MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Op 24 augustus 2020 keurde de gemeenteraad het reglement onderwijscheque goed. De onderwijscheque is een tegemoetkoming van het stadsbestuur aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren tot 25 jaar voor verschillende schooluitgaven.

 

Een grootste groep van rechthebbenden voor de onderwijs- en vrijetijdscheque betreffen kinderen en jongeren en gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Om te kunnen controleren of aanvragers effectief recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, heeft stad Hoogstraten toegang tot deze gegevens uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Hiervoor dient de overeenkomst tussen KSZ en stad Hoogstraten ondertekend te worden en ter kennisname worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Reglement onderwijscheque goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 augustus 2020.

 

Argumentatie

 

Om in 2024 -2025 aanspraak te kunnen blijven maken op de gegevens uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) dienen we reglementen die hier betrekking op hebben voor te leggen.

 

Sinds dit jaar worden rechthebbenden op de onderwijscheque hiervan per brief over geïnformeerd. Dit werd nog niet eerder opgenomen in het reglement. Hierdoor werd dit toegevoegd aan het reglement onder HOOFDSTUK V: Procedure artikel 6 §3: Rechthebbenden op de onderwijscheque zullen hiervan per brief geïnformeerd worden.

 

Aan het college van burgemeester en schepen wordt gevraagd om bovenstaande aanvulling in het reglement onderwijscheque ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We werken aan de bestrijding van kinderarmoede" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/1/2/1, beleidsitem: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid met nummer 909-00 en algemeen rekeningnummer: 64706899.

 

Dit besluit heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het college neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen aan het reglement vrijetijdschequecheque en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Reglement betreffende de toekenning van onderwijscheques

HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied

Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement subsidieert het stadsbestuur Hoogstraten schoolactiviteiten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren mits zij voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement.

HOOFDSTUK II: Voorwaarden

Artikel 2 :

Onder maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren wordt verstaan:

        gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming;

        gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling;

        kinderen of jongeren die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere Jeugdzorg;

        een uitzondering kan gemaakt worden op advies van de sociale dienst beslist op een Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Om in aanmerking te komen dienen kinderen en jongeren te voldoen aan bijkomende voorwaarden:

        Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar die

        ingeschreven zijn in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het deeltijds onderwijs of het buitengewoon onderwijs.

        de leerling of studenten moeten in Hoogstraten gedomicilieerd zijn, behalve als ze een leefloon ontvangen van het OCMW Hoogstraten.

HOOFDSTUK III: Onderwijscheque

Artikel 3: De onderwijscheque is een tussenkomst die kan worden aangewend voor volgende schooluitgaven:

        verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement;

        schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school;

        sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden;

        verplichte boeken, werkmateriaal, kopieën afgeleverd door de school;

        zwem – en turngerei, afgeleverd door de school;

        schoolmaaltijden.

De cheque kan enkel worden gebruikt voor betalingen voor het kind voor wie ze wordt aangevraagd.

De cheque kan ook gebruikt worden in scholen buiten Hoogstraten.

Artikel 4: De cheques kunnen voor een schooljaar aangevraagd worden bij de sociale dienst tussen 1 augustus voorafgaand aan het komende schooljaar en 15 juni van het lopende schooljaar door de ouders of voogden.

 

HOOFDSTUK IV: Toelage

Artikel 5: Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren kunnen een korting bekomen op de schoolrekening.

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de leeftijd:

        per leerling in het kleuter onderwijs: € 40 per schooljaar

        per leerling in het lager onderwijs: € 40 per schooljaar

        per leerling in de 1ste graad secundair onderwijs: € 60 per schooljaar

        per leerling in de 2de, 3de, 4de graad van secundair onderwijs: €80 per schooljaar

        per leerling in het hoger onderwijs: € 200 per schooljaar

 

HOOFDSTUK V: Procedure

Artikel 6: Aanvraagprocedure

§ 1 voor kinderen uit het basisonderwijs

Kinderen en jongeren uit het basisonderwijs wordt proactief een aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de basisscholen.

 

Ouders bezorgen het aanvraagformulier via de school opnieuw aan het sociaal huis/ Huis van het Kind.

 

§ 2 voor kinderen uit het secundair of hoger onderwijs

Kinderen en jongeren uit het secundair of hoger onderwijs, die in aanmerking komen, wordt proactief een aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de sociale dienst. De gegevens hiervoor worden ter beschikking gesteld na een uitdraai van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

 

Ouders of jongeren bezorgen het aanvraagformulier via de school opnieuw aan het sociaal huis/ Huis van het Kind.

 

§ 3 Rechthebbenden op de onderwijscheque zullen hiervan per brief geïnformeerd worden.

 

Artikel 7: Verwerking en contactname

Na ontvangst van het aanvraagformulier onderzoeken de bevoegde diensten, via consultatie van de KSZ, of de onderwijscheque kan toegekend worden.

 

De rechthebbende wordt gecontacteerd om na te gaan of extra ondersteuning in het gezin nodig is.

 

Artikel 8: Uitbetaling

Na de verwerking en contact name wordt het bedrag van de toelage vastgelegd waarvoor het kind of jongere in aanmerking komt.

 

De uitbetaling van de toelage gebeurt rechtstreeks aan de schoolinstelling.

 

HOOFDSTUK VI:Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Artikel 9: Dit reglement treedt in werking vanaf 28 mei 2024.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.