Hoogstraten

Zitting van 25 02 2021

Om 13.30 uur.

 

Verwacht:

burgemeester: Marc Van Aperen

schepenen: Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Piet Van Bavel

 

Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2021.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring van de start van de procedure en de lijst van uit te nodigen firma's voor de opdracht "Maaien wegbermen 2021".

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de ontwikkeling van een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijfshuisvestingsbeleid in de stad Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring van de gunning van de vooronderzoeken interieur voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring voor de toewijzing van de conservatie- en restauratiebehandeling voor "Taferelen uit het leven van de H. Jozef".

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor twee personen op het urnenveld van de begraafplaats te Wortel.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Aanvraag tot het bekomen van een concessie voor 2 personen op het urnenveld van de begraafplaats te Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Kennisname van de oproep tot deelname aan de aanbodbevraging in het kader van de capaciteitsmonitor '21.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren van de loopbaanonderbreking (medische bijstand + 1/5) voor een lid van het onderwijzend personeel.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Start van de selectieprocedure voor de functie van omgevingsambtenaar.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Vaststellen belastingkohier op het ontbreken van parkeerplaatsen.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring overdracht niet aangewende investeringskredieten 2020 naar 2021.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren aanpassingen retributiereglement materiële dienstverlening te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring van de bijdrage aan Welzijnszorg Kempen voor de indienstneming van een UiTPAS-coördinator voor UiTpasregio Kempen.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren van de verlengde huurovereenkomst Spijker van 1 oktober 2021 tot 31 december 2025 te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Kennisname organisatie week van de vrijwilliger.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren reglement pop-up zomer- en winterbar te agenderen voor de gemeenteraad.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuring van de visie sociaal wonen op maat van Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Principiële vastlegging huurprijs en voorwaarden voor het inrichten van een kinderopvang in 't Gastenhuys.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren tijdelijk politiereglement voor het uitvoeren van werken in de  Loenhoutseweg in Hoogstraten.

Uitvoeringsperiode: tussen 12/04/2021-30/04/2021.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren blijvend politiereglement parking Van Cuyck in Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer voor een parkeerverbod in de Strijbeekseweg aan het Elsakkerbos.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Kennisname van de stand van zaken van het nieuwe mobiliteitsplan en goedkeuren van de participatie en het verdere verloop.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Bekrachtigen regenboogzebrapad Lindendreef en goedkeuren extra verlichtingspunt aan dit zebrapad.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Goedkeuren om de boomspiegels langs de westzijde van de Vrijheid, tussen de Gravin Elisabethlaan en de Karel Boomstraat, te vergroten en vergroenen.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject DE MAAIEN BV -  Oude Tramweg 23 - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject   Sint Lenaartseweg 60A - 2320 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Advies aanvraag omgevingsproject Belgian Shell NV - Kantersteen 47 - 1000 Brussel.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het slopen van 2 stallen, een berging met schuur en een hondenhok gelegen Grote Plaats 8 en 8A - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning voor het opsplitsen van een kavel in 2 loten voor ééngezinswoningen en het slopen van een bijgebouw gelegen Markwijk 7 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning en aanleggen verharding en het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling gelegen Capucienenbos 2 - 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het bouwen van een woning met carport en een garage/berging en het aanleggen van verhardingen gelegen Beemden 54 - 2322 Minderhout.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een woning naar 3 appartementen, het slopen van een bijgebouw, het bouwen van 3 carports met berging, het kappen van een boom en het aanleggen van verhardingen gelegen Worteldorp 62 - 2323 Wortel.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw met een winkelruimte en conciërgewoning, het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen gelegen Voort 2 - 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een handelsruimte naar een woongelegenheid gelegen Meerdorp 61 en 61A - 2321 Hoogstraten.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Overzicht punten

Zitting van CBS van donderdag 25 februari 2021.

 

Omgevingsvergunning tot de functiewijziging van een bakhuis naar tuinberging en het opsplitsen van een woning gelegen Heieinde 46 - 2328 Meerle.

Publicatiedatum: 08/03/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.