MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

        Beslissing van de gemeenteraad van 17 november 2003 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer.

        Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2010 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor het recyclagepark.

        Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 houdende goedkeuring van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en  vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten, geldig tot 31/12/2025.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in het bijzonder artikel 26.

        Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.

        Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.

 

Argumentatie

 

Door IOK Afvalbeheer wordt compost en potgrond te koop aangeboden op het gemeentelijk recyclagepark.

 

In 2022 werden volgende hoeveelheden verkocht:

 

aantal zakken

tuincompost 40 l

593

topgazoncompost 40 l

279

potgrond 50 l

419

 

De actuele prijzen voor deze dienstverlening werden de laatste 10 jaar niet meer geïndexeerd. Op basis van de onderlinge kostenstructuur voor transport en verpakkingsmaterialen is het noodzakelijk om ook een tariefwijziging door te voeren voor de zakken.

Door de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer op 27 oktober 2023 werd goedkeuring gegeven voor deze tariefwijziging.


Onderstaand de actuele en nieuwe tarieven:

 

Tarief 2023     

Tarief 2024

Tuincompost 40 liter – prijs per zak 

2 euro

3 euro

Topgazoncompost 40 liter – prijs per zak

4 euro

5 euro

Potgrond 50 liter – prijs per zak  

 

4 euro

5 euro

 

  

Deze prijsaanpassingen worden bij bestellingen van paletten compost (en potgrond)  vanaf 1 januari 2024 doorgerekend aan de gemeenten.

 

Op de intercommunale recyclageparken van Beerse/Merksplas en Meerhout en op het recyclagepark van Westerlo waarvoor IOK Afvalbeheer de tarieven vastlegt,  zal het nieuwe tarief vanaf 1 januari 2024 ook doorgerekend worden aan de burgers.

 

IOK Afvalbeheer streeft er naar om de verkoopprijs aan de burgers uniform te houden binnen het ganse werkingsgebied.

 

In zitting van 30 november 2023 beslist het college deze wijziging van het gemeentelijk retributiereglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering" van het meerjarenplan, met

actienummer: 1/4/2/1

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden (00:39:39)

 

BESLUIT

 

Bij 23 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Michel Jansen, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Joël Adams, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Artikel 1:

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van 'artikel 6 - Producten' van de retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten als volgt:

 

 

Tarief

Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft:

6,00 EUR per rol

Rol van 50 zakken van 10 liter

 

Rol van 10 zakken van 120 liter

 

Papieren zakken voor inzameling gft:

6,00 EUR per pakket

pakket van 80 zakken van 8 liter

 

Gemengde plastic: rol van 12 zakken van 60 liter

3,00 EUR per rol

PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

PMD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

Fijne compost: zak van 40 liter

5,00 EUR per zak

Gewone compost: zak van 40 liter

3,00 EUR per zak

Potgrond: zak van 50 liter

5,00 EUR per zak

Compostbak

30,00 EUR per stuk

Compostvat (incl. verluchtingstok)

25,00 EUR per stuk

Verluchtingstok

5,00 EUR per stuk

Ophaling grof vuil aan huis (max. volume 2 m³)

25,00 EUR per ophaling

 

Artikel 2:

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.