MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De kostprijs van het vervoer voor onze klanten bedraagt 0,40 EUR per kilometer, maar voor de gebruikers van ons CDV hebben we een forfaitaire prijsbepaling en werken we met een dagtarief, zie onderstaande. Deze regeling is van kracht sinds september 2017. Voordien werkten we op basis van de verrekening van de effectief gereden kilometers tussen de woonplaats en het CDV, toen nog aan 0,30 EUR per kilometer.

 

Forfaitaire vergoeding voor gebruikers Centrum voor Dagverzorging (CDV) Stede Akkers

toeslag per verblijfsdag DVC voor vervoer via MMC of Handicar

voor gebruikers DVC wonende in Hoogstraten 2,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Wortel 3,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Minderhout 3,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meer 5,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meerle 7,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meersel-Dreef 9,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Merksplas 8,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Loenhout 8,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Rijkevorsel 6,50 EUR

 

Juridische grond

 

        Artikel 84 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

De kilometerprijs voor DAV is in de afgelopen jaren geïndexeerd tot de huidige prijs van 0,40 EUR per kilometer. De prijsbepaling voor de gebruikers van de dagopvang is nooit mee aangepast. Na berekening van hoeveel kosten we maken om dit vervoer te voorzien, blijkt nu wel dat we de prijs best éénmalig indexeren, concreet wil dit zeggen dat we het tarief verhogen met 0,50 EUR per dag.

 

Voor buitendorpse gebruikers van onze dagopvang, werd er op het Vast Bureau van 25/04 afgesproken om een forfaitair bedrag van € 12,00 aan te rekenen.

 

VOORSTEL nieuwe prijzen

toeslag per verblijfsdag DVC voor vervoer via MMC of Handicar

voor gebruikers DVC wonende in Hoogstraten 2,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Wortel 3,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Minderhout 3,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meer 6,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meerle 7,50 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Meersel-Dreef 10,00 EUR

 

voor gebruikers DVC wonende in Merksplas 12,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Loenhout 12,00 EUR

voor gebruikers DVC wonende in Rijkevorsel 12,00 EUR

 

In onderstaande afbeelding (berekening in Excel) wordt duidelijk dat we met de mogelijke prijsverhoging beter aansluiten bij de effectieve kost die we hebben aan het vervoer voor het CDV. Voor alle duidelijkheid: deze berekening is een voorbeeld gebaseerd op de facturatiegegevens van 1 maand (december 2023). De kosten en opbrengsten verschillen maandelijks.

 

Bijvoorbeeld: de handicar haalt op dinsdag 2 personen op in Meerle en brengt hen ’s avonds weer naar huis, dus voor die rit ontvangen we 14 EUR. Stel dat 1 van de 2 personen ziek is, hebben we voor diezelfde rit en hetzelfde aantal gereden kilometers (dus kostprijs tanken) maar 7 EUR inkomsten. Of als er een extra persoon meerijdt vanuit Meerle, hebben we ook voor diezelfde rit en kilometers 21 EUR inkomsten.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder een actie van het meerjarenplan en heeft wel financiële impact, namelijk opbrengstverhoging op beleidsitem 959-01 - Dienst aangepast vervoer: algemeen rekeningnummer 70070999 'Doorfacturatie KM-vergoeding vrijwilligers (MMC)' en 70509999 'Verhuur voertuig (handicar) + lidgeld'.

 

De financieel directeur heeft op 29/3/2024 een visum verleend.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het vast bureau neemt kennis van de verhoging van de tarieven voor het vervoer Centrum voor Dagverzorging vanaf 01/06/2024, zoals weergegeven in onderstaand reglement, en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DAV

Artikel 1: Toepassingsgebied

De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) heeft een drievoudig aanbod:

-

Begeleiding minder mobielen

-

Minder Mobielen Centrale (MMC)

-

Handicar

Onder begeleiding van minder mobielen verstaan we het individueel begeleiden van personen bij verplaatsingen over korte afstand te voet, of met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, duofiets…). Het reglement van de duofiets is als bijlage 4 toegevoegd aan dit reglement.

