MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Tijdens de mobiliteitsraad is er aangegeven dat het Elsakkerbos druk bezocht wordt via de Strijbeekseweg, maar dat hier geen parkeerplaatsen voorzien zijn. De bezoekers parkeren hun wagen dan langs de kant van de weg, vaak ook gedeeltelijk op het fietspad, maar daar is de weg eigenlijk niet op voorzien, en dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zowel voor automobilisten als voor fietsers en voetgangers.

 

Dit is opgenomen met ANB, en ze staan er niet direct voor open om hier parkeerplaatsen te voorzien. Zij zijn van mening dat er al voldoende parkeerplaatsen zijn in de omgeving van het bos.

 

Er blijkt toch nood te zijn aan bijkomende parkeerplaatsen dicht tegen het bos. Aan de parking langsheen de Chaamseweg kunnen maar een beperkt aantal voertuigen staan. De parkeerplaatsen in het centrum van Meerle zijn te ver afgelegen voor ouderen of gezinnen met jonge kinderen. In de vergadering werd afgesproken te vragen aan het CBS contact op te nemen met ANB om toch parkeerplaatsen langsheen de Strijbeekseweg te plaatsen.

 

Na de mobiliteitsraad is het plan van ANB van het bos nogmaals bekeken, ook ter plaatse. Hieruit bleek dat er aan de Strijbeekseweg, ongeveer ter hoogte van de Markweg, een onverharde weg (berijdbaar door voertuigen) naar een parking ligt. Deze parking is onbekend bij het publiek en wordt nauwelijks gebruikt. Hier kunnen heel wat voertuigen staan.

 

Daarom nu het voorstel om eerst deze parking te promoten en te bewegwijzeren, en tegelijk een parkeerverbod in te stellen langsheen de Strijbeekseweg ter hoogte van de ingang van het bos en dit om parkeren langs de baan te voorkomen.

 

 

Juridische grond

 

          Artikels 119 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Artikels 56 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd dit blijvend politiereglement goed te keuren, conform de goedkeuring van de vaststellingsbevoegdheid door de gemeenteraad van 27 april 2020, alsook het plaatsen van bewegwijzering naar de parking.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

 

Er wordt een parkeerverbod ingesteld te Strijbeek vanaf kruising Klein Eyssel tot aan de grens met Nederland.  Dit wordt als volgt gesignaleerd:

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord opwaartse zwarte pijl ter hoogte van kruising  

Strijbeek met Klein Eyssel

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord dubbele zwarte pijl ter hoogte van Strijbeek

beide zijden straat om te duiden dat de reglementering over een afstand van meer dan 300 meter loopt.

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord opwaartse zwarte pijl ter hoogte van kruising

Strijkbeek met Markweg richting Nederland

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord neerwaartse pijl ter hoogte van grensovergang 

Nederland om het einde van de reglementering te duiden

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord opwaartse pijl ter hoogte van kruising Strijbeek

met grens Nederland richting België

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord opwaartse zwarte pijl ter hoogte van kruising

Strijbeek met Markweg

- Plaatsing bord E3 met wit onderbord neerwaartse pijl ter hoogte van kruising

Strijbeek met Klein Eyssel om het einde van de reglementering te duiden.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester een schepenen verleent goedkeuring voor het plaatsen van verwijspijlen naar de parking. Deze opdracht mag doorgegeven worden aan de technische dienst.

 

Artikel 3:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 4:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.