MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Momenteel is aannemer Van Den Bogerd bezig met de buitenaanleg van de kloostersite in Meer.

Er is een parking aangelegd tussen de Donckstraat en het Mussenakker straatje.

Ook de Mussenakker wordt volledig heraangelegd en voorzien van twee mindervalide parkeerplaatsen.

Tot slot zijn er ook 6 woningen gezet, waar er carports voorzien zijn voor 12 voertuigen.

 

Aangezien het hier over een aangepaste situatie gaat lijkt het aangewezen dat hiervoor een politiereglement opgemaakt wordt.

 

Juridische grond

 

          Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer en dit als volgt:

 

Volgende signalisatie bij het oprijden van de site, gelegen te Donckstraat tussen percelen met huisnummers 19 – 21 te plaatsen:

- Verkeersbord F45b om te duiden dat het een doorlopende straat betreft

- Verkeersbord F19 met onderbord M4 om verkeer een enkele richting op te leggen,  

met uitzondering van fietsers dewelke in beide richtingen zijn toegelaten

- In de andere richting, uitrijden kloostersite richting Donckstraat, wordt de

enkelrichting opgelegd door plaatsing verkeersbord C1 met onderbord M2 om te duiden dat fietsers in beide richtingen toegankelijk zijn

- Verkeersbord F12a om te duiden dat men een woonerf betreedt waarbij de snelheid

is gelimiteerd tot 20 km/u en parkeren verboden is, tenzij op de daartoe ingerichte plaatsen

 

Volgende signalisatie bij het uitrijden van de site, richting Donckstraat ter hoogte van huisnummer 16 te plaatsen:

- Ter hoogte van splitsing op de site wordt verkeersbord F19 met onderbord M4

geplaatst om dit deel van de straat in te richten als enkelrichting, met uitzondering van fietsers

- Verkeersbord F12b aan kruising uitrit Donckstraat met kloostersite om het einde van

het woonerf aan te duiden

- In andere richting, kruising Donckstraat met uitrit kloostersite verkeersbord C1 met

onderbord M2

 

Plaatsing verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ ter hoogte van inrij kloostersite na kruising.  Hierbij informatief het bord E9 met picto mindervaliden en afstandsbord te plaatsen om de aanwezigheid van deze parkeerplaatsen op de site te duiden

 

Volgende signalisatie aan kruising buurtweg Mussenakker met kloostersite te plaatsen:

- Vanuit Mussenakker richting kloostersite verkeersbord F F12a om te duiden dat men  

een woonerf betreedt

- Vanuit kloostersite richting Mussenakker verkeersbord F12b om het einde van het

woonerf te duiden

 

Op de site worden de parkeerplaatsen voor mindervaliden gesignaleerd aan de hand van verkeersborden E9 met picto mindervaliden.

Gezien de plaatsgesteldheid is het toegestaan af te wijken van de standaard afmetingen voor verkeersborden en de kleinere versies te gebruiken.

 

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 3:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.