MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In zitting van 16 december 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement op administratieve prestaties goed. De geldigheidsduur van dit gemeentelijk retributiereglement verstrijkt op 31 december 2025.

Eerder werd er op 29 augustus 2016 de uitbreiding van het retributiereglement op administratieve prestaties per 1 januari 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

De dienst burgerzaken int momenteel een retributie voor het opmaken, controleren en afleveren van een dossier voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit waarvan de kostprijs 100,00 EUR bedraagt. Deze administratieve prestatie werd opgenomen in een uitbreiding van het retributiereglement geldig vanaf 1 januari 2017 maar werd niet hernomen in het vorige retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019. Ook de aanvraag van een token is niet hernomen.

 

Een aanpassing van het retributiereglement op administratieve prestaties dringt zich op.

 

Juridische grond

 

          Artikel 173 van de Grondwet.

          Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984 en latere wijzigingen.

          Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          De artikelen 119 t.e.m. 136 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

          Gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2016 i.v.m. uitbreiding retributiereglement op administratieve prestaties per 1 januari 2017.

          Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarbij het reglement van de retributie op administratieve prestaties voor de jaren 2020 t.e.m. 2025 werd vastgesteld.

 

Argumentatie

 

Het is billijk om een vergoeding te vragen aan personen waarvoor welbepaalde administratieve prestaties geleverd worden. Onder administratieve prestaties verstaat men onder meer opzoekingswerk en het maken van kopieën. De financiële toestand van de stad maakt het wenselijk een retributie te heffen bij het verstrekken van administratieve prestaties als vergoeding voor de geleverde dienst. Het betreft een loutere doorrekening van de kosten voor de administratieve prestaties exclusief personeelskosten, en dit enkel aan de effectieve gebruikers van de dienst.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Overige algemene diensten met nummer 119-00 en algemeen rekeningnummer: Opbrengsten uit dienstverlening met nummer 70059999.

 

In het meerjarenplan is er 160.000,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 160.000,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 160.000,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 160.000,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

De financieel directeur heeft op 1 april 2022 een visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden in de audio opnamen (deel 2) vanaf minuut 56:21.

 

BESLUIT

 

Bij 22 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Joël Adams, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 3 neen stemmen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Artikel 1:

Met ingang van 5 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op:

          Het maken van een fotokopie:

          0,05 EUR per kopie A4 zwart/wit;

          0,10 EUR per kopie A3 zwart/wit;

          0,10 EUR per kopie A4 kleur;

          0,20 EUR per kopie A3 kleur.

          Het maken van een planafdruk:

          5,00 EUR per kopie zwart/wit;

          10,00 EUR per kopie kleur.

          Opzoeken van genealogische gegevens door de eigen stadsdiensten ten voordele van derden: 12,50 EUR per begonnen halfuur (fotokopieën van akten in het kader van stamboomonderzoek vallen onder het tarief van opzoekingswerk).

          Verstrekken van vastgoedinformatie: 75,00 EUR.

          Het aangetekend verzenden van dossiers door de gemeentediensten voor derden: officieel tarief per aangetekende zending.

          Het opmaken, controleren en afleveren van een dossier voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit: 100,00 EUR.

          Aanvraag van een token: 5,00 EUR per aanvraag.

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de stukken of verstrekken van inlichtingen. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 3:

De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde inlichtingen hun per post worden toegezonden, (behoudens wat betreft de fotokopieën van bestuursdocumenten), dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken.

Artikel 4:

De retributie is niet verschuldigd voor het afleveren van deze inlichtingen en stukken aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar nut.

Artikel 5:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.