MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In 2018 werd in Dreef een gele belijning (parkeerverbod) aangebracht ter hoogte van de schoolomgeving. Bij het project school-straten werd het parkeren in de school-omgeving bekeken en is besloten om de bestaande gele belijning uit te breiden.

Vanuit het plaatsbezoek met ‘begeleiding op maat’ door de VSV kregen we het advies om parkeren ter hoogte van schoolterrein zo veel als mogelijk te voorkomen. Dit om de schoolomgeving rustiger te houden. Daarom het voorstel om in Dreef ter hoogte van het schoolterrein een gele lijn te schilderen aan de oneven zijde.

 

Ter hoogte van de woningen Dreef 17 en 19 kan en mag geparkeerd worden aan de oneven zijde. Hier kunnen een 7-tal voertuigen parkeren. Omdat kruisend verkeer ter hoogte van geparkeerde voertuigen niet mogelijk is, kwam het voorstel om na ±7 geparkeerde voertuigen een wisselzone te voorzien. In deze zone geldt aan beide zijden van de rijbaan een parkeerverbod. Daarom zal ter hoogte van het onbebouwde terrein ter hoogte van Dreef 19A-19B aan de oneven zijde een gele belijning aangebracht worden.

Aan de even zijde zal de bestaande belijning doorgetrokken worden tot aan het einde van de gele belijning aan de oneven zijde, zijde tot en met woning nr. 24.

 

Juridische grond

 

          Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

          Bestaand reglement goedgekeurd door de GR van 25/06/2018 betreffende het aanbrengen van gele belijning in Dreef.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad besluit om het gemeentelijk aanvullend reglement van 25/06/2018 uit te breiden door:

 

Een parkeerverbod in te stellen in Dreef in Meersel-Dreef en dit aan de oneven zijde vanaf het kruispunt Dreef X Kapelweg en dit ter hoogte van het schoolterrein, tot aan de elektriciteitscabine. Dit parkeerverbod wordt door middel van gele onderbroken wegmarkering aangeduid.

 

Een parkeerverbod in te stellen in Dreef in Meersel-Dreef en dit aan de oneven zijde ter hoogte van de (momenteel onbebouwde) percelen met huisnummers 19A en 19B. Dit parkeerverbod wordt door middel van gele onderbroken wegmarkering aangeduid.

 

Het bestaande parkeerverbod met gele belijning aan de even zijde in Dreef te verlengen tot en met woning met huisnummer 24. Dit parkeerverbod wordt door middel van gele onderbroken wegmarkering aangeduid.

 

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.