De MMC is een dienst voor mensen met mobiliteitsproblemen. Het gaat om bejaarden, personen in een sociale noodsituatie, personen die minder mobiel zijn of die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun eigen wagen, mensen vervoeren en dit tegen kilometervergoeding. De MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer. Wel kan de MMC het vervoer verzorgen om boodschappen te doen en voor allerhande sociale activiteiten (dagopvang, ziekenhuis, dokter, winkelen, sport, bezoeken, ….)

De Handicar is een dienst die rolstoelgebruikers of mensen die zich tijdelijk of blijvend niet zelfstandig kunnen verplaatsen met eigen- of openbaar vervoer helpt. Het OCMW beschikt hiervoor over een minibus met lift met volgende vervoersmogelijkheden:

-4 rolstoelen + 1 inzittende / begeleider

-3 rolstoelen + 2 inzittenden / begeleiders

-2 rolstoelen + 4 inzittenden / begeleiders - 1 rolstoel + 5 inzittenden / begeleiders

De chauffeurs van de Handicar zijn vrijwilligers.

 

Artikel 2: Lidmaatschap/gebruiksvoorwaarden/kostprijs

Lidmaatschap DAV

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst Aangepast Vervoer moet de gebruiker DAV-lid worden en voldoen aan de opgelegde voorwaarden (zie verder). MMC leden betalen een jaarlijks lidgeld met uitzondering van:

- gebruikers van DVC Stede Akkers

Voor MMC en Handicar wordt bijkomend voor elke rit een kilometerprijs gerekend. Voor de begeleiding van minder mobielen is geen kilometerprijs van toepassing. De tarieven van het lidgeld en kilometerprijs staan in de bijlage van dit reglement. Wie DAV-lid wil worden, contacteert het onthaal van Stede Akkers.

 

Voorwaarden gebruik dienstverlening MMC

Enkel DAV-leden die wonen in Hoogstraten kunnen gebruik maken van de MMC. De DAV volgt hiervoor de regels van moederorganisatie Taxistop. Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden: - een inkomen hebben dat lager is dan tweemaal het leefloon. Dit wordt nagekeken door de sociale dienst van het OCMW. Bewoners van WZC Stede Akkers en gebruikers van DVC Stede Akkers worden vrijgesteld van dit inkomensonderzoek.

-

ontbreken van openbaar vervoer op het aangevraagde traject, tenzij de toestand van de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt.

 

- ondertekenen van een afsprakennota (zie bijlage 3)

Voor de berekening van de kilometervergoeding per rit, wordt het aantal kilometers gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de woonplaats van de gebruiker en die van de chauffeur om de kosten te beperken. Er wordt gewerkt met een minimumvergoeding per rit. Betaling gebeurt in de regel contant aan de chauffeur na de rit.

 

Voorwaarden gebruik dienstverlening Handicar

DAV-leden die wonen in Hoogstraten en verenigingen van Hoogstraten kunnen gebruik maken van de Handicar. Ook voor buitendorpse openbare zorginstellingen, waarmee het OCMW Hoogstraten een akkoord gesloten heeft, kan er gereden worden.

De Handicar wordt enkel met chauffeur ter beschikking gesteld. De chauffeur:

-is vervoerder en géén begeleider

-helpt bij het in- en uitstappen

-beslist bij ijzel, sneeuw of dichte mist of de rit kan doorgaan

-is verantwoordelijk voor het degelijk gebruik van de elektronische lift en het vastzetten van de rolstoelen met de voorziene riemen

-is verantwoordelijk voor het degelijk beveiligen van alle passagiers met de voorziene riemen of gordels

-kan bij het parkeren op voor personen met een handicap bestemde parkeerplaatsen gebruik maken van de bijzondere parkeerkaart van de persoon die op dat moment wordt vervoerd

De afrekening gebeurt maandelijks per factuur. Er wordt gewerkt met een minimumvergoeding per maand.

 

Uitzondering Dagverzorgingscentrum Stede Akkers

Voor vervoersaanvragen van gebruikers van DVC Stede Akkers van en naar het DVC wordt geen kilometervergoeding gehanteerd maar een forfaitaire toeslag per verblijfsdag in het DVC. De DAV kan in dit geval ook ingeschakeld worden voor gebruikers van het DVC die niet in Hoogstraten wonen. Het tarief staat in de bijlage van dit reglement.

