MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In Hoogeind is sinds 28/04/2008 een aanvullend reglement van kracht waarbij jaarlijks van 1 april tot en met 15 september een snelheidsbeperking van 30km/u en wegversmallingen worden ingesteld ter hoogte van recreatiedomein De Mosten.

Omdat het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden in De Mosten de laatste jaren erg is uitgebreid en niet meer uitsluitend beperkt tot de zomermaanden, werd er door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2021 beslist om de snelheidsbeperking en wegversmallingen niet enkel meer in de zomermaanden te voorzien. Deze zouden voor een proefperiode tot en met zomer 2022 voorzien zijn, met evaluatie in april/mei 2022.

De technische dienst adviseert om de rijbaanversmallingen met caissonblokken te behouden, omdat deze blokken bij sommige evenementen (vb wielerkoers, triatlon,…) weggenomen worden van de rijbaan.

De evaluatie van de proefopstelling is ondertussen gebeurd, en deze was unaniem positief.

Een overzicht van deze evaluatie kan u in bijlage vinden.

Het college heeft op 7 juli 2022 beslist het aanvullend reglement voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

 

Juridische grond

 

        Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden in de audio opnamen (deel 2) vanaf 01:48:41.

 

https://c.connectedviews.com/SitePlayer/hoogstraten?session=116495

 

Burgemeester Marc Van Aperen was niet aanwezig.

 

BESLUIT

 

Bij 22 ja stemmen (Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het plaatsen van wegversmallingen door middel van caissonblokken in de nabije omgeving van het recreatiedomein De Mosten en dit als volgt:

 

* komende van Meer, richting De Mosten, voorbij de petanqueclub, net voor zijstraat Bieshof links, staat het bord F4a, Zone 30-bord, dat aangeeft dat hier de zone met maximum snelheid 30 km/u begint.

* net na zijstraat Biesblok staat de eerste wegversmalling met caissonblokken. Op de blokken zelf zijn gebodsborden D04 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen) aangebracht. De wegversmalling wordt voorafgegaan door de verkeersborden A7a (bord geeft rijbaanversmalling aan) en B21 (smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen).

* ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het recreatiedomein (ingang cafetaria), staat de tweede wegversmalling opgesteld met caissonblokken. Op de blokken zelf zijn gebodsborden D04 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen) aangebracht. De wegversmalling wordt voorafgegaan door de verkeersborden A7a (bord geeft rijbaanversmalling aan) en B21 (smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen).

* Voor de personeelsingang van het recreatiedomein staat het verkeersbord F4b einde zone 30-bord, dat aangeeft dat hier de zone met maximum snelheid 30 km/u eindigt.

 

* komende uit de richting van Nederland, rijdend naar het recreatiedomein, net na de personeelsingang, staat het bord F4a, Zone 30-bord, dat aangeeft dat hier de zone met maximum snelheid 30 km/u begint. Het bord is samen met het verbodsbord C35 (vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen) bevestigd op dezelfde paal.

* ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het recreatiedomein (ingang cafetaria) staat de eerste wegversmalling met caissonblokken. Op de blokken zelf zijn gebodsborden D04 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen) aangebracht. De wegversmalling wordt voorafgegaan door de verkeersborden A7a (bord geeft rijbaanversmalling aan) en voorrangsbord B19 (smalle doorgang. Gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.)

* net na de flauwe bocht naar links, staat de tweede wegversmalling opgesteld met caissonblokken. Op de blokken zelf zijn gebodsborden D04 (verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen) aangebracht. De wegversmalling wordt voorafgegaan door de verkeersborden A7a (bord geeft rijbaanversmalling aan) en voorrangsbord B19 (smalle doorgang. Gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.)

* net na zijstraat Biesblok (rechts), staat het verkeersbord F4b einde zone 30-bord, dat aangeeft dat hier de zone met maximum snelheid 30 km/u eindigt.

 

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake het plaatsen van wegversmallingen door middel van caissonblokken in de nabije omgeving van het recreatiedomein De Mosten wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 3:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.