MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De wachttijd om een sociale woning toegewezen te krijgen is gemiddeld langer dan 3 jaar in Hoogstraten. Met maar liefst 358 gezinnen op de wachtlijst en de vorming van  woonmaatschappij De Noorderkempen is dit het moment om hier als stad op in te zetten.

Eind 2023 heeft de sociale dienst in samenwerking met dienst wonen een projectsubsidie aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting vanuit het kinderarmoedefonds met als doelstelling zoveel mogelijk (grote) betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de woonmarkt te brengen. Begin 2024 werd stadsbestuur Hoogstraten op de hoogte gesteld dat wij mochten starten aan het ingediende project:

Kwetsbare gezinnen hebben het moeilijk om een woning te vinden of te behouden op onze dure huurmarkt in Hoogstraten. Via dit project wil stad Hoogstraten werken aan de vraag- en aanbodzijde en zetten we in op drie domeinen:

  1. woonbegeleiding (kwetsbare gezinnen helpen met het vinden en behouden van een woning);
  2. eigenaars stimuleren om hun woning te verhuren aan de woonmaatschappij en dit o.a. door een huurpremie en een premie om meer conforme slaapkamers te genereren in een woning;
  3. uitbouwen van een sociaal lokaal woonbeleid.

Dit premiereglement spitst zich toe op nieuwe sociaal ingehuurde woningen op grondgebied Hoogstraten en loopt van en loopt van 1 mei 2024 tot en met 31 december 2026.

 

Juridische grond

 

        Artikel 40 & 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Toekenning 'projectsubsidie Koning Boudewijnstichting kinderarmoedefonds - huisvesting'.

 

Argumentatie

 

Stad Hoogstraten voorziet ondersteuning en premies voor woningeigenaars die hun woning als sociale woning verhuren via woonmaatschappij De Noorderkempen. Hiermee wil de stad het aanbod van sociale woningen vergroten zodat kwetsbare gezinnen meer kans hebben om een kwaliteitsvolle woning te vinden en behouden.

        Er wordt een huurpremie gegeven wanneer een huurcontract wordt afgesloten volgens onderstaande bepalingen.

        Er wordt een extra premie uitgekeerd als er in deze woning nieuwe, volwaardige slaapkamer(s) word(t)(en) bijgemaakt die voldoet (voldoen) aan de kwaliteitseisen.

        Daarnaast voorziet stad Hoogstraten ook woonbegeleiding voor kwetsbare gezinnen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "1/2/1/2 - We ondersteunen inwoners op gebied van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen." van het meerjarenplan.

 

We ontvangen in 2024 - 2025 - 2026 subsidies van de Koning Boudewijnstichting ten bedrage van 90.000,00 EUR verdeeld over drie jaar in schijven:

        30.000,00 EUR in 2024

        30.000,00 EUR in 2025

        30.000,00 EUR in 2026

 

Dit moet worden ingeschreven op budgetsleutel met algemene rekening 74069999

"Overige specifieke projectsubsidies" en beleidsitem 629-00 "Overig woonbeleid"

 

We zetten daartegenover de kosten:

        huurpremie bij aanvang van het huurcontract bij woonmaatschappij De Noorderkempen vanaf 01 januari 2024 tot en met 31 december 2026

        premie voor het genereren van een extra slaapkamer in een conforme woning.

 

Hiervoor dient budget ingeschreven worden in het meerjarenplan met algemene rekening 64910500 "algemene werkingssubsidie aan gezinnen - beleidsitem "Overig woonbeleid" met nummer "629-00"

Voorziene budget in het meerjarenplan: 4.778 EUR.

Reeds gebruikt budget: 0,00 EUR,

Beschikbaar budget op vandaag: 4.778 EUR.

Budget nodig voor dit besluit: 30.000 EUR.

Budget na aanpassing: 34.778 EUR

 

De financieel directeur heeft op 22/3/2024 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

Raadslid Maarten Leemans (fractie Anders) wenst te weten of een eigenaar de premie meerdere keren kan aanvragen voor één pand.

 

Schepen Roger Van Aperen (fractie N-VA) gaat ervan uit dat een eigenaar meerdere keren de premie kan aanvragen indien er meerdere slaapkamers worden gerealiseerd, mits aan alle voorwaarden voldaan is.

Schepen Van Aperen komt hier nog op terug dat dit vermeld staat in artikel 4 § 2 van het reglement: "De premie voor het creëren van een extra volwaardige slaapkamer bedraagt 60% van de aangetoonde kosten (op basis van facturen) exclusief btw, met een maximum tussenkomst van 5.000 euro per slaapkamer."

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Ilse Verachtert, Ans Lochten, Koen Van Leuven en Gert Van den Bogaert)

Artikel 1:

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerpreglement betreffende de toekenning van een huurpremie en een premie voor het creëren van een extra slaapkamer bij nieuw ingehuurde woningen via woonmaatschappij De Noorderkempen en keurt dit goed.

Artikel 2:

De gemeenteraad gaat akkoord dat de premie uitgekeerd wordt met de middelen die voorzien zijn vanuit de ontvangen subsidie van de Koning Boudewijnstichting betreffende kinderarmoede en huisvesting.

Artikel 3:

Een kopie van deze beslissing wordt aan de financiële dienst bezorgd voor opvolging aanpassing in het meerjarenplan.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.