MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Er is een aanvraag inname openbaar domein met omleiding in functie van de aanleg van een vistrap.

 

Juridische grond

 

        Artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 56 §2 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;

        De bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – hoofdstuk X – 3, signalisatie van werken.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Er wordt een omleiding ingericht voor werken t.h.v. Molenstraat (Laermolen) zoals voorzien in bijgevoegde aanvraag met referentie 655 en het bijhorende signalisatieplan. De werken mogen slechts aanvang nemen nadat de vereiste signalisatie is aangebracht door de aanvrager, zijnde Van Raak L. BV, Hegge 102A, 2381 Weelde. De verantwoordelijke voor het signaleren van de werken is Vince Van Raak – 04 76 47 00 01.

Artikel 2:

De tijdelijke politieverordening treedt in werking op 18/03/2024 en geldt tot en met 13/09/2024.

Artikel 3:

De aanvrager dient de bewoners van de Leemstraat, Molenstraat, Koolhof en ’s Boschstraat (vanaf de splitsing met de Gustaaf Segersstraat) in te lichten over de impact met een aparte brief. Brief dient bezorgd te worden aan administratie ruimte.

Artikel 4:

De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 5:

De tijdelijke politieverordening dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.