 

Artikel 3: Aanvragen

Gebruikers vragen een rit aan via het onthaal Stede Akkers.

Aanvragen begeleiding minder mobielen

DAV-leden doen een aanvraag minimum 3 werkdagen vooraf. De aanvraag wordt geregistreerd op een aanvraagformulier waarna een vrijwillige begeleider wordt gezocht voor de gevraagde verplaatsing.

 

Aanvragen rit MMC

DAV-leden doen een aanvraag minimum 3 werkdagen vooraf. De aanvraag wordt geregistreerd op een aanvraagformulier waarna een vrijwillige chauffeur wordt gezocht voor de gevraagde rit.

 

Aanvragen rit Handicar

DAV-leden doen een aanvraag binnen volgende termijnen:

- voor ritten op weekdagen minimum 3 werkdagen vooraf

- voor ritten tijdens het weekend minimum een week vooraf

Bij de aanvraag vermeldt de gebruiker hoeveel personen er met een rolstoel vervoerd moeten worden en hoeveel personen er als begeleider meegaan. De aanvraag wordt geregistreerd op een aanvraagformulier waarna een vrijwillige chauffeur wordt gezocht voor de gevraagde rit.

 

Bevestiging

In functie van de beschikbaarheid van vrijwilligers, krijgt de gebruiker een bevestiging of de gevraagde rit kan plaatsvinden of moet geweigerd worden. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij zich verder houdt aan de afspraken over de opgegeven tijdsduur, start- en aankomstplaats.

Artikel 4: Last minute aanvragen

Aanvragen die worden gedaan minder dan 3 werkdagen vooraf kunnen in bepaalde omstandigheden in behandeling genomen worden.

 

Voor de dringende behandeling van laattijdige aanvragen kan een administratiekost ‘aanvraag last minute’ aangerekend worden.

 

Artikel 5: Annulering

Bij annulering minder dan drie dagen voor aanvang van de rit kan een administratiekost ‘laattijdige annulering’ aangerekend worden.

Bij annulering van een rit op het moment dat de chauffeur al vertrokken is, worden de kilometers aangerekend die de chauffeur afgelegd heeft.

 

Artikel 6: Dispatching

De dispatching van de DAV gebeurt door vrijwilligers. De aanvragen komen binnen bij het onthaal maar het toewijzen van ritten gebeurt door een team vrijwilligers onder toezicht en begeleiding van het lokaal dienstencentrum.

 

Artikel 7: Doorverwijzen aanvragen

OCMW Hoogstraten is aangesloten bij RolMobiel, een dienst aangepast vervoer georganiseerd vanuit Welzijnszorg Kempen voor het arrondissement Turnhout. Wanneer de Handicar van OCMW Hoogstraten niet beschikbaar is, wordt er doorverwezen naar RolMobiel. RolMobiel kan ook beroep doen op onze Handicar. Dit enkel indien er tussen het eindmoment van vastleggen eigen Handicar voor inwoners Hoogstraten (met name drie werkdagen voor de rit en de twee werkdagen zoals vooropgesteld door RolMobiel) zich een mogelijkheid voordoet. Het OCMW ontvangt voor deze ritten een compensatievergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2: EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE INZET VAN VRIJWILLIGERS

Algemeen

Alle vrijwilligers ondertekenen een afsprakennota met het OCMW waarin de wederzijdse rechten en plichten staan beschreven conform de wetgeving op het vrijwilligerswerk.

 

Verkeersovertredingen

Het OCMW verleent geen tussenkomst in de betaling van boetes voor (verkeers)overtredingen, begaan door vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerstaak.

 

Dienst Aangepast vervoer

Chauffeurs

 

Chauffeurs van de MMC dienen te beschikken over een eigen wagen, een geldige autoverzekering en een geldig rijbewijs. Voor alle chauffeurs is op vastgestelde tijdstippen een medische keuring voorzien. De chauffeur is steeds zelf verantwoordelijk dat er reglementair gereden wordt. Indien een gebruiker hier niet mee akkoord gaat kan deze rit door de chauffeur geweigerd worden. Alle chauffeurs MMC ondertekenen ook een aparte afsprakennota van Taxistop.

