MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In februari 2013 heeft de gemeenteraad het huishoudelijk reglement voor gebruik van openbare speelpleinen goedgekeurd.Dit reglement dient om volgende redenen te worden aangepast:

        In dit reglement wordt nog verwezen naar de politieverordening zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 december 2010. Deze verordening is intussen vervangen door het Uniform Gemeentelijk Politiereglement stad Hoogstraten, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 augustus 2021.

        Met de aansluiting van stad Hoogstraten op Generatie Rookvrij willen we ook roken en vapen op de speelpleinen verbieden. Dit is al in het collegebesluit van 9 maart 2023 over Generatie Rookvrij opgenomen, maar nog niet in dit reglement over het gebruik van de speelpleinen.

Hierbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het reglement in een eenvoudigere, minder ambtelijke taal te herschrijven.

Daarnaast zijn de borden waarop het reglement is gepubliceerd op de speelpleinen zelf nog in de oude huisstijl van de stad gemaakt. Er is gevraagd deze borden te vervangen door borden in de nieuwe huisstijl. Het is aangewezen om bij vervanging van deze borden een actueel en correct reglement mee te delen.

 

Dit ontwerp van aangepast reglement is op 6 september 2023 ter advies voorgelegd aan de stuurgroep jeugdraad. De stuurgroep jeugdraad gaf een positief advies. Wel werd voorgesteld om bij artikel 5 het verbod op gebruik van verdovende middelen toe te voegen. Het is zeker zinvol om de gebruikers daarop te wijzen. Dit is dus toegevoegd aan het ontwerp van aangepast reglement. Maar deze verbodsbepaling is wel aangevuld tot 'verdovende, stimulerende, verboden of bewustzijnsverruimende middelen'.
Noot: bepaalde verbodsbepalingen zijn op zich reeds specifiek opgenomen in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten. Maar het is naar bekendmaking ter plaatse aangewezen deze ook in dit reglement duidelijk te vermelden.

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Raadsbesluit van 25 februari 2013 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor gebruik van openbare speelpleinen.

        Raadsbesluit van 23 augustus 2021 tot goedkeuring van de aanpassing en uitbreiding van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten.

        Collegebesluit van 9 maart 2023 tot goedkeuring van deelname aan het initiatief Generatie Rookvrij en bepalen van de rookvrije zones.

        Advies jeugdraad Hoogstraten van 6 september 2023.

 

Argumentatie

 

Het reglement voor gebruik van de openbare speelpleinen is niet meer afgestemd op de andere geldende besluiten en reglementen van het stadsbestuur. Een actualisering van dit reglement is nodig.

Activiteiten of handelingen die niet expliciet zijn vermeld in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten kunnen toch worden bestraft mits dit in de voorschriften van een huishoudelijk reglement van het openbaar domein is opgenomen. Dit conform hoofdstuk 7 - diverse vormen van overlast, artikel 1.7.7. Inbreuken op huishoudelijk reglement van (delen van) het openbaar domein, van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten. Zo kan bijv. handhaving worden voorzien op het verbod om te roken of vapen op openbare speelpleinen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We voorzien in groene ontmoetings-, sport- en speelplekken" van het meerjarenplan, met actienummer: 1/4/1/1, en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college beslist akkoord te gaan met bijgevoegd ontwerp van aangepast huishoudelijk reglement over het gebruik van openbare speelpleinen.

Artikel 2:

Het college beslist dit aangepast huishoudelijk reglement over het gebruik van openbare speelpleinen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.