MOTIVERING

 

voorgeschiedenis en aanleiding

 

Stad Hoogstraten beschikt over een dagrecreatiedomein met zwemvijver, waarvoor in de periode tussen 1 mei en 15 september inkom gevraagd wordt.

 

De afgelopen jaren werd er sterk ingezet om de dienstverlening op het recreatiedomein te verbeteren met oa:

- nieuwe speeltuigen

- een aangepaste look and feel.

 

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd een optimalisatieoefening met betrekking tot De Mosten langs de inkomstzijde doorgevoerd.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Reglement vissen in het recreatiedomein De Mosten goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 juni 2016.

        Retributiereglement op het betreden en gebruik van de accommodatie van het recreatiegebied De Mosten goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019.

 

Argumentatie

 

Het vorige retributiereglement komt niet langer overeen met de actuele situatie op het recreatiedomein De Mosten. Een aanpassing van het retributiereglement op het betreden en gebruik van de accommodatie van het recreatiegebied De Mosten dringt zich op:

 

- optimalisatie dienstverlening

- optimalisatieoefening inkomsten, exploitatie aanpassing meerjarenplan.

 

Inzichten in de vernieuwde tarieven:

        we blijven inzetten op gezinnen met jonge kinderen door de leeftijd van het gratis tarief op te trekken naar 5 jaar ipv 3 jaar.

        de korting voor inwoners van Hoogstraten blijft behouden.

        de seniorenkorting wordt opgetrokken van 60+ naar 65+.

 

De tarieven voor volwassenen evenaren de huidige tarieven van omliggende recreatiedomeinen. Met hogere tarieven zijn we minder competitief met de Lilse Bergen en het Zilvermeer.

 

“De Sportraad heeft op 13 maart voorliggend dossier besproken en unaniem positief advies gegeven bij het voorstel tot wijziging van de retributie. Er waren 8 personen aanwezig op de vergadering.”

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We ontwikkelen het recreatiedomein De Mosten verder tot een geschikte, kwaliteitsvolle openlucht vrijetijdsinfrastructuur in samenwerking met externe partners." van het meerjarenplan, met actienummer:2/5/2/2, beleidsitem: Openluchtrecreatie met nummer 711-00 en algemeen rekeningnummer: Toegangsgelden met nummer 70100030.

Het budget werd reeds verhoogd met 32.000,00 EUR in het meerjarenplan nav besparingsoperatie vanaf 2023. We vermoeden dat dit de geschatte impact gaat zijn op de inkomsten.

 

Voorziene budget in 2023: 136.569,00 EUR

Beschikbaar budget op vandaag: 136.269,00 EUR

Budget nodig voor dit besluit: 136.569,00 EUR (geraamd)

 

Voorziene budget in 2024: 138.138,00 EUR

Voorziene budget in 2025: 139.731,00 EUR

 

De financieel directeur heeft op 10/2/2023 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

De  bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden in de audio opname vanaf 01:05:18.

 

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=119147

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het volgende retributiereglement voor De Mosten goed.

 

Artikel 1:

Het retributiereglement op het betreden van het zwem- en recreatiegebied ‘De Mosten', goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2022, wordt hierbij opgeheven.

 

Met ingang van 1 mei 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 worden er retributies geheven op het betreden van het zwem- en recreatiegebied ‘De Mosten’ en het gebruik van de voorzieningen.

 

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Inkom-dagtarieven:

0 EUR voor kinderen tot en met 5 jaar;

3 EUR voor personen tussen 6 en 14 jaar, vanaf 65 jaar en personen met een beperking;

4 EUR voor inwoners boven de 14 jaar;

5 EUR voor niet-inwoners boven de 14 jaar;

2,00 EUR per persoon voor groepen van min. 20 personen;

2,00 EUR per schoolkind van een buitengemeentelijke school, in schoolverband.

Abonnementen–10-beurten-kaarten:

25 EUR voor personen tussen 6 en 14 jaar, vanaf 65 jaar en personen met een beperking;

35 EUR voor inwoners boven de 14 jaar;

45 EUR voor niet-inwoners (uitgezonderd personen tussen 6 en 14 jaar, vanaf 65 jaar en personen met een beperking)

Sportvoorziening (geen wijzigingen):

0,50 EUR voor het vullen met lucht van bootjes, luchtmatrassen, enz.;

5 EUR voor een dagvergunning vissen;

50 EUR voor een jaarvergunning vissen;

3 EUR per paar zwembandjes

 

Artikel 3:

De retributie is niet verschuldigd:

voor kinderen beneden de 6 jaar;

vanaf één uur voor sluitingstijd;

per schoolkind van een basisschool uit Hoogstraten, in schoolverband.

 

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd op het moment van het gebruik van het domein tegen afgifte van een geldig ticket als ontvangstbewijs. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 5:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.