 

Verzekering

Het OCMW sluit voor de chauffeurs en de gebruikers een gepaste verzekering af die ook geldt voor het buitenland. Elk lid van de MMC is verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die toegebracht wordt aan derden tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verloop van de rit. De chauffeurs zijn verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Zie polis KBC 28.969.144. Verder zijn de wagens van de vrijwillige chauffeurs verzekerd door een omniumpolis voor dienstverplaatsingen. Zie polis KBC 91.765.061. Voor de Handicar is er een extra bijstandsverzekering afgesloten via VTB-VAB. Zie polis KBC C132.9408.9168. De MMC is aangesloten bij Taxistop Gent. Er is een omniumverzekering voorzien vanuit Taxistop die ook geldt voor het buitenland. In deze verzekering is er een vrijstelling voorzien bij een totaal verlies van de wagen. Deze vrijstelling bedraagt 10% van de schade met een minimum van € 123,95 en een maximum van € 247,89. Bij gedeeltelijke schade is er geen vrijstelling op voorwaarde dat de wagen in een door Ethias erkende garage hersteld wordt.

 

 

Medische keuring

 

Als aanbieder van dienstverlening wil het OCMW de juiste voorzorgen nemen om deze dienst comfortabel en veilig te organiseren voor de gebruiker. Chauffeurs zullen zich daarom onderwerpen aan een verplichte medische controle bij de bedrijfsgeneeskundige dienst van het OCMW bij aanvang van de werkzaamheden en verder met volgende frequentie:

 

Voor MMC en Handicar bij het bereiken van volgende leeftijdsgrenzen:

vanaf 18 jaar: om de 10 jaar controle

vanaf 40 jaar: om de 5 jaar controle

vanaf 70 jaar: om de 2 jaar controle

vanaf 80 jaar: exitgesprek met keuzemogelijkheid stopzetten engagement of opnemen andere vrijwilligerstaak

 

Een tussentijdse controle kan gevraagd worden door de chauffeur mits aanvaardbare motivatie. Een tussentijdse controle kan ook gevraagd worden door het dienstencentrum in functie van een evaluatiegesprek, na een zware medische ingreep, bij signalen van afnemende gezondheid, bij herhaalde fouten, e.d.

 

BIJLAGE 3: AFSPRAKENNOTA LEDEN DIENST AANGEPAST VERVOER

De dienstverlening van de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) bestaat uit de organisatie van vervoer voor minder mobielen via:

begeleiding zonder auto vervoer met personenauto via de Minder Mobielen Centrale (MMC) - vervoer met een personenbusje met rolstoellift (Handicar).

 

Alle medewerkers van de DAV zijn vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in om leden te vervoeren en hebben daarbij geen enkel financieel of materieel gewin. Ze doen dit binnen de grenzen van deze afsprakennota. Alle leden worden daarom gevraagd om dit document te lezen en ondertekenen voor akkoord.

 

Contact

Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Hoogstraten, Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, vervoer.ocmw@hoogstraten.be. Bereikbaar op werkdagen van maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 15u30 via de onthaalbalie van het Lokaal Dienstencentrum STEDE AKKERS.

 

Aanvraag vervoer

Om vervoer aan te vragen contacteert het DAV lid het onthaal ten laatste drie werkdagen vooraf. Voor een rit in het weekend met de handicar is dat een week vooraf. Hij of zij reserveert zo snel mogelijk en wacht niet tot het laatste ogenblik. Voor laattijdige aanvragen zonder motivatie, kan een administratiekost van 10 euro aangerekend worden. Vervoer reserveren kan alleen via bovenstaand contactadres, niet via de chauffeur of de dispatching.

 

Bij de reservatie wordt volgende informatie gegeven:

•plaats en uur van ophalen

•bestemming

•aantal haltes

•wachttijd en uur van vertrek

•of er een begeleider meegaat, een rolstoel, rollator, huisdier, enzovoort. Aangevraagd vervoer wordt door de dispatching bevestigd zodra er een chauffeur gevonden is. Pas dan is het lid zeker dat het vervoer kan plaatsvinden.

De registratie van een vervoersaanvraag biedt geen garantie dat de aanvraag wordt uitgevoerd. Mochten er uitzonderlijk problemen rijzen met een vervoersaanvraag, dan probeert de DAV het lid zo snel mogelijk te verwittigen.

