MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 22 maart 2021.

 

Aangezien er de afgelopen periode een uitbreiding van deze vrijetijdsinfrastructuur is gebeurd met name indiensttreding jeugdlokalen Den Dijk, Het Raadshuis en Klooster Meer dringt een aanvulling van het retributiereglement zich op.

 

In bijlage kan u het volledige reglement terug vinden. De retributies van de nieuwe lokalen liggen volledig in de lijn met de retributies die reeds werden goedgekeurd voor andere vrijetijdsinfrastructuur.

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het ontwerpreglement werd ter advies voorgelegd aan de adviesraden - jeugd, cultuur, sport en mondiaal.


Adviezen:

- Jeugdraad:

* Den Dijk: Plussers: de huur voor jeugdverenigingen (vaste gebruikers) voor hun lokalen in den Dijk is een stuk hoger geworden t.o.v. de PAX. Nu wordt de polyvalente zaal enkel verhuurd aan categorie 1. Misschien kan de stad het ook openstellen voor categorie 2 en 3 om de huur voor de lokalen te drukken? De huur van de plussers was in de PAX lager dan voor de KLJ en KSA. Voor de KLJ en KSA gaat de huurprijs ook omhoog en gaat het ook aanpassen zijn.

* Ze stellen voor Den Dijk ook voor om de openstelling voor niet-Hoogstraatse jeugdverenigingen en jongeren op te trekken tot 25-jarigen (nu max tot 18j). Ze vinden dat een betere leeftijdsgrens en denken ook dat het vnl. nuttig zal zijn voor de ‘iets oudere’ jeugd 18-25 om het te gebruiken voor bv. culturele activiteiten.


De jeugdraad geeft een positief advies bij de aanpassingen van het reglement. Ze stellen wel voor om te bekijken of polyvalente ruimtes van Den Dijk ook kunnen opengesteld worden voor niet-Hoogstraatse jeugdverenigingen en jongeren tot 25 jaar (leeftijdsgrens omhoog).

 

- Mondiale raad:

De mondiale raad vond het heel raar dat we één reglement maken voor alle verenigingen en de Pax hier niet mee opnemen. Dus het voorstel om de PAX wel mee op te nemen in dit reglement, zelfs al zou het voor beperkte periode zijn.

 

- Sportraad
Positief advies. De Sportraad heeft geen opmerkingen

 

- Cultuurraad

Positief advies

 

Antwoorden adviezen:

- Jeugdraad:

We begrijpen de bezorgdheid en nemen deze zeker mee. De huur is in gesprekken met de vzw bepaald en de stad wil bij grote infrastructuurprojecten als Den Dijk daarin verenigingen op basis van gelijke principes behandelen. Een uitbreiding van de verhuur naar categorie 2 en 3 gaat geen impact hebben op deze afspraken.

We weten dat het financieel beheer voor jeugdverenigingen een grotere uitdaging kan zijn in vergelijking met andere verenigingen en bewaken vanuit de jeugddienst ook dat het betalen van kosten haalbaar moet zijn. De aanpassing in het reglement participatie jeugdinfrastructuur (30-70) kwam ook tot stand vanuit deze bezorgdheid. De vzw heeft dit sterk aangekaart en de stad heeft de aanpassing in voordeel van jeugdverenigingen gedaan.

 

- Mondiale raad

Niet openstellen naar alle huurders: We achten dit minder wenselijk om overlast door private evenementen te vermijden. In Hoogstraten kan er op verschillende locaties op de private markt een zaal geboekt worden. Hoogstraatse verenigingen hebben zo ook meer toegang tot de zaal.

Pax: Bij de overname was er voor de Pax al een apart reglement. Aangezien de Pax op het moment van schrijven van het retributiereglement als eindig verhaal gezien werd, werd ervoor gekozen de Pax niet toe te voegen aan het retributiereglement.

 

Deze antwoorden worden aan de betrokken adviesraden bezorgd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "we bieden ondersteuning aan verenigingen, organisaties en inwoners die een evenement organiseren" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/5/1/2, beleidsitem: overige evenementen met nummer 719-00 en algemeen rekeningnummer: 700599999 opbrengsten uit dienstverlening.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (vanaf 01:04:24)

 

BESLUIT

 

Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Michel Jansen, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 4 neen stemmen (Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts en Jos Matthé) en 4 onthoudingen (Mai Sterkens, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen aan het retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur goed.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.