUR per jaar gedurende de volgende 27 jaar.

 

Er is voor deze legislatuur dus voldoende budget voorzien, doch

- te verschuiven van investeringsbudget naar exploitatiebudget

Bijvoorbeeld (afhankelijk van ingebruikname)  : jaar budget

2023 373 500

2024 373 500

2025 373 500

Totaal  1 120 500

- ook na dit MJP jaarlijks te voorzien tot (afhankelijk van ingebruikname) 2049

- benaming actie dient aangepast te worden.

 

De financieel directeur heeft op 25/2/2022 visum verleend.

 

BESLUIT

 

Bij 13 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Jef Vissers, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Argumentatie stemgedrag:

 

Fractie CD&V kan hier niet mee akkoord gaan. De fractie CD&V meent dat het huidige bestuur zelf een parkeerprobleem gecreëerd heeft door de bouw van een cultuurhuis zonder parking en het opheffen van de parkeerplaatsen daar in de buurt. Door de constructie die hier wordt voorgesteld zal het parkeerbeleid in handen worden gegeven van privé-ontwikkelaars. We zullen van hen afhankelijk zijn en verwerven niet zelf een eigendom, de vraag is of dat is wat we willen. Het mobiliteitsplan is nog niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de gemeenteraad, de fractie CD&V heeft dan ook geen kennis van de synthesenota en de daaraan gekoppelde acties. Bovendien zal deze constructie veel geld kosten (20 miljoen EUR voor 53 jaar). De fractie CD&V meent dat dit opnieuw getuigt van slecht financieel beleid van dit bestuur, waarbij de kosten worden doorgeschoven naar de volgende legislaturen. Een degelijk alternatief zou zijn om een kleinschalig cultuurhuis te realiseren, afgestemd op de noden van de verenigingen en aanpasbaar in de buurt, met een ondergrondse parking en het behoud van de huidige parkings. De bibliotheek en de academie blijven daarbij op de locatie waar ze zitten.
De fractie Anders onthoudt zich. Ze kan zich scharen achter de beleidslijn die aan de basis ligt van dit dossier. Maar de fractie Anders heeft ook heel wat bedenkingen. De gemeenteraad heeft vooraf geen inzage gekregen in het parkeerplan van Vectris, de getallen van parkeerplaatsen die in deze leidraad genoemd worden zijn gebaseerd op deze studie maar dit kan de fractie niet verifiëren. Het is ook niet vast te stellen of dit aansluit bij het mobiliteitsplan. Er wordt gekozen om op een nieuwe manier te werken, dus niet met een overheidsopdracht maar via een leidraad. Deze werkwijze moet echter zijn deugdelijkheid nog bewijzen, de vraag is of we dit in een dergelijk belangrijk dossier moeten hanteren.
Artikel 1:

De leidraad inzake de marktbevraging voor het verwerven van erfpachtrechten op parkeerplaatsen wordt goedgekeurd.

Artikel 2:

Er wordt goedgekeurd dat er een publieke oproep gelanceerd wordt, zodat zoveel mogelijk potentieel geïnteresseerde kandidaten bereikt worden.

 

Publicatiedatum: 04/05/2022
Overzicht punten

Openbare zitting van GR van maandag 28 maart 2022.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor de individuele fietslease door personeelsleden van stad en OCMW Hoogstraten.

 

MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Stad en OCMW Hoogstraten wensen hun medewerkers aan te moedigen om meer gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals de fiets, en dit in de eerste plaats voor het woonwerkverkeer, maar ook voor de vrije tijd. Om de drempel voor de aankoop van een (elektrische) fiets te verlagen en de CO²-uitstoot van het woonwerkverkeer te reduceren, wensen stad en OCMW Hoogstraten een leasemaatschappij aan te stellen die fietslease aanbiedt aan haar medewerkers. Met dit initiatief stimuleren we de duurzame mobiliteit.

 

Stad en OCMW Hoogstraten zijn eveneens bekommerd om het end-of-life verhaal van de fietsen en voorzien daarom de mogelijkheid aan de personeelsleden om de fietsen aan te kopen aan restwaarde.

 

Stad en OCMW Hoogstraten willen hiervoor samenwerken met een partner die een kwalitatieve en stipte ondersteuning geeft bij de uitrol en opstart van het project met de leasingfietsen, bij de bestelling van de fietsen en tijdens de volledige looptijd van de raamovereenkomst en de individuele contracten. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers kunnen kiezen uit een uitgebreid en kwalitatief aanbod aan fietsen bij een lokale handelaar.

 

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 48 maanden. De looptijd van de individuele leasingcontracten bedraagt 36 maanden.

 

Het college besliste op 3 maart 2022 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 28 maart 2022.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikel 35 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 71 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

          Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

 

Argumentatie

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij openbare procedure.

 

Er wordt voorgesteld om selectiecriteria op te nemen die peilen naar de technische- en beroepsbekwaamheid van de inschrijvers.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen op basis van de volgende gunningscriteria:

          prijs op een totaal van 50 punten;

          bestellen, leveren, onderhoud, rapportering op een totaal van 30 punten;

          variatie, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het aanbod op een totaal van 20 punten.

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de procedure.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan 2020-2025, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Overige algemene diensten met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: 62*- nog te bepalen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 710 570 EUR (restbudget personeelskost 2021)

Budget nodig voor dit besluit: stel dat 100% van alle personeelsleden mee in stappen : 420 x 75 x 12 = 378 000 EUR/jaar

 

De financieel directeur heeft op 24/2/2022 visum verleend.