Bij extreem slecht weer bepaalt de chauffeur of begeleider of hij het vervoer uitvoert of niet en verwittigt hiervan de DAV.

Het lid houdt zich aan de afspraken die met de DAV zijn gemaakt. Aan de chauffeur of begeleider kan niet gevraagd worden om naar een andere bestemming of op een ander tijdstip te rijden of te gaan. Evenmin kunnen er meer mensen meerijden of gaan dan afgesproken.

 

Lidgeld

Het lidgeld voor de MMC centrale bedraagt 12 euro/persoon voor een kalenderjaar. Voor een koppel komt dit op 18 euro. Vanaf 1 juli halveert het lidgeld. Voor de Handicar moet geen lidgeld betaald worden. Het lid ontvangt een factuur voor het lidgeld van de MMC in de maand die volgt op de eerste rit.

 

Kostprijs vervoer

Begeleiding zonder auto

Er wordt geen kilometerprijs gevraagd.

 

Minder Mobielen Centrale

De kilometerprijs bedraagt 0,35 euro/km met een minimum van 5 euro per rit. De kilometers worden geteld vanaf de woning van de chauffeur tot diens terugkeer thuis. De ritprijs kan dus variëren naargelang de woonplaats van de chauffeur en de beschikbaarheid van een chauffeur in uw buurt, en de route die een chauffeur neemt. Een lid betaalt zijn rit onmiddellijk en contant aan de chauffeur en bij voorkeur gepast. Na betaling geeft de chauffeur een ontvangstbewijs. Uitzonderingen kunnen worden aangevraagd via de verantwoordelijke van de DAV. In dit geval kan de betaling eventueel achteraf gebeuren via factuur.

 

Handicar

De kilometerprijs bedraagt 0,35 euro/km met een minimum van 10 euro per factuur. De kilometers worden geteld vanaf de standplaats in de Jaak Aertslaan te Hoogstraten. De maximumafstand die gereden wordt vanaf het adres van de gebruiker bedraag 60 kilometer, tenzij per uitzondering na de nodige motivatie. Ritten met de Handicar worden altijd betaald via een factuur.

 

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten zoals parkeergeld, zijn ten laste van het DAV-lid.

 

Passagiers

Per rit kan een begeleider gratis meerijden op voorwaarde dat dit bij de reservatie werd doorgegeven. Worden twee of meer leden samen vervoerd, dan wordt de kilometervergoeding gedeeld door het aantal vervoerde leden.

 

Verzekering

Tijdens het vervoer door de MMC is het lid gedekt door een bijkomende verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid via Taxistop. Begeleiders die geen lid zijn van de DAV, zijn niet gedekt door bovengenoemde verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor het vervoer met de Handicar heeft OCMW Hoogstraten een eigen verzekering afgesloten. De kost van die verzekeringen zijn in het lidmaatschap begrepen. De chauffeur of de DAV zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen een gebouw zoals o.a. winkel, ziekenhuis, privéwoning, . . .

 

Annulering

Annulering van een rit kan bij uitzondering en tijdens de openingsuren van de DAV en ver genoeg vooraf zodat de DAV de chauffeur nog kan verwittigen vóór aanvang van de rit. Bij annulering minder dan drie dagen voor aanvang van de rit, kan een administratiekost ‘laattijdige annulering’ aangerekend worden.

Bij annulering van een rit op het moment dat de chauffeur al vertrokken is, worden de kilometers aangerekend die de chauffeur afgelegd heeft. 7

 

Bijkomende bepalingen

Wachttijd

De DAV zorgt voor vervoer van deur tot deur. Voor een consultatie in het ziekenhuis brengen onze chauffeurs u tot aan het kabinet van de arts. Onze chauffeurs wachten in principe maximaal 1 uur. Wordt deze wachttijd, mits akkoord van de chauffeur, overschreden of overlapt de wachttijd de normale periode voor lunch of diner, dan zal de gebruiker aan de chauffeur een koffie/frisdrank of desgevallend een lichte maaltijd (vb. broodje of gebak) aanbieden.

