MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De jaarrekening 2023 van de Kerkfabriek Sint Katharina Hoogstraten werd op 6 februari 2024 goedgekeurd door de kerkraad.

 

        Overschot in de exploitatie van 112 786,08 EUR

        Overschot/tekort in investeringen van 0,00 EUR

        Kastoestand per 31/12/2023 van 112 786,08 EUR

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Artikelen 45 t/m van het Eredienstendecreet van 7 mei 2004.

        Artikelen 39 tot en met 43 van het Besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering m.b.t. de boekhouding van de kerkfabrieken.

 

Argumentatie

 

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek Sint Katharina en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Enig artikel:

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2023 van de kerkfabriek Sint Katharina en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.