MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De wetgeving bepaalt dat elke woning die verhuurd wordt in het Vlaams Gewest moet voldoen aan een aantal minimale eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De eigenaar-verhuurder kan dit aantonen op basis van een conformiteitsattest.

 

Met het conformiteitsattest kan een eigenaar-verhuurder aantonen dat de woning voldoet aan de gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Bovendien wordt op het conformiteitsattest het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

          Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd;

          Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

          Het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, hierna  optimalisatiedecreet woningkwaliteit;

          Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking, hierna optimalisatiebesluit woningkwaliteit;

          De Vlaamse Codex Wonen van 2021;

          Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

          Het gemeentelijk retributiereglement op conformiteitsattesten d.d. 16 december 2019;

 

Argumentatie

 

De voormelde optimalisatieregelgeving zal de bepalingen rond de retributie m.b.t. de conformiteit van woningen wijzigen vanaf 1 januari 2021.

De relevante Vlaamse woonregelgeving, waaronder ook de optimalisatieregelgeving, wordt vanaf 1/01/2021 daarnaast ook gecoördineerd in een ‘Vlaamse Codex Wonen’ en een globaal ‘besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen’:

 

Oude regelgeving

Wijziging/vervanging vanaf 1/01/2021

Coördinatie vanaf 1/01/2021

Vlaamse Wooncode 15 juli 1997

=> Wordt gewijzigd door optimalisatiedecreet woningkwaliteit 29 maart 2019

=> Wordt gecodificeerd in Vlaamse Codex Wonen 2021

Woonkwaliteitsbesluit 12 juli 2013

=> Wordt vervangen door optimalitsatiebesluit woningkwaliteit 24 mei 2019

=> Wordt gecodificeerd in Besluit uitvoering Vlaamse Codex Wonen 2021

 

Oud artikel 8 van het optimalisatiebesluit woningkwaliteit; nieuw art. 3.9 Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 bepaalt dat voortaan de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest wordt vastgesteld door de gemeenteraad, rekening houdend met de daarin opgenomen maximumbedragen.

Gezien aan de afgifte van een conformiteitsattest steeds een conformiteitsonderzoek voorafgaat dat uitgevoerd wordt door een woningcontroleur die door de burgemeester wordt aangewezen, met een bijhorende administratieve verwerking, is het aangewezen om voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vast te stellen.

Indien er geen aanvraag is, en de behandeling van het dossier op initiatief van de gemeente zelf gebeurt, lijkt er ook geen vergoeding te kunnen worden gevraagd. Evenmin lijkt een vergoeding gevraagd te kunnen worden i.h.k.v. de nieuwe zgn. ‘waarschuwingsprocedure’ (oud art. 14bis Vlaamse Wooncode; nieuw art. 3.10 Vlaamse Codex Wonen 2021).

 

Overeenkomstig oud art. 3 van het besluit van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren; nieuw art. 4.167 Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, komen alleen woningen die voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, in aanmerking om verhuurd te worden door een sociaal verhuurkantoor, en dat een sociaal verhuurkantoor een conformiteitsonderzoek kan aanvragen voor het een hoofdhuurovereenkomst sluit met het oog op de onderverhuring van een woning of een kamer;

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie 6/15/59/1 van het meerjarenplan 2020-2025 op AR 7000099 BI 119-00 met een budget van ca. 175.000 EUR/jaar.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven)

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen, zoals gedefinieerd in het Besluit uitvoering Vlaamse Codex Wonen 2021.

Artikel 2

De retributie is niet verschuldigd indien er geen aanvraag is, m.n. indien de behandeling van het conformiteitsdossier op eigen initiatief van de burgemeester gebeurt, al dan niet na ontvangst van een melding over de mogelijk gebrekkige kwaliteit van een woning (in de zgn. ‘waarschuwingsprocedure’).

Artikel 3

De retributie is niet verschuldigd indien het conformiteitsattest wordt aangevraagd voor een woning of kamer die ingehuurd wordt door het sociaal verhuurkantoor of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Artikel 4

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

– 62,5 EUR op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning;

– 62,5 EUR op de behandeling van een aanvraag  van een conformiteitsattest voor een kamerwoning, verhoogd met 12,5 EUR per kamer, met een maximum van 1.250 EUR.

Artikel 5

De retributie is verschuldigd door de persoon die een conformiteitsattest aanvraagt.

Artikel 6

De retributie wordt betaald door middel van storting op het rekeningnummer en binnen de termijn vermeld in het schrijven van het gemeentebestuur.

Artikel 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

Het gemeentelijk retributiereglement op conformiteitsattesten d.d. 16 december 2019 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 8

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.