 

Zelfstandigheid gebruiker

Het lid kan, mits enige ondersteuning, zelfstandig in en uit de wagen stappen. Ook van de gebruikers van een elektrische scooter of rolstoel, wordt verwacht dat ze in de handicar kunnen overstappen in een gewone autostoel omdat het type voertuig zich niet laat verankeren in de handicar. Het vervoer van personen in een elektrische scooter of rolstoel gebeurt daarom ook volledig op eigen risico en de gebruiker zal zelf een verzekering nemen tegen de mogelijke risico’s.

Minderjarigen en personen met verminderde zelfredzaamheid worden vergezeld door een ouder, voogd of begeleider.

 

Verkeersreglement

Voor kinderen jonger dan 18 en kleiner dan 1m35 zorgt het lid zelf voor een reglementair kinderzitje. De DAV vervoert geen goederen. Het algemeen verkeersreglement is steeds van toepassing.

 

Stiptheid

Het DAV-lid is tijdig vertrekkensklaar zodat de chauffeur niet hoeft te wachten.

Chauffeurs hebben het laatste woord

De chauffeurs blijven ten allen tijd de baas in hun voertuig of de Handicar. Niet alle chauffeurs willen bijvoorbeeld een huisdier in hun wagen. Bij de reservatie wordt gemeld wanneer een huisdier meegaat. Bij het niet naleven van de afspraken kan de chauffeur weigeren om de rit uit te voeren.

 

Sancties

Kosten die ontstaan door het niet naleven van de afspraken zijn ten laste van het DAV-lid. De DAV behoudt zich het recht voor om ritten te weigeren bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienst, bij storend of ongehoord gedrag, of bij wanbetaling. Om diezelfde redenen kan de DAV het lidmaatschap eenzijdig stopzetten.

 

 

BIJLAGE 4: REGLEMENT DUOFIETS

Artikel 1: Doelstelling

Met de terbeschikkingstelling van een duofiets willen we minder mobiele inwoners van Hoogstraten een alternatief bieden voor de verplaatsing met een gewone fiets om vier redenen:

puur functioneel, voor verplaatsingen over korte afstand

als stimulans om te bewegen

recreatief

om redenen van duurzaamheid, als alternatief voor de auto

 

Artikel 2: Reservatie

De duofiets wordt beheerd door de Dienst Aangepast Vervoer (DAV). De reservaties worden genoteerd in een gedeelde digitale agenda in volgorde van aanvraag tot maximum één jaar vooraf. De standplaats van de fiets is in de afgesloten fietsenberging in de Jaak Aertslaan. 8

 

Artikel 3: Doelgroepen

De duofiets staat prioritair ter beschikking voor klanten van de DAV en activiteiten van het Woonzorgcentrum (WZC). In tweede instantie kan de fiets gebruikt worden door bewoners van Campus Stede Akkers, Hoogmark en door externe aanvragers.

 

Artikel 4: Klanten DAV

De duofiets wordt aangeboden als duurzaam, gezond en goedkoop alternatief voor een rit met personenauto of Handicar en dat voor korte functionele verplaatsingen (met begeleiding). Het gaat om ritten in de buurt van Campus Stede Akkers naar kapper, arts, ter ontspanning … . Hiervoor moet geen kilometervergoeding worden betaald. De DAV reserveert de fiets via de digitale agenda en beschikt over een eigen sleutel.

 

Artikel 5: Activiteiten WZC

De paramedische dienst van het WZC kan de fiets rechtstreeks reserveren voor activiteiten met bewoners van het WZC. Zij halen de sleutels op aan het onthaal.

 

Artikel 6: Bewoners Campus Stede Akkers en Hoogmark

Bewoners van de Jaak Aertslaan, Homiva en Hoogmark kunnen de duofiets gratis gebruiken voor een fietstocht op eigen initiatief en met eigen begeleider. Ze doen een aanvraag via het onthaal van Stede Akkers tijdens de kantooruren. Gebruikers ondertekenen een verklaring met afspraken over verantwoordelijkheid en schadegevallen en krijgen dan een uitleensleutel van de berging + de fietssleutel. De fietstocht begint en eindigt op Campus Stede Akkers binnen de kantooruren.

De gebruiksduur is in principe één dag. Een aanvraag voor in het weekend en op feestdagen is mogelijk, maar dan wordt de sleutel op de laatste voorafgaande werkdag tijdens kantooruren opgehaald aan het onthaal en terug ingeleverd op een vooraf afgesproken plaats.

Voor aanvang van de fietstocht zal een kopie van de identiteitskaart als borg in bewaring gegeven worden aan het onthaal. Gebruikers staan verder zelf in voor het goed verloop van de fietstocht en het tijdig inleveren van de duofiets en uitleensleutels.

 

Artikel 7: Externe aanvragers

Iedere inwoner van Hoogstraten met een mobiliteitsbeperking kan de duofiets gebruiken voor een fietstocht op eigen initiatief en met eigen begeleider. Voor hen gelden dezelfde afspraken als voor bewoners Campus Stede Akkers, maar er wordt een vergoeding gevraagd van 5 euro per dag. Wil men de duofiets gebruiken voor vertrek en aankomst op een andere plek dan Campus Stede Akkers, dan moet er gebruik gemaakt worden van de Handicar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De DAV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke verkeersovertredingen of –ongevallen en heeft daarvoor geen verzekering afgesloten. De gebruiker staat zelf in voor de naleving van het verkeersreglement en het afsluiten van de nodige verzekeringen, zowel voor de bestuurder als passagier van de duofiets.

 

VERKLARING EN AFSPRAKENNOTA

De Aanvrager:

Naam ...................................................................................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................................................................... 

 

Telefoonnummer .......................................................................................... …………………………………………………………………..

Gaat akkoord met het reglement op het gebruik van de duofiets en onderstaande bijkomende afspraken en verklaring voor het gebruik van de duofiets van de Dienst Aangepast Vervoer van OCMW Hoogstraten

van ................................................................................. tot ................................................................................................

Met volgende passagier / bestuurder:

Naam ................................................................................................................................................................................... Adres....................................................................................................................................................................................

en verklaart een uitleensleutel van de berging + de fietssleutel in ontvangst te hebben genomen.

Waarborg

De duofiets is een duur voertuig. We verwachten dat gebruikers er met grote zorg mee omgaan. Om die reden wordt een kopie van de identiteitskaart genomen.

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Aanvrager

ontvangen sleutel

teruggave sleutel

 

 

AFSPRAKEN GEBRUIK DUOFIETS

Schade

De gebruiker is aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de duofiets die tijdens ontlening gebeurt. Ook bij verlies van een sleutel. Uitzondering is de normale sleet aan banden, remmen, … De DAV controleert dit en maakt zo mogelijk een foto als bewijsstuk van elke schadegeval. De vergoeding van de schade wordt in onderling overleg geregeld. Lukt dit niet dan wordt een gerechtelijke procedure gestart.

 

Gebruik

De duofiets wordt zonder handleiding of begeleiding ter beschikking gesteld. Wenst men uitleg of een demo dan kan die na voorafgaande afspraak worden gegeven. Enkel leden van de dienst aangepast vervoer kunnen door een vrijwilliger begeleid worden.

 

Sleutel

De gebruiker bewaart de sleutel op een veilige plaats en ziet er op toe dat de fietsberging goed afgesloten is.

Aansprakelijkheid

De DAV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. De gebruiker verklaart te weten hoe hij met het voertuig moet omgaan, passagiers veilig kan laten opstappen en zich conform de reglementen in het verkeer moet begeven. 10

 

Algemene voorwaarden

De gebruiker verbindt er zich toe:

na de rit de fiets achter te laten zoals hij deze heeft aangetroffen. Dat wil zeggen op de oorspronkelijke plek en in correcte en nette staat.

de fiets niet te laten gebruiken door andere personen dan waarvoor hij werd gereserveerd.

de dienst aangepast vervoer zo snel mogelijk te verwittigen indien er zich een probleem voordoet. - de dienst aangepast vervoer heeft te allen tijde het recht de ter beschikking gestelde duofiets te controleren op het correcte gebruik ervan.

bij niet naleving van deze afspraken kan toekomstig gebruik van de duofiets aan de gebruiker geweigerd worden.

 

Pech of ongeval

Bij pech of ongeval verwittigt de gebruiker zo snel mogelijk de dienst aangepast vervoer via het telefoonnummer dat vermeld staat op het kaartje aan de fietssleutel.