MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De gemeenteraad keurde op 22 juni 2020 het aangepast reglement vrijetijdscheque goed. De vrijetijdscheque is een subsidie aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tot en met 18 jaar, woonachtig in Hoogstraten met het oog op vrijetijdsparticipatie.

 

De grootste groep van rechthebbenden voor de vrijetijdscheque betreffen kinderen en jongeren en gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Om te kunnen controleren of aanvragers effectief recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, heeft stad Hoogstraten toegang tot deze gegevens uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Hiervoor dient de overeenkomst tussen KSZ en stad Hoogstraten ondertekend te worden en ter kennisname worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Uitbreiding reglement vrijetijdsparticipatie kwetsbare kinderen en jongeren voor de aankoop van materiaal & kledij voor zover deze verbonden zijn met of noodzakelijk zijn voor de deelname aan jeugd-, sport- en/of socioculturele vereniging, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2020.

 

 

Argumentatie

 

Om in 2024 -2025 aanspraak te kunnen blijven maken op de gegevens uit de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) dienen we reglementen die hier betrekking op hebben voor te leggen aan de KSZ.

 

Sinds dit jaar worden rechthebbenden op de vrijetijdscheque per brief geïnformeerd. Dit werd nog niet eerder opgenomen in het reglement, waardoor er een wijziging van het reglement nodig is. Volgend artikel wordt toegevoegd aan het reglement onder HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied - artikel 2: Rechthebbenden op de vrijetijdscheque zullen hiervan per brief geïnformeerd worden.

 

Aan het college van burgemeester en schepen wordt gevraagd om de aanvulling in het reglement rond de vrijetijdscheque goed te keuren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We werken aan de bestrijding van kinderarmoede" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/1/2/1, beleidsitem: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid met nummer 909-00 en algemeen rekeningnummer: 64706899.

 

Dit besluit heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het college neemt kennis van de volgende voorgestelde aanpassingen aan het reglement vrijetijdschequecheque en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad:

 

Reglement

HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied

Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de gemeentebegroting, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement subsidieert het stadsbestuur Hoogstraten vrijetijdsparticipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen jongeren aan  jeugd – sport en socioculturele activiteiten in de vrije tijd mits zij voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement.

 

Artikel 2: Rechthebbenden op de vrijetijdscheque zullen hiervan per brief geïnformeerd worden.

 

HOOFDSTUK II: Voorwaarden

Artikel 3 : Onder maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren wordt verstaan:

        Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming;

        Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling;

        Kinderen of jongeren die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere jeugdzorg;

        Een uitzondering kan gemaakt worden op advies van de sociale dienst.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar en wonen in Hoogstraten, komen in aanmerking voor deze toelage.

 

HOOFDSTUK III: Deelname aan het jeugd – sport en socioculturele aanbod van erkende verenigingen en organisaties in de vrije tijd

Artikel 4: Toelage - Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren kunnen een toelage bekomen voor: lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen, wedstrijden, deeltijds kunstonderwijs en lessenreeksen van minimaal 5 momenten die tijdens de vrije tijd aangeboden worden door erkende jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen of organisaties. De standaardtoelage bedraagt minimaal 50% met een maximum van 200 euro per kind of jongere per jaar.

Indien de aanvrager instemt met een sociaal onderzoek kan het percentage van de toelage en het maximum bedrag verhoogd worden.

Artikel 5: Procedure - Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren dienen een aanvraag in aan de hand van een daartoe bestemd formulier bij de sociale dienst, bij de dienst cultuur en vrije tijd of online via de website van stad Hoogstraten.
Aanvragen voor een toelage tot 50% worden behandeld door de dienst cultuur en vrije tijd. Aanvragen voor een toelage boven 50% worden behandeld door de sociale dienst. De sociale dienst en de dienst cultuur en vrije tijd controleren de voorwaarden en nemen contact op met de betreffende vereniging/organisatie ter controle van de inschrijving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt jaarlijks kennis van de toegekende budgetten in geval van een aanvraag tot 50%. Het bijzonder comité neemt een beslissing over het dossier, bij een aanvraag hoger dan 50%. De behandelende dienst brengt de aanvrager en de vereniging of organisatie op de hoogte. De goedgekeurde toelage wordt rechtstreeks gestort aan de vereniging of organisatie. Per uitzondering kan dit rechtstreeks aan de aanvrager, mits het voorleggen van een betaalbevestiging van de vereniging of organisatie.


HOOFDSTUK IV:  Toelage voormateriaal & kledij voor zover deze verbonden zijn met of noodzakelijk zijn voor deelname aan jeugd-, sport- en/of socioculturele vereniging en organisaties in de vrije tijd.

Artikel 6: Toelage Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren kunnen een toelage bekomen voor materiaal & kledij voor zover deze verbonden zijn met of noodzakelijk zijn voor deelname aan een jeugd-, sport- en/of socioculturele vereniging, deeltijds kunstonderwijs en lessenreeksen van minimaal 5 momenten die tijdens de vrije tijd aangeboden worden door erkende jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen of organisaties. De standaardtoelage bedraagt minimaal 50% met een maximum van 50 euro per kind of jongere per jaar.

Indien de aanvrager instemt met een sociaal onderzoek kan het percentage van de toelage en het maximum bedrag verhoogd worden.

Artikel 7: Procedure Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren dienen een aanvraag in aan de hand van een daartoe bestemd formulier bij de sociale dienst, bij de dienst cultuur en vrije tijd of online via de website van stad Hoogstraten.
Aanvragen voor een toelage tot 50% worden behandeld door de dienst cultuur en vrije tijd. Aanvragen voor een toelage boven 50% worden behandeld door de sociale dienst. De sociale dienst en de dienst cultuur en vrije tijd controleren de voorwaarden en nemen contact op met de betreffende vereniging/organisatie ter controle van de inschrijving.

Het college van burgemeester en schepenen neemt jaarlijks kennis van de toegekende budgetten in geval van een aanvraag tot 50%. Het bijzonder comité neemt een beslissing over het dossier, bij een aanvraag hoger dan 50%. De goedgekeurde toelage wordt rechtstreeks gestort aan de aanvrager, mits het voorleggen van een betaalbevestiging van de aankopen van materiaal of kledij en inschrijvingsbewijs of ledenkaart.

Artikel 8: Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren moeten lid zijn bij jeugd-, sport- en/of socioculturele vereniging of ingeschreven zijn voor meerdaagse kamp of lessenreeks om aanspraak te kunnen maken op de toelage materiaal en kledij voor zover deze verbonden zijn met of noodzakelijk zijn.

HOOFDSTUK V: Toelage deelname aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod

Artikel 9: Toelage - Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren kunnen een korting van 50% bekomen voor: inschrijvingsgelden voor het gemeentelijk jeugd, sport en cultuuraanbod, een dagticket voor de Mosten en tickets voor kinder/jeugdvoorstellingen en workshops van GC Hoogstraten.

Artikel 10: Procedure - Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren doen eenmaal per jaar een aanvraag aan de hand van een daartoe bestemd formulier bij de sociale dienst of bij de dienst cultuur en vrije tijd. De dienst cultuur en vrije tijd controleert de voorwaarden en brengt de aanvrager op de hoogte. Bij goedkeuring wordt de korting steeds rechtstreeks van het te betalen bedrag afgehouden.

HOOFDSTUK VI: Betwisting

Artikel 11: Alle niet in het reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering ervan, worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen.

HOOFDSTUK VII:Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Artikel 12: §1. Dit reglement heft het vorige gemeentelijke subsidiereglement voor  vrijetijdsparticipatie kwetsbare kinderen en jongeren op. §2. Dit reglement treedt in werking vanaf  28 mei 2024.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.