MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het schepencollege keurde op 18/03/2021 enkele aanpassingen goed van de verkeerssituatie in de Deken Sendenstraat in functie van het verkeer aan de gemeentelijke basisschool Hoogstraten.

De verkeersconsulente maakte de nodige politiereglementen op voor aanpassingen aan de signalisatie in de schoolomgeving.

 

Juridische grond

 

•Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

•Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

•Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

•Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

•Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

•Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

•Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

•Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

•Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

•Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

•Goedkeuring beslissing CBS van 18 maart 2021 betreffende de aanpassing van de verkeerssituatie in de Deken Sendenstraat in functie van het verkeer aan de gemeentelijke basisschool Hoogstraten.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Maarten Leemans geeft aan dat zowel de voor- als achteringang van de gemeenteschool niet veilig zijn. Leerkrachten en vrijwilligers doen er alles aan om de veiligheid van de schoolgaande kinderen toch zo goed mogelijk te waarborgen. In het verleden werden er al eens maatregelen genomen om het autoverkeer in betere banen te leiden. Ondanks regelmatige brieven en acties van het oudercomité, moet men toch vaststellen dat de huidige verkeersregels niet gevolgd worden. Het voorliggende voorstel zal hier niets aan veranderen, zolang er geen aanpassing van de infrastructuur is of er op regelmatige basis handhaving voorzien wordt. Bovendien is dit niet de enige gevaarlijke situatie. Raadslid Maarten Leemans verwijst hier naar de situatie in de Burg. J. Van Aperenstraat en de Wereldakker. Het conflict met gemotoriseerd verkeer is hier structureel. Raadslid Maarten Leemans stelt vast dat de verkavelingswoede en het gebrek aan visie op ruimtelijke ordening nu uitgezweet moet worden. Hij stelt zich de vraag hoe het STOP-principe in dit verhaal past. Moeten de schoolkinderen effectief tot vlak bij de school worden afgezet? En moeten de verkeersstromen effectief tot in de woonwijken leiden? Waarom niet het gemotoriseerd verkeer uit deze wijken volledig weren en bijvoorbeeld in samenspraak met de supermarkt in de Burg. J. Van Aperenstraat een kiss & ride te installeren bij het begin en einde van de schooluren.

 

Raadslid Marc Haseldonckx vraagt in hoeverre het voorliggend politiereglement zich verhoudt tot de huidige verkeerssituatie.

 

Schepen Michel Jansen stelt dat er veel overleg geweest is met schepen Van Impe, het bestuur van de school, de ouders van de schoolkinderen, en de wijkagent. Er wordt door de school voorzien in een sensibilisering om de parking van Carrefour te gebruiken en van daaruit te voet te gaan naar de school, maar dit blijkt niet te lukken. In het beleidsplan ruimte wordt dit ook voorzien, evenals in het mobiliteitsplan. Er wordt ook gevraagd om meer te handhaven.

De bestaande proefopstelling wordt via het invoeren van het politiereglement bestendigd.

 

Raadslid Marc Haseldonckx meent dat de borden er al geruime tijd staan. Volgens hem zijn er amper aanpassingen aan de huidige verkeersborden. Het enige dat er bijkomt is dat er achteraan in de paardekop een parkeerverbod ingevoerd wordt. Er is voor raadslid Marc Haseldonckx dus géén afwijkende situatie of verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Dit is allemaal vroeger al beslist geweest. Raadslid Marc Haseldonckx vraagt hoe in deze situatie veiligheid gebracht kan worden. Is de huidige situatie al geëvalueerd geweest, want ze bestaat al jaren? Alles staat of valt volgens hem met controle.

 

Schepen Michel Jansen beaamt dat controle wenselijk is, maar dat dit niet altijd mogelijk is. Om deze controles uit te kunnen voeren, is dit politiereglement nodig.

 

Raadslid Marc Haseldonckx is voorstander om dit in een politiereglement te gieten, maar in weze is er voor hem niets veranderd want de verkeersborden staan er al.

 

Raadslid Maarten Leemans stelt dat de bezorgdheden voor iedereen dezelfde zijn. Hij moet echter vaststellen dat de borden er staan maar dat ze niet worden nageleefd. De ouders rijden tot bijna op de speelplaats, als ze kunnen. Voor de fractie Anders gaat dit dus niet ver genoeg. Ze zouden ervoor willen opteren om geen gemotoriseerd verkeer toe te laten bij het begin en einde van de schooluren. Dit is volgens raadslid Maarten Leemans een quick win. Dit zou heel wat problemen oplossen. Er kan namelijk niet dagelijks gehandhaafd worden, wat tevens ook niet de bedoeling is.

 

Raadslid Fons Jacobs hoopt dat we hieruit een les kunnen trekken. Hij vraagt al jaren om steeds de mobiliteit mee te nemen bij de ontwikkeling van verkavelingen, maar telkens met een nul op het request. De problemen moeten nadien opgelost worden.

 

Schepen Michel Jansen stelt dat de mobiliteit steeds wordt meegenomen bij elke verkaveling of aanpassing.

 

BESLUIT

 

Bij 21 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Joël Adams, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

 

Een parkeerverbod in te stellen te Deken Sendenstraat.  Meer bepaald een permanent stilstaan en parkeerverbod vanaf kruising Burg. J. Van Aperenstraat  tot aan de haakse bocht in de Deken Sendenstraat en dit aan beide zijden van de rijbaan. Dit wordt gesignaleerd aan de hand van plaatsing bord E3 met opwaartse pijl ter hoogte van kruising Burgemeester J. Van Aperenstraat met inrij Deken Sendenstraat. Einde van dit parkeerverbod wordt gesignaleerd door middel van plaatsing verkeersbord E3 met neerwaartse pijl net voor haakse bocht in de Deken Sendenstraat. In de andere rijrichting wordt dit gesignaleerd door de plaatsing van een bord E3 met opwaartse pijl aan de haakse bocht in de Deken Sendenstraat naast woning nr. 2. Einde van dit stilstaan- en parkeerverbod wordt gesignaleerd door middel van plaatsing verkeersbord E3 met neerwaartse pijl net voor kruising Deken Sendenstraat met Burg. J. van Aperenstraat.

 

Vanaf de toegang tot de school in de Deken Sendenstraat tot aan het einde van de Deken Sendenstraat blijft het bestaande beperkt stilstaan en parkeren behouden, maar worden de uren op het onderbord aangepast. De signalisatie hiervan zal gebeuren door een verkeersbord E3 met onderbord ‘op schooldagen: ma-di-do-vr van 8-9u en 15-16u. Woe van 8-9u en 11.30u -12.30u’ met opwaartse pijl net voorbij de schoolingang (perceelsgrens met huisnummer 5) en door plaatsing van een verkeersbord E3 met onderbord ‘op schooldagen: ma-di-do-vr van 8-9u en 15-16u. Woe van 8-9u en 11.30u -12.30u’ met neerwaartse pijl ter hoogte van woning met huisnummer 25.

 

Op het einde van de Deken Senden straat zal een permanent stilstaan en parkeerverbod ingesteld worden ter hoogte van het keerpunt. Dit door de plaatsing van een verkeersbord E3 met opwaartse pijl net voorbij de oprit van woning met huisnummer 25. Einde van dit stilstaan en parkeerverbod is voorzien bij het einde van het keerpunt, einde verbreding rijbaan ter hoogte van huisnummer 18 en dit door plaatsing van een verkeersbord A3 met neerwaartse pijl.

 

In de Burg. J. Van Aperenstraat het parkeerverbod aan de kruising met de Deken Sendenstraat uit te breiden. Dit door de bestaande verkeersborden E3 met neerwaartse pijl en E9 met opwaartse pijl te verplaatsen tot 15 meter voorbij het zebrapad.

 

Alle voorgaande, tegenstrijdige reglementering wordt opgeheven.

 

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 3:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.