MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geconsolideerde jaarrekening 2023 van de stad en het OCMW Hoogstraten (met volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) is beschikbaar.

 

Juridische grond

 

        Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningestelsels geeft op zijn beurt uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018.

 

Argumentatie

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van het OCMW Hoogstraten geeft - voor de tussenkomst door de stad (!) - volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een tekort genoteerd van 351 600 EUR.

•bij de investeringen is er een overschot van 1 058 085 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: - 814 863 EUR

•autofinancieringsmarge : - 1 008 687 EUR

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van het OCMW Hoogstraten geeft - na de tussenkomst door de stad (!) - volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 463 264 EUR.

•bij de investeringen is er een overschot van 1 058 085 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: 0 EUR

•autofinancieringsmarge : - 193 824 EUR

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van de stad Hoogstraten geeft - voor de tussenkomst door de stad aan het OCMW (!) -volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 11 329 094 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 5 509 354 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: -+ 5 246 350 EUR

•autofinancieringsmarge : 10 524 254 EUR

 

 

De enkelvoudige jaarrekening 2023 van de stad Hoogstraten geeft - na de tussenkomst door de stad aan het OCMW (!) volgende kerncijfers:

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 10 514 230 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 5 509 354 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: + 4 431 487 EUR

•autofinancieringsmarge : 9 709 391 EUR

 

De geconsolideerde jaarrekening 2023 van de stad en het OCMW Hoogstraten (met volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) is beschikbaar.

•in de exploitatie wordt een overschot genoteerd van 10 977 494 EUR.

•bij de investeringen is er een tekort van 4 451 269 EUR.

•budgettair resultaat van het boekjaar: +4 431 487 EUR

•autofinancieringsmarge : 9 515 567 EUR

 

 

Deze jaarrekening 2023 zal voorgelegd worden aan:

 

        college en vast bureau van 9/4/2024

        commissie van financiën op 15 april 2024

        gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2024

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het vast bureau gaat akkoord met de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) zoals vastgesteld door het vast bureau voor wat betreft het OCMW en vraagt deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 2:

Het vast bureau gaat akkoord met de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) voor wat betreft het gedeelte van de stad en vraagt deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 3:

Het vast bureau gaat akkoord met de jaarrekening 2023 (volgnummer budgettaire boekhouding 95295 en volgnummer algemene boekhouding 30624) voor wat betreft de consolidatie van stad en OCMW en vraagt deze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.