MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Na overleg met de wijkagente van Minderhout werd voorgesteld om een stilstaan- en parkeerverbod in te stellen in Minderhoutdorp, in de zone achter de kerk.

Dit parkeerverbod moet voorkomen dat voertuigen parkeren in de nabije omgeving van de fietsenstalling naast de pastorij en het verbindingspadje voor trage weggebruikers richting Schoolstraat.

 

Er was een tijdelijke politieverordening als proefperiode. Na de herfstvakantie is er een evaluatie met de politie en de school geweest. Uit de evaluatie is gebleken dat trage weggebruikers, politie en scholen overwegend positief waren over het parkeerverbod. Ook de mobiliteitsraad gaf positief advies op dit parkeerverbod.

Daarom wordt er nu gevraagd deze permanent op te nemen in het reglement.

 

 

Juridische grond

 

        Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden in de audio opnamen vanaf 00:45:00

 

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=118116

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

 

Artikel 1: Opheffing

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Minderhoutdorp aan de kuip en kerk worden opgeheven. Reglementen met meerdere straten waaronder Minderhoutdorp blijven wel geldig.

 

Artikel 2: Voorrangsregeling

Art. 2.1. Verplicht voorrang verlenen

De bestuurders die rijden in Minderhoutdorp moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die rijden op de voorrangsweg waar Minderhoutdorp op uitkomt.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord B1, de plaats waar de bestuurders zo nodig moeten stoppen om voorrang te verlenen is aangeduid door middel van een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken:

        in Minderhoutdorp, voor het kruispunt met Minderhoutdorp (N14)

 

Artikel 3: Verbodsbepalingen

Art. 3.1. Verboden rijrichting voor iedere bestuurder

Op een gedeelte van Minderhoutdorp geldt verboden rijrichting voor iedere bestuurder. De maatregel geldt niet voor fietsers.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord C1 met onderbord M2

        in de richting van Minderhout kerk, vanaf het kruispunt met Minderhoutdorp (N14)

 

Artikel 4: Gebodsbepalingen

Art. 4.1. Toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer

Op een gedeelte van Minderhoutdorp is er een eenrichtingsverkeer ingesteld. Fietsers mogen in de twee richtingen rijden.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        verkeersbord F19 met onderbord M4

        in de richting van Minderhout kerk, vanaf het kruispunt met Gemeentestraat

 

Art. 4.2. Verplicht links

Op een gedeelte van Minderhoutdorp dient er verplicht links af te slaan. Fietsers mogen in de twee richtingen rijden.

 

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        verkeerbord D1b met onderbord M9

        in de richting van Minderhout kerk, vanaf het kruispunt met de doorgang van de kuip

 

Artikel 5: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren

Art. 5.1. Stilstaan en parkeren verboden

Op gedeeltes van Minderhoutdorp geldt een stilstaan- en parkeerverbod.

 

Deze regel word ter kennis gebracht door:

        verkeersbord E3 met onderbord Xa, Xb of Xd

        vanaf Minderhoutdorp 21 tot aan de pastorij Minderhoutdorp 27

        verkeersbord E3 met onderbord Xa of Xb

        bij de doorgang van de kuip

 

Artikel 6: Goedkeuring Vlaamse Minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid

Dit besluit en haar bijlage(n) worden ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid via het loket lokale besturen.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.