MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De kerkwachters- die steeds in shiften van 3 uur werken - hebben regelmatig verzocht om te worden opgenomen in de categorieën, welke in aanmerking komen voor een dagkaart.

Burgers hebben regelmatig verzocht om in aanmerking te komen voor een bewonerskaart, om twee nummerplaten op de bewonerskaart te kunnen vermelden, zodanig dat de bewoners zelf kunnen kiezen welk voertuig op welk moment gebruik kan maken van de bewonerskaart, doch zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de regel dat de gemeentelijke parkeerkaart (bv. de bewonerskaart) slechts recht geeft op het parkeren van één auto.

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

          Het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Wegcode), en latere wijzigingen.

          Het MB van 18 december 1991, gewijzigd bij MB van 3 mei 2004, waarbij personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of het bewonersvignet uit te reiken worden aangewezen, en waarbij het model ervan alsmede nadere regels voor uitreiking en gebruik worden bepaald.

          Artikel 2, §2, 4. van het ministerieel besluit van 09 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, bepaalt de gemeenteraad het maximum aantal nummerplaten dat op de kaart vermeld kan worden.

 

Argumentatie

 

In het centrum van de stad Hoogstraten geldt een beperking van de parkeerduur voor motorvoertuigen, via een blauwe zone - reglementering. Aan de andere kant bestaat voor bewoners van het centrum de behoefte om langdurig parkeren tegen gunstigere voorwaarden mogelijk te maken aangezien zij niet altijd beschikken over de nodige private parkeerfaciliteiten. De aflevering van bewonerskaarten die langdurig parkeren mogelijk maken, gebeurt tegen betaling van een retributie. Bewoners in de blauwe zone krijgen de mogelijkheid om 1 bewonerskaart aan te kopen. Het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen en de controle op de naleving van de parkeervoorwaarden wegen door op de financiële toestand van de stad Hoogstraten.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Parkeren met nummer 220-00 en algemeen rekeningnummer: Opbrengsten uit concessie en verleende rechten met nummer 70609999.

In het meerjarenplan is er 4.500 EUR aan opbrengsten voorzien in elk jaar op deze sleutel.

 

BESPREKING

 

Raadslid Marc Haseldonckx denkt dat er wel iets gewijzigd is aan dit retributiereglement, hij  leidt af uit artikel 2 dat er nu geen restricties worden opgelegd over het aantal bewonerskaarten dat per entiteit mag worden voorzien. 

 

Schepen Roger Van Aperen zal dit nakijken en indien nodig aanpassen.  Het is alleszins de bedoeling om hier op dezelfde manier mee om te gaan dan in de vorige legislatuur.

 

(noot: Er was inderdaad een fout gebeurd door knip- en plakwerk. Dit is rechtgezet, het reglement blijft hetzelfde als de vorige legislatuur.)

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het afleveren van een bewonerskaart en/of gemeentelijke parkeerkaart.

 

Artikel 2:

§1 De gemeentelijke parkeerkaart wordt slechts uitgereikt aan de natuurlijke persoon welke beroepsmatig actief is op het grondgebied van de stad en die behoort tot één van volgende categorieën:

          Dokters;

          Thuisverplegers;

          Kinesisten;

          Kerkwachters, zijnde mensen die op vrijwillige basis de Sint-Katharinakerk open houden voor bezoek door toeristen

§2 De gemeentelijke parkeerkaart en/of bewonerskaart geeft recht op het parkeren van één voertuig. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig welke door de betreffende kaart gedekt wordt.

De bewonerskaart kan maximaal twee nummerplaten vermelden, doch het vermelden van twee nummerplaten doet geen afbreuk aan de regel dat de gemeentelijke parkeerkaart (bv. de bewonerskaart) recht geeft op het parkeren van slechts één voertuig op hetzelfde moment.

Er kan per wooneenheid maximaal één bewonerskaart afgeleverd worden. In overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 18 december 1991, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007, moet de aanvrager van een bewonerskaart het bewijs voorleggen dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in de blauwe zone en dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij er bestendig over beschikt.

 

Artikel 3:

De retributie wordt vastgesteld voor het afleveren van een bewonerskaart en/of gemeentelijke parkeerkaart op 100 EUR per jaar.

Indien een duplicaat van de kaart dient afgeleverd te worden ingeval van verlies, gestolen of vernietigde kaart, dient een bijkomend recht van 25 EUR betaald te worden.

 

Artikel 4:

De retributie is verschuldigd door diegene aan wie de gemeentelijke parkeerkaart en/of bewonerskaart wordt afgeleverd. De bewonerskaart wordt uitgereikt aan de natuurlijke persoon die zijn domicilie heeft in de blauwe zone of straat vermeld op de bewonerskaart én niet beschikt over een parkeerplaats, garage of inrij gelegen in of gelegen binnen een straal van 200m van de blauwe zone of straat vermeld op de bewonerskaart.

 

Artikel 5:

De retributie is verschuldigd op het moment van de aanvraag.

 

Artikel 6:

Er worden enkel bewonerskaarten met een looptijd van één jaar afgeleverd. De looptijd vangt aan vanaf de datum van aflevering. De retributie is ondeelbaar en verschuldigd voor gans de periode, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte bewonerskaart aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.

 

Artikel